Mokyklų pertvarkai startą davė lemiamas mero balsas

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai pa­tei­kė ata­skai­tas ir lau­kė ver­dik­to dėl ug­dy­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­no.
Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­kęs ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo il­gas ir var­gi­nan­tis. Vie­nas pa­skui ki­tą į tri­bū­ną sto­jo ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai pri­sta­ty­ti praė­ju­sių me­tų veik­los ata­skai­tų. Kaip jiems bu­vo liep­ta, mi­nė­jo stip­rią­sias ir silp­ną­sias sa­vo va­do­vau­ja­mų įstai­gų pu­ses. Kul­mi­na­ci­ja švie­ti­mo klau­si­mų spren­di­me ta­po il­gai svars­ty­tas ir per­svars­ty­tas ug­dy­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­nas, su­prie­ši­nęs net val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rius. Pert­var­kos pla­ną pa­lai­kė ir prieš jį pa­si­sa­kė po 11 ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių. Ly­gio­sio­se le­mia me­ro bal­sas.

Tri­jų va­lan­dų ata­skai­tų ma­ra­to­nas

Ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je praė­ju­sių me­tų veik­los ata­skai­tas pri­sta­tė 20 ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų. Nors ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai su pro­gra­mo­mis ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti iš anks­to, ta­čiau kiek­vie­no ug­dy­mo įstai­gos va­do­vo bu­vo pra­šo­ma įvar­din­ti sa­vo va­do­vau­ja­mos įstai­gos stip­ry­bes ir silp­ną­sias pu­ses, var­di­nant neužt­ruk­ti il­giau kaip 3 mi­nu­tes. Ta­čiau pri­sta­ty­mas ta­po chao­tiš­ku, nes vie­nos įstai­gos va­do­vui la­bai no­rė­jo­si iš­var­din­ti, ko­kia pui­ki jo va­do­vau­ja­ma įstai­ga, ki­tas kal­bą bu­vo pa­si­ra­šęs iš anks­to, var­din­da­mas tiks­lus ir už­da­vi­nius, tre­čias džiau­gė­si, kaip jo va­do­vau­ja­mos įstai­gos vai­kai svei­kai už­kan­džiau­ja duo­na su čes­na­ku, ket­vir­tas kvie­tė pa­si­džiaug­ti čiuo­ži­mo pa­čiū­žo­mis pra­mo­ga jų mo­kyk­lo­je...

Nors ra­jo­no Ta­ry­bos na­rė Iru­tė Var­zie­nė pra­šė kal­bė­ti trum­piau ir įvar­din­ti, ką rei­kė­tų keis­ti ug­dy­mo įstai­go­se na­cio­na­li­niu lyg­me­niu, ne vi­siems tai pa­vy­ko. Dar ki­tiems ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams at­ro­dė, kad ap­skri­tai ata­skai­tų ne­be­rei­kė­tų pri­sta­ty­ti, nes kas no­rė­jo, tas jas per­skai­tė. Ta­čiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Val­de­ma­ras Val­kiū­nas be­ne kiek­vie­no ug­dy­mo įstai­gos va­do­vo tu­rė­jo ko pa­klaus­ti, ne­svar­bu, ar tai į te­mą ar ne. Tad toks mo­no­to­niš­kas ge­rų­jų ir silp­nų­jų ug­dy­mo įstai­gų pu­sių "bar­be­ni­mas" kai ku­riuos po­li­ti­kus vei­kė kaip lie­tin­gas oras – va­rė snau­du­lį.

Praė­jus be­veik trims ata­skai­tų ma­ra­to­no va­lan­doms, Ta­ry­bos na­riai pa­pra­šė per­trau­kos – lau­kė vie­nas iš svar­biau­sių ir le­mia­mų po­sė­džio klau­si­mų – ug­dy­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­no pa­tvir­ti­ni­mas ar­ba at­me­ti­mas. Pla­no, ku­ris su­kė­lė tiek daug dis­ku­si­jų, abe­jo­nių, kei­ti­mų, svars­ty­mų ir per­svars­ty­mų. Apie tai ne kar­tą iš­sa­miai ra­šė­me "Bir­žie­čių žo­dy­je" tad ne­be­si­kar­to­sim.

