Už savanoriškus darbus padėkojo Marytei Undzėnienei

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Pa­dė­ko­jo ak­ty­viai vi­suo­me­ni­nin­kei Ma­ry­tei Un­dzė­nie­nei.
Va­sa­rio 5 die­ną Pa­pi­lio se­niū­ni­jos Skre­biš­kių kai­mo kul­tū­ros dar­buo­to­ja, ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė Ma­ry­tė Un­dzė­nie­nė šven­tė sa­vo ju­bi­lie­ji­nę su­kak­tį. Šia pro­ga M. Un­dzė­nie­nę ap­lan­kė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė, Pa­pi­lio se­niū­nas Re­nas Čy­gas.

Ast­ra Kor­sa­kie­nė pa­dė­ko­jo M. Un­dzė­nie­nei už pui­kias ini­cia­ty­vas ir sa­va­no­riš­ką dar­bą var­dan sa­vo kai­mo is­to­ri­jos, kul­tū­ros ir įtei­kė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­kos raš­tą už il­ga­me­tį kraš­to tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą, en­tu­ziaz­mą, kū­ry­biš­ku­mą bei ge­ra­no­riš­kas ini­cia­ty­vas.

Re­nas Čy­gas pa­si­džiau­gė, kad Skre­biš­kių kai­me tu­ri pui­kią at­ra­mą: Ma­ry­tė kar­tu su kai­mo žmo­nė­mis da­ro di­džiu­lius dar­bus, ren­gia įspū­din­gas šven­tes, sten­gia­si į vi­sus su­ma­ny­mus įtrauk­ti jau­nus kai­mo žmo­nes.

M. Un­dzė­nie­nė pa­dė­ko­jo už svei­ki­ni­mus ir pir­miau­sia pa­si­džiau­gė sa­vo pa­gal­bi­nin­kais, ku­rie pri­si­de­da prie vi­sų idė­jų, kar­tu sie­kia, kad bū­tų iš­sau­go­ta Skre­biš­kių kai­mo is­to­ri­ja, už­fik­suo­ti žmo­nių dar­bai, kad Skre­biš­kių šian­die­na bū­tų kuo tur­tin­ges­nė, lais­va­lai­kis – pra­smin­ges­nis. M. Un­dzė­nie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie nau­jus su­ma­ny­mus, pa­kvie­tė ap­lan­ky­ti kai­mo žmo­nių rū­pes­čiu su­tvar­ky­tą kop­ly­čią, ypač – įspū­din­gus rū­sius, iš ku­rių tal­ki­nin­kai iš­va­lė sta­ty­bos at­lie­kas ir šiukš­les. M. Un­dzė­nie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie ki­tus dar­bus, ku­riuos at­li­ko kar­tu su ge­ra­no­riš­kais Skre­biš­kių žmo­nė­mis, džiau­gė­si, kad Pa­pi­lio se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai pri­ta­ria jų ke­ti­ni­mams ir pa­de­da at­lik­ti dar­bus.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.