Lankėsi Biržų rajono socialinių paslaugų centre

Spa­lio 3 die­ną Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė lan­kė­si Bir­žų ra­jo­no so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re. Čia su­si­ti­ko su di­rek­to­riu­mi Ei­vi­du Šer­nu, bend­ra­vo su ki­tais dar­buo­to­jais. Ra­jo­no va­do­vai ap­žiū­rė­jo Cent­ro pa­tal­pas, do­mė­jo­si, ko­kios pa­slau­gos tei­kia­mos.

E. Šer­nas pa­pa­sa­ko­jo ir pa­ro­dė, ko­kio­se pa­tal­po­se dir­ba Die­nos so­cia­li­nės pa­gal­bos gru­pės glo­bo­ti­niai, pa­ro­dė jų dar­be­lius, pa­pa­sa­ko­jo, ko­kia kul­tū­ri­nė ir pa­žin­ti­nė veik­la glo­bo­ti­niams or­ga­ni­zuo­ja­ma. Šia gru­pe džiau­gia­si neį­ga­lių vai­kų tė­vai, ku­rie sa­vo vai­ką ga­li pa­ti­kė­ti so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, o pa­tys – dirb­ti ar už­siim­ti ki­ta veik­la. Gru­pės glo­bo­ti­niai yra du kar­tus per die­ną mai­ti­na­mi šil­tu mais­tu.

Ra­jo­no va­do­vus do­mi­no Cent­re tei­kia­mos as­mens hi­gie­nos ir prie­žiū­ros pa­slau­gos. Cent­re yra įreng­ti du du­šai, ku­rie yra pri­tai­ky­ti ir neį­ga­lie­siems. Dar­buo­to­jai sa­kė, kad du­šu per die­ną nau­do­ja­si skir­tin­gas žmo­nių skai­čius – bū­na, kad mau­do­si tik vie­nas, o kar­tais mau­dy­tis no­ri ir 10 žmo­nių. Vi­du­ti­niš­kai – 50 žmo­nių per mė­ne­sį. Du­šais ga­li nau­do­tis vi­si gy­ven­to­jai, tik pa­slau­gų kai­nos ski­ria­si. Neį­ga­lie­ji ir pen­si­nin­kai už 30 min. nau­do­ji­mo­si du­šu mo­ka 1,50 eu­ro, ki­ti gy­ven­to­jai – 2,10 eu­ro. Du­šai tvar­kin­gi, tu­ri bū­ti­ną įran­gą. Ra­jo­no va­do­vai pa­siū­lė prie du­šų įsi­gy­ti ir plau­kų džio­vin­tu­vus, kad iš­si­trin­kęs gal­vą žmo­gus ga­lė­tų čia pat iš­džio­vin­ti plau­kus. E. Šer­nas pa­ža­dė­jo tai pa­da­ry­ti ne­dels­da­mas.

Ra­jo­no va­do­vai do­mė­jo­si, ar sau­giai daik­tus pa­lie­ka žmo­nės atei­nan­tys mau­dy­tis į du­šus. Di­rek­to­rius sa­kė, kad Cent­ro pir­ma­ja­me aukš­te, prie pat įė­ji­mo į vi­sas pa­tal­pas, nuo­la­tos bu­di dar­buo­to­jas, jis ste­bi ir ma­to vi­sus lan­ky­to­jus, tad pa­vo­jaus dėl daik­tų sau­gu­mo nė­ra.

Cent­ras tei­kia ir skal­bi­mo pa­slau­gas, ku­rio­mis taip pat nau­do­ja­si gy­ven­to­jai. 1 kg skal­bi­nių skal­bi­mas kai­nuo­ja įvai­riai: pa­ta­ly­nės, cha­la­tų, apa­ti­nių dra­bu­žių, rankš­luos­čių skal­bi­mas (ne ma­žiau kaip 3 kg) kai­nuo­ja 1 eu­rą; nak­ti­nių užuo­lai­dų, stal­tie­sių, už­tie­sa­lų – 1,35 eu­ro; die­ni­nių užuo­lai­dų – 2 eu­rai; vir­šu­ti­nių dra­bu­žių – 1,35 eu­ro; lo­vos už­tie­sa­lų – 2,67 eu­ro. Skal­bi­nių pri­sta­ty­mas Bir­žų mies­te kai­nuo­ja 1 eu­rą.

Prie Cent­ro vei­kia ir vie­šo­ji pir­tis, ku­rio­je penk­ta­die­niais ga­li mau­dy­tis mo­te­rys, šeš­ta­die­niais – vy­rai. Pir­tis skir­ta vi­siems ra­jo­no gy­ven­to­jams, tik kai­nos yra skir­tin­gos: už vie­ną ap­si­lan­ky­mą (1.30 val.) suau­gęs lan­ky­to­jas mo­ka 4 eu­rus, pen­si­nin­kas ar as­muo su ne­ga­lia – 3,40 eu­ro, vai­kai iki 16 me­tų – 2 eu­rus. Pir­ty­je, pa­sa­ko­jo E. Šer­nas, daž­niau mau­do­si ne tie, kas ne­tu­ri ga­li­my­bės nu­si­mau­dy­ti na­mie, o tik­ri pir­ties mė­gė­jai, ku­rie į pir­tį atei­na ir gru­pė­mis. As­me­nų gru­pė (iki 10 žmo­nių) už pu­sant­ros va­lan­dos kai­ti­ni­mo­si ir mau­dy­nių mo­ka 33,30 eu­ro. Pir­tis įreng­ta prieš ke­le­rius me­tus, tad ją jau rei­kė­tų at­nau­jin­ti, nors lan­ky­to­jai prie­kaiš­tų pir­čiai dar ne­tu­ri. Ta­čiau bet ko­kie re­mon­to dar­bai – ne­men­kos lė­šos, ku­rias Cent­ras nau­do­ja la­bai tau­piai ir per­tek­liaus ne­tu­ri.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.