Lankėsi socialinės apsaugos ir darbo minisras Linas Kukuraitis

Lapk­ri­čio 15 die­ną Bir­žų ra­jo­ne lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis. Su mi­nist­ru at­vy­ko jo pa­ta­rė­ja Gai­la Ma­tu­ly­tė ir ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos eks­per­tas Gy­tis Balt­rū­nas.

Pir­miau­sia mi­nist­ras ir ki­ti sve­čiai su­si­ti­ko su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ru Vy­tu Ja­rec­ku. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Sei­mo na­rys Aud­rys Ši­mas, Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Šar­kū­nie­nė (pa­va­duo­jan­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių), So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Kni­zi­ke­vi­čius.

Su­si­ti­ki­mo pra­džio­je L. Ku­ku­rai­tis pa­dė­ko­jo, kad nau­jos ka­den­ci­jos va­do­vai pri­ta­ria nau­jo­vėms so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­ty­je ir jas įgy­ven­di­na. Bu­vo ap­tar­ta ke­le­tas svar­bių da­ly­kų: il­ga­lai­kių be­dar­bių pro­ble­ma ir kaip rei­kė­tų ją spręs­ti, so­cia­li­nio būs­to rei­ka­lai, kal­bė­ta apie at­ly­gi­ni­mus at­ve­jo va­dy­bi­nin­kams ir so­cia­li­niams dar­buo­to­jams. Ir šia­me su­si­ti­ki­me bu­vo pa­brėž­ta, kad di­džiau­sia so­cia­li­nė pro­ble­ma Bir­žų ra­jo­ne yra su­tar­tis su ši­lu­mos tie­kė­ju, di­džiau­sios ša­ly­je ši­lu­mos kai­nos.

Bir­žų ra­jo­no so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro Glo­bos cent­re mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis pir­miau­sia su­si­ti­ko su šio cent­ro dar­buo­to­jo­mis. Mi­nist­ras do­mė­jo­si dar­bo są­ly­go­mis, iš­ky­lan­čiai sun­ku­mais. Nuo 2018 me­tų kiek­vie­no­je Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­je yra įsteig­ti Glo­bos cent­rai, ku­rie už­tik­ri­na ga­li­my­bę glo­bė­jams (rū­pin­to­jams) ir įtė­viams gau­ti ne­mo­ka­mas spe­cia­lis­tų pa­slau­gas, įvai­ria­pu­sę komp­lek­si­nę pa­gal­bą. Pas­lau­gos tei­kia­mos esa­miems glo­bė­jams, ku­rie sa­vo šei­mo­se jau rū­pi­na­si be tė­vų glo­bos li­ku­siais vai­kais, ir pa­tiems vai­kams, ir as­me­nims, ku­rie pla­nuo­ja ir ke­ti­na tap­ti glo­bė­jais ar įtė­viais. Dar­buo­to­jos pa­si­da­li­no at­ve­jo va­dy­bi­nin­kių pa­tir­ti­mi, kal­bė­jo apie mo­bi­lių­jų ko­man­dų nau­dą, už­si­mi­nė apie bend­ra­vi­mą su pro­ble­mi­nių šei­mų tė­vais, kal­bė­jo, kaip spren­džia konf­lik­ti­nes si­tua­ci­jas.

Glo­bos cent­ro sa­lė­je mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis su­si­ti­ko su ra­jo­no so­cia­li­niais dar­buo­to­jais, bu­din­čiais glo­bo­to­jais ir glo­bė­jais, die­nos cent­rų, neį­ga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais, Užim­tu­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jais, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos So­cia­li­nio vys­ty­mo ko­mi­te­to na­riais. Mi­nist­ras kal­bė­jo, kad penk­ta­die­niais lan­ko­si ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se ir pa­ts su­si­pa­žįs­ta su si­tua­ci­ja, ma­to skir­tin­gą pa­tir­tį sa­vi­val­dy­bė­se.

L. Ku­ku­rai­tis dar kar­tą pa­brė­žė at­ve­jo va­dy­bi­nin­kų dar­bo svar­bą, kal­bė­jo, kad šiais vals­ty­bės de­le­guo­tai funk­ci­jai nu­ma­to­ma skir­ti dau­giau lė­šų.

