Naudingi susitarimai – kam davė, o kam ir neliko...

Bir­žų sav. adm. nuo­tr.
Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas (de­ši­nė­je), teik­da­mas pa­dė­ką UAB „Bir­žų van­de­nys“ di­rek­to­riui Ri­man­tui Mar­ti­no­niui, nu­ty­lė­jo apie ke­tu­rių vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų dy­džio iš­mo­ką iš įmo­nės, ku­ri praė­ju­sius me­tus bai­gė su 127 285 eu­rų nuo­sto­liu, biudžeto.
Pro­tek­ci­jų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je nė­ra, vi­si spren­di­mai prii­ma­mi tei­sė­tai, bet ar tei­sin­gai? Ko­dėl sa­vi­val­dy­bės va­do­vas vie­niems sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vams ir dar­buo­to­jams dos­nes­nis, ki­tiems — špy­ga tau­kuo­ta? Net 88 tūkst. eu­rų nuo­sto­lį per pusmetį pa­tyrusios bend­ro­vės di­rek­to­riui — pa­dė­kos iš­mo­ka?

Puota bado metu?

Medeikių, o ir kitų miestelių bei kaimų gyventojai sukandę dantis laukia kokybiško geriamojo vandens, tačiau supranta – UAB „Biržų vandenys“ dirba nuostolingai, todėl investicijos galimos tik Europos Sąjungos pinigais.

2019 metais bendrovė patyrė daugiau nei 74 tūkst. eurų nuostolį. 2021 metų kovo 18 dieną įmonėje atliktas auditas, kurio metu nustatyta, kad savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo strategija neįgyvendinta, direktoriaus darbo užmokestis neskatina siekti geresnių veiklos rezultatų. Auditorių teigimu, įmonė dirbo neefektyviai, o 2019 metų veikla – nepatenkinama, nes ne tik neuždirbo pelno, bet grimzdo į vis didesnius nuostolius.

Tačiau rajono merą Vytą Jarecką tokia buvusio UAB „Biržų vandenys“ direktoriaus Rimanto Martinonio veikla tenkino. Žmogus, kuris naujai vadovei Editai Barkauskienei paliko 88 tūkst. eurų nuostolį, išmokėjo keturių atlyginimų dydžių išmoką. Ne iš savo kišenės, ir ne iš savivaldybės biudžeto, bet UAB „Biržų vandenys“ sąskaitos. Kadangi direktoriaus darbo užmokestis „ant popieriaus“ yra 1858 eurai, tai išeinančiam į užtarnautą poilsį atseikėta per 8 tūkst. eurų.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/