Klai­džio­ji­mas ug­dy­mo džiung­lė­se

Ta­čiau aist­ros ne­ri­mo ir ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ta­ry­bos na­riui V. Tre­čio­kui kliu­vo, ko­dėl svars­ty­muo­se eg­zis­ta­vęs Kir­do­nių dau­gia­funk­cis cent­ras iš ug­dy­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­no vi­sai din­go. Klau­si­mą pri­sta­čiu­si Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė G. Ža­ga­rie­nė aiš­ki­no, jog Kir­do­nių cent­ras yra kul­tū­ros įstai­ga, o ne švie­ti­mo. V. Val­kiū­nui kliu­vo, ko­dėl ne­svars­to­mas kiek­vie­nos mo­kyk­los klau­si­mas at­ski­rai, kaip bu­vo Ko­le­gi­jo­je. G. Ža­ga­rie­nė sa­kė, jog, pri­ta­rus bend­ra­jam pla­nui, bus tei­kia­mi at­ski­rų įstai­gų pla­nai. Kaip tai bus da­ro­ma, jei jau pri­tar­ta bend­ram pla­nui, ne­la­bai aiš­ku. D. Ja­ku­bė­nas pa­si­kly­do, kiek jau bu­vo pla­no va­rian­tų, ar tas, ku­ris svars­to­mas šiuo mo­men­tu, ge­ne­ra­li­nis?

S. Ei­ta­vi­čie­nė no­rė­jo iš­siaiš­kin­ti, ar tai ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių su­da­ry­tas pla­nas, ar Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų? At­sa­ky­mą šiaip taip iš­pe­šė – Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų.

R. Vai­gi­nas no­rė­jo su­ži­no­ti, ar į vi­sų mo­kyk­lų bend­ruo­me­nių nuo­mo­nę bu­vo at­si­žvelg­ta tei­kiant pla­ną ra­jo­no Ta­ry­bai. Anot G. Ža­ga­rie­nė paaiš­ki­no, jog at­si­žvelg­ta į tų bend­ruo­me­nių nuo­mo­nes, ku­rios jas pa­tei­kė raš­tiš­kai. Ku­rios ne­pa­tei­kė, bu­vo su­pras­tos, kaip pri­ta­rian­čios siū­lo­mam per­tvar­kos pla­nui.

Vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė do­mė­jo­si, ko­kiu per­tvar­kos do­ku­men­tu rei­kės va­do­vau­tis, jei ra­jo­no Ta­ry­ba ne­pri­tars pa­teik­ta­jam per­tvar­kos pla­nui? G. Ža­ga­rie­nė sa­kė, jog 2017 me­tų per­tvar­kos pla­nu. S. Ei­ta­vi­čie­nė pa­tai­sė: iki ko­vo 15 d. pla­nas tu­ri bū­ti pa­keis­tas.

Ger­ma­niš­kio bend­ruo­me­nės bal­sas ty­ruo­se

Po­li­ti­kams žo­dį ta­rė į po­sė­dį at­vy­ku­si Ger­ma­niš­kio bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­rė Alė Po­cie­nė. Ji kal­bė­jo Ger­ma­niš­kio bend­ruo­me­nės var­du. A. Po­cie­nė tei­gė, jog žmo­nės apie per­tvar­ką su­ži­no­jo iš spau­dos. Prieš tai, kad bū­tų reor­ga­ni­zuo­ja­ma Ger­ma­niš­kio mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras žmo­nės pa­si­sa­kė su­rin­kę 87 pa­ra­šus. A. Po­cie­nė sa­kė, jog 2015 me­tais mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cent­ras bu­vo įkur­tas, į jo pa­tal­pas per­kel­tas me­di­ci­nos punk­tas, bib­lio­te­ka, įkur­tas mu­zie­jus, pa­tal­po­mis nau­do­ja­si bend­ruo­me­nė. Anot a. Po­cie­nės ly­gi­nant su Kir­do­nių dau­gia­funk­ciu cent­ru, ku­ris per­tvar­ko­je ne­fi­gū­ruo­ja, Ger­ma­niš­kio cent­ras yra ir kul­tū­ros, ir švie­ti­mo įstai­ga, abi įstai­gos fi­nan­suo­ja­mos iš biu­dže­to vie­no­do­mis są­ly­go­mis. "Mū­sų pa­dė­tis nė­ra ge­ra, nes esa­me pa­sie­ny­je ir ne­ga­li­me pri­trauk­ti dau­giau vai­kų. Cent­ras yra vie­nin­te­lė mū­sų kul­tū­ros ob­jek­tas", – kal­bė­jo A. Po­cie­nė.

