Tarptautinės šaškių varžybos Mero taurei laimėti

As­me­ni­nė nuo­tr.
2017 me­tais su­si­kū­ręs Bir­žų šaš­kių klu­bas (va­do­vas Ed­mun­das Čir­bu­lė­nas) nuo­la­tos ren­gia įvai­riau­sio ly­gio var­žy­bas. Lapk­ri­čio 10 d. Bir­žų šaš­kių klu­bas su­ren­gė tarp­tau­ti­nes šaš­kių var­žy­bas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Vy­to Ja­rec­ko tau­rei lai­mė­ti. Anot E. Čir­bu­lė­no, klu­bo na­rius nu­džiu­gi­no nau­jas pa­lan­kus ra­jo­no va­do­vų po­žiū­ris į klu­bo veik­lą ir ren­gi­nius.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo 56 skir­tin­gos pa­tir­ties šaš­kių meist­rai iš Lie­tu­vos (iš Ku­piš­kio, Anykš­čių, Pak­ruo­jo, Za­ra­sų, Jo­niš­kio, Pas­va­lio, Ro­kiš­kio, Bir­žų ra­jo­nų) bei Baus­kės (Lat­vi­ja) ra­jo­no.

Var­žy­bų ab­so­liu­tus nu­ga­lė­to­jas ta­po Mar­tins Jun­ku­rens iš Baus­kės, su­rin­kęs 10 taš­kų iš 11 ga­li­mų. Ant­ras taip pat bu­vo Baus­kės at­sto­vas Ja­nis Štals, 9,5 taš­ko, tre­čias – ku­piš­kė­nas Vik­to­ras Nag­lys, 7,5 taš­ko.

Tarp mo­te­rų pir­ma bu­vo jau­na Baus­kės at­sto­vė Kei­ta Eni­ja Pla­ta, 7 taš­kai, ant­ra – Jo­niš­kio at­sto­vė Kris­ti­na Mar­ti­nai­ty­tė, 6 taš­kai, tre­čia – ku­piš­kė­nė Mar­fa Gab­riū­nie­nė, su­rin­ku­si 6 taš­kus.

Tarp jau­ni­mo pir­mas bu­vo ku­piš­kė­nas Ari­jus Ri­bo­kas, 7,5 taš­ko, ant­ras – Baus­kės at­sto­vas Everts Ru­dolfs Lep­sis, 7 taš­kai, tre­čias – ku­piš­kė­nas As­ti­jus Ri­bo­kas, 7 taš­kai.

Tarp ve­te­ra­nų pir­mą­ją vie­tą užė­mė anykš­tė­nas Val­de­ma­ras Ver­šu­lis, su­rin­kęs 7,5 taš­ko, ant­ras – pa­kruo­jie­tis Juo­zas Juo­zai­tis, 6,5 taš­ko, tre­čias – Za­ra­sų at­sto­vas Juo­zas Gal­vo­nas, 6,5 taš­ko.

Tarp bir­žie­čių vy­rų pir­mas bu­vo Sta­sys Gin­tau­tas, 6,5 taš­ko, ant­ras – Liut­gar­das Ra­mu­tė­nas, 6 taš­kai, tre­čias – Ed­mun­das Čir­bu­lė­nas, 5,5 taš­ko. Tarp bir­žie­čių mo­te­rų pir­ma bu­vo Zi­ta Kė­že­lie­nė, 4,5 taš­ko, ant­ra – Va­ka­rė Juš­kai­tė, 3,5 taš­ko, tre­čia – Da­nu­tė Gab­riū­nie­nė.

Var­žy­bų da­ly­vius svei­ki­no, ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas.

As­me­ni­nė nuo­tr.