Gaisras "Aušroje" ?

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
"Auš­ro­je" penk­ta­die­nį – ne gais­ras, bet ug­nia­ge­sių pra­ty­bos.
Penk­ta­die­nį "Bir­žie­čių žo­džiui" skam­bi­nę bir­žie­čiai tei­ra­vo­si apie gais­rą Bir­žų "Auš­ros" pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Jie pa­ste­bė­jo prie mo­kyk­los dvi gais­ri­nes, ug­nia­ge­sius. Vaiz­das pa­sė­jo ne­ri­mą.

Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Ne­ri­jus Gu­das nu­ra­mi­no: penk­ta­die­nį "Auš­ro­je" vy­ko ug­nia­ge­sių pra­ty­bos. Moks­lei­viai bu­vo "eva­kuo­ja­mi", o mo­kyk­los rū­sy­je imi­tuo­ja­ma nu­ken­tė­ju­sių paieš­ka.