G. Ku­čins­kie­nės bal­sas

Ka­dan­gi nuo svars­to­mo klau­si­mo dėl ga­li­mų vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­to nu­si­ša­li­no I. Var­zie­nė (taip pat A. Ans­ki­nas, A. Garš­vai­tė), nuo­mo­nę svars­to­mu klau­si­mu iš­sa­kė G. Ku­čins­kie­nė. Ug­dy­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­ną ji va­di­no ap­gau­le, de­mok­ra­ti­jos imi­ta­ci­ja, nes ši per­tvar­ka pi­ni­gų ne­su­tau­pys. Tai tik už­slėp­ta mo­kyk­lų nai­ki­ni­mo pra­džia. Pa­sak G. Ku­čins­kie­nės, per­tvar­kos pla­ną ku­ruo­ja vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė, ku­rios vy­ras yra "Sau­lės" gim­na­zi­jos di­rek­to­rius ir ku­riam per­tvar­ka yra nau­din­ga. Ji siū­lė pla­no svars­ty­mą ati­dė­ti mė­ne­siui.

V. Val­kiū­nas taip pat ra­gi­no svars­ty­mą ati­dė­ti.

S. Ei­ta­vi­čie­nės ar­gu­men­tai

So­cia­li­nio vys­ty­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, vals­tie­čių frak­ci­jos at­sto­vė S. Ei­ta­vi­čie­nė pa­reiš­ku­si, kad už pa­teik­tą per­tvar­kos pla­ną ne­bal­suos ir pa­tei­kė štai to­kius ar­gu­men­tus:

"Mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mo į sky­rius at­ve­ju, vi­du­ti­nis mo­ki­nių skai­čius kla­sė­je iš­liks toks pat, kla­sių komp­lek­tų skai­čius ne­si­keis. Ir to­liau sky­riuo­se su­komp­lek­tuo­tos kla­sės tu­rės ma­žes­nį vi­du­ti­nį mo­ki­nių skai­čių nei nu­sta­ty­tas ap­ra­še mi­ni­ma­lus mo­ki­nių skai­čius (8 mo­ki­niai 1-10 kla­sė­se). Ne­su­ma­žės ir jung­ti­nių kla­sių skai­čius. Ug­dy­mo fi­nan­sa­vi­mas ne­si­keis, tai­gi ne­ge­rės ug­dy­mo ko­ky­bė ir mo­ki­nių pa­sie­ki­mai iš­liks to­kie pat.

Reor­ga­ni­zuo­jant mo­kyk­las į sky­rius, iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to mo­kyk­loms ski­ria­mos ūkio lė­šos iš­liks to­kios pa­čios. Ne­liks sky­riuo­se di­rek­to­riaus eta­to, bet tu­rės bū­ti pa­va­duo­to­jo eta­tas, o ba­zi­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius, vy­riau­sia­sis fi­nan­si­nin­kas, ti­kė­ti­na ir mo­kyk­lo­je dir­ban­tys pa­va­duo­to­jai gaus prie­mo­kas ar­ba bus pa­di­din­ti koe­fi­cien­tai.

Mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos re­ko­men­da­ci­jo­se sky­rių stei­gi­mas įvar­di­ja­mas kaip nee­fek­ty­vus, bet re­ko­men­duo­ja­ma pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se, ku­rio­se neuž­ten­ka mo­ki­nių, NAI­KIN­TI 9-10 KLA­SES, reor­ga­ni­zuo­jant pa­grin­di­nes mo­kyk­las į pro­gim­na­zi­jas, o 9-10 kla­sių mo­ki­nius nu­krei­piant į gim­na­zi­ją ar į ki­tas pa­grin­di­nes mo­kyk­las. Pro­gim­na­zi­jos 1- 8 kla­sė­se re­ko­men­duo­ja­mas mo­ki­nių skai­čius – 64. Ko­dėl tai ne­bu­vo nag­ri­nė­ja­ma mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je? Iki šio skai­čiaus ne­daug trūks­ta Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mo­kyk­lai, už­ten­ka Pa­pi­liui ir Pa­bir­žei. Ga­li­ma bu­vo da­ly­vau­ti pi­lo­ti­nia­me pro­jek­te ir prieš­mo­kyk­li­nu­kus pra­dė­ti mo­ky­ti I kla­sė­je, ta­da dar pri­si­dė­tų mo­ki­nių vi­so­se pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se, bet ne­ži­nia dėl ko taip en­tu­zias­tin­gai iš­reikš­to no­ro da­ly­vau­ti pro­jek­te, Bir­žuo­se lan­kan­tis Švie­ti­mo mi­nist­rui, vė­liau ty­liai bu­vo at­si­sa­ky­ta.