Mi­nist­ras kal­bė­jo apie tai, kad Lie­tu­vo­je, ly­gi­nant su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­mis, yra itin ak­tua­li skur­do ir ne­ly­gy­bės pro­ble­ma. San­ty­ki­nai di­džiau­sias yra pen­si­nin­kų skur­das, ne­pai­sant to, kad pen­si­jos pa­sta­rai­siais me­tais au­ga kaip nie­ka­da. Eu­ro­pos Są­jun­gos su­ves­ti­nė­se ir vai­kų skur­das Lie­tu­vo­je bu­vo vie­nas iš di­džiau­sių, bet šis ro­dik­lis jau ma­žė­ja. L. Ku­ku­rai­tis kal­bė­jo, kad vie­nas iš vai­kų skur­do ro­dik­lių yra jiems skir­tų pa­slau­gų pa­sie­kia­mu­mas nuo ma­žiau­sio am­žiaus, už­si­mi­nė apie iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo svar­bą (anot mi­nist­ro, ne kiek­vie­na šei­ma pa­jė­gi tin­ka­mai ug­dy­ti sa­vo vai­ką) ir nu­ma­to­mas tam skir­ti vals­ty­bės lė­šas (da­bar vals­ty­bė fi­nan­suo­ja 0,5 iki­mo­kyk­li­nu­ko krep­še­lio lė­šų). L. Ku­ku­rai­tis kal­bė­jo, kad ski­ria­mi vai­ko pi­ni­gai jų skur­do ne­ma­ži­na, o kar­tais jį tik di­di­na, nes su­da­ro są­ly­gas ne­dirb­ti tė­vams, ku­rie vai­ko pi­ni­gus pa­nau­do­ja sa­vo no­rams.

Su­si­ti­ki­me L. Ku­ku­rai­tis už­si­mi­nė apie pi­lo­ti­nį pro­jek­tą dėl komp­lek­si­nių prie­mo­nių ma­žin­ti il­ga­lai­kių be­dar­bių skai­čių. Toks pro­jek­tas bus įgy­ven­di­na­mas 28 sa­vi­val­dy­bė­se, į jų skai­čių pa­gal il­ga­lai­kių be­dar­bių pro­ble­mą pa­ten­ka ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Kal­bė­ta apie neį­ga­lių­jų užim­tu­mo rei­ka­lus. L. Ku­ku­rai­tis pri­mi­nė: Lie­tu­vo­je neį­gy­ven­di­na­ma Neį­ga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos nuo­sta­ta, kad vi­si pil­na­me­čiai neį­ga­lie­ji tu­rė­tų dirb­ti pa­gal sa­vo ga­li­my­bes, kad jiems tu­ri bū­ti su­da­ry­tos jų ga­li­my­bes ati­tin­kan­čios dar­bo są­ly­gos. „Rū­pin­da­mie­si jais die­nos cent­ruo­se, ug­dy­da­mi pil­na­me­čius neį­ga­lius žmo­nes kaip vai­kų dar­že­liuo­se, mes iš jų ati­ma­me ga­li­my­bę dirb­ti ir už­si­dirb­ti, in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę“, – kal­bė­jo mi­nist­ras.

L. Ku­ku­rai­tis už­si­mi­nė ir apie bū­ti­ny­bę re­for­muo­ti neį­ga­lu­mo nu­sta­ty­mo sis­te­mą, rem­ti neį­ga­lių­jų dar­bą pa­gal jų ga­li­my­bes.

Su­si­ti­ki­me kal­bė­ta ir apie ki­tus da­ly­kus: so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gų re­for­mą, apie skir­tin­gą so­cia­li­nių pa­slau­gų pa­sie­kia­mu­mą ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se ir bū­ti­ny­bę ma­žin­ti šiuos skir­tu­mus, apie ku­ria­mą inst­ru­men­tą so­cia­li­nėms pa­slau­goms at­ski­ruo­se ra­jo­nuo­se įver­tin­ti, apie pen­si­jų re­for­mą ir ki­tus da­ly­kus. Mi­nist­ras at­sa­kė į su­si­ti­ki­mo da­ly­vių klau­si­mus, abe­jo­nes, lin­kė­jo ne­bi­jo­ti nau­jo­vių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.