Politikų rietenos dėl Garbės piliečio vardo – nuo komisijos ir „popierizmo“ iki... reputacijos

Ž. Maniko nuotr.
Ra­jo­no po­li­ti­kai svars­tė Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­jos su­dė­tį, ta­čiau ne­pa­vy­ko jos pa­tvir­tin­ti — dis­ku­si­jos už­vi­rė dėl Vy­tau­to Lin­ke­vi­čiaus, ku­ris, ta­ry­bos na­rio Kęs­tu­čio Isa­ko nuo­mo­ne, „nė­ra ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos“, o ta­ry­bos na­rė Iru­tė Var­zie­nė jį va­di­no pa­ti­ki­mu, nes „ak­ty­viai da­ly­vau­jan­tis is­to­ri­jos įam­ži­ni­me“.
Savivaldybės tarybos posėdžio metu rajono politikai diskutuodami, kokie asmenys turi sudaryti Garbės piliečio vardo suteikimo komisiją, tiek nesutarė, kad nutarė šį klausimą atidėti kitam kartui.

Sako, kad komisija politizuojama

Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Biržų rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą. Siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, kolegialios gyventojų grupės ir juridiniai asmenys, tačiau patvirtina – savivaldybės taryba.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com