Ne­nag­ri­nė­tas li­ko ir mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos re­ko­men­da­ci­jo­se siū­lo­mas mo­kyk­lų bend­ra­dar­bia­vi­mas (jung­ti­nė veik­la). Gal to­dėl, kad šis bū­das rei­ka­lau­ja ne­ma­žai pa­stan­gų, svei­ko pro­to ir dar­bo. Juk kur kas leng­viau imi­tuo­ti tink­lo per­tvar­ką, kas ir da­ro­ma siū­lo­mu spren­di­mo pro­jek­tu. Už­da­ro­me mo­kyk­las kaip at­ski­rą ju­ri­di­nį vie­ne­tą, ati­da­ro­me sky­rius, iš es­mės pa­lik­da­mi tą pa­tį mo­kyk­lų tink­lą.

Tam, kad kai­mo pa­grin­di­nės mo­kyk­los tap­tų Bir­žų pa­grin­di­nių mo­kyk­lų sky­riais, ne­pri­ta­rė So­cia­li­nio vys­ty­mo ko­mi­te­to na­riai, ap­si­lan­kę šio­se mo­kyk­lo­se, su­si­ti­kę su bend­ruo­me­nė­mis. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė spren­di­mo pro­jek­to tei­kė­jams pa­si­ro­dė neį­do­mi. LVŽS frak­ci­ja sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je taip pat bu­vo su­si­rin­ku­si į po­sė­dį, ku­ria­me da­ly­va­vo 6 iš 8 frak­ci­jos na­riai ir me­ras. Po­sė­dy­je bu­vo nu­tar­ta, kad frak­ci­ja ne­pri­ta­ria kai­mo pa­grin­di­nių mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­ci­jai į sky­rius. Ka­dan­gi pri­klau­sau LVŽS frak­ci­jai ir So­cia­li­nio vys­ty­mo ko­mi­te­tui, sa­vo nuo­mo­nės ne­kei­čiu ir už spren­di­mo pro­jek­tą bal­suo­ti ne­ga­liu", – pa­reiš­kė S. Ei­ta­vi­čie­nė.

Už ir prieš

Ta­ry­bos na­rys R. Vai­gi­nas taip pat pa­teik­tą spren­di­mo pro­jek­tą va­di­no va­lios pri­me­ti­mu: "Ko­dėl Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mo­kyk­la pri­jun­gia­ma prie "Auš­ros", jei ten tu­rim Ger­ma­niš­kį, ko­dėl Me­dei­kių mo­kyk­los ne­jung­ti prie Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio? Yra dvip­ras­my­bių ir su Kir­do­nių dau­gia­funk­ciu cent­ru, ku­ria­me dir­ba 12 dar­buo­to­jų 12 vai­kų, kai­nuo­ja iš­lai­ky­mas 90000 eu­rų. ar tai ra­cio­na­lu? Ger­ma­niš­kiui iš­skir­ti­nių są­ly­gų ne­su­tei­kiam".

K. Ar­mo­nas tei­gė, jog iš vi­sų blo­gy­bių rei­kia rink­tis ma­žiau­sią: "Kas ga­li pa­siū­ly­ti al­ter­na­ty­vą? Val­kiū­nas? Tai ko ne­pa­siū­lėt? Kliū­na Kir­do­nys. Tai tik lai­ko klau­si­mas. Bus kei­čia­mas jo sta­tu­sas. Tei­sin­giau­sia bū­tų, kad vi­sos įstai­gos tu­rė­tų vie­no­das po­zi­ci­jas. Pa­si­sa­ky­siu už".

Ne­pa­lai­ky­ti spren­di­mo pro­jek­to ža­dė­jo D. Ja­ku­bė­nas, ir D. Dre­vins­kas, A. Juk­na. Anot So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­rio, ne­ga­li bū­ti taip, kad bend­ruo­me­nės prieš­ta­rau­ja, o jų iš­rink­ti Ta­ry­bos na­riai vis tiek nu­spręs sa­vaip.

V. Kur­ga­no­vas kal­bė­jo, jog mo­ki­nių su­ma­žė­jo per­pus, ta­čiau mo­kyk­lų ir jų va­do­vų iš­lai­ko­me tiek pat. To­dėl pro­jek­tą rei­kia pa­lai­ky­ti. Jam pri­ta­rė T. Čet­ver­gas.

Vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė sa­kė, jog apie per­tvar­ką bu­vo kal­bė­ta nuo ru­dens. Bu­vo ana­li­zuo­ja­mi duo­me­nys, ku­rie da­bar nie­kam ne­beį­do­mūs. bu­vo su­si­ti­ki­mų su bend­ruo­me­nė­mis, ir ne po vie­ną.Bu­vo po­li­ti­kų pa­ža­dų, po­li­ti­nių de­ry­bų, bu­vo ar­gu­men­tų. Neap­siei­ta ir be klai­di­ni­mo. Šiai die­nai ne­siū­lo­ma už­da­ry­ti nė vie­nos mo­kyk­los, tik cent­ra­li­zuo­ti ad­mi­nist­ra­vi­mą, nes ma­žė­ja mo­ki­nių skai­čius, neuž­ten­ka lė­šų al­goms, to­dėl joms nau­do­ja­mos ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo lė­šos. Pa­sak A. Kor­sa­kie­nės, šis svars­ty­mas pa­na­šus į "ma­žo tan­kio me­džia­gos drei­fa­vi­mą van­dens pa­vir­šiu­je vei­kiant po­van­de­ni­nėms sro­vėms".

Jai pri­ta­rė A. Vait­ke­vi­čius: pi­ni­gų neuž­ten­ka val­dy­mo iš­lai­doms pa­deng­ti, vai­kai ne­ten­ka bū­re­lių. Šian­die­ni­nis svars­ty­mas po­li­ti­zuo­tas, nors mo­kyk­lų per­tvar­kos pla­nas iša­na­li­zuo­tas vi­sais pjū­viais.

Bal­sų ly­gio­sios su­kė­lė są­my­šį

Nu­si­ša­li­nus trims ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams, bal­sa­vi­me da­ly­va­vo 22. Už ug­dy­mo stai­gų per­tvar­kos pla­ną bal­sa­vo 11 (A. Vait­ke­vi­čius, A. Bur­bu­lys, A. Re­mei­ka, A. Kor­sa­kie­nė, K. Ar­mo­nas, M. Vi­soc­kas, P. Ple­pys, T. Čet­ver­gas, V. Dže­več­kai­tė-Kle­pec­kie­nė, V. Kur­ga­no­vas, V. Ja­rec­kas), prieš – 4 (A. Juk­na, D. Ja­ku­bė­nas, G. Ku­čins­kie­nė, V. Val­kiū­nas), su­si­lai­kė 7 (D. Dre­vins­kas, D. Mar­tin­kė­nie­nė, J. Kve­da­ra­vi­čie­nė, R. Vai­gi­nas, S. Štrė­mas, S. Ei­ta­vi­čie­nė, V. Tre­čio­kas) ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai. Tai reiš­kia ly­gią­sias.

Toks ver­dik­tas su­trik­dė po­sė­džiui va­do­va­vu­sį ra­jo­no me­rą V. Ja­rec­ką. Ne­pa­tei­kęs aiš­kaus at­sa­ky­mo, ką reiš­kia ly­gio­sios, nes dau­ge­liui ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių ši reg­la­men­te api­brėž­ta nuo­sta­ta ne­bu­vo ži­no­ma, me­ras siū­lė svars­ty­ti ki­tą klau­si­mą. Ki­lo triukš­mas. Mat " kom­piu­te­ris ro­dė, kad ne­pri­tar­ta, o me­ras sa­ko, kad pri­tar­ta". Tuo­met me­ras pa­reiš­kė, jog to­kią bal­sa­vi­mo baig­tį paaiš­kints po­sė­džio pa­bai­go­je. Tai su­kė­lė dar di­des­nį ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, o Ta­ry­bos na­rė I. Var­zie­nė pa­gra­si­no, jog pa­liks po­sė­dį. Tuo­met karšt­li­giš­kai bu­vo su­ras­tas reg­la­men­tas ir jo nuo­sta­ta per­skai­ty­ta kom­piu­te­rio ek­ra­ne. Me­ras bal­sa­vo už ug­dy­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­ną. Tad šį ar­tė­jan­čių rin­ki­mų aki­vaiz­do­je ne­po­pu­lia­rų spren­di­mą lė­mė bū­tent V. Ja­rec­ko spren­di­mas.