Šventė dalintis

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
TV3 ini­cia­ty­va lapk­ri­čio 6-ąją Lie­tu­vo­je šven­čia­ma Py­ra­gų die­na.

Tą die­ną vi­si kvie­čia­mi kep­ti py­ra­gus ir už su­tar­tą kai­ną par­da­vi­nė­ti ko­le­goms, bi­čiu­liams ar moks­lo drau­gams, o su­rink­tas lė­šas paau­ko­ti „Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­jai“. Py­ra­gų die­na or­ga­ni­zuo­ja­ma įvai­rio­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, mo­kyk­lo­se, dar­že­liuo­se. Py­ra­gų die­nos tiks­las – da­lin­tis ir pa­dė­ti įgy­ven­din­ti vai­kų sva­jo­nes. Šią ini­cia­ty­vą tre­ti me­tai puo­se­lė­ja Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro dar­buo­to­jos. Ir ne tik...

Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re – vai­šių sta­las. Lan­ky­to­jai kvie­čia­mi vai­šin­tis py­ra­gais. Au­kų dė­žu­tės čia nė­ra. "Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­jai" au­ko­ja tik pa­čios dar­buo­to­jos, o lan­ky­to­jus sa­vo kep­tais ir pirk­tais py­ra­gais tik vai­ši­na.

– Sma­gu žmo­nėms su­teik­ti džiaugs­mą, – sa­ko Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro va­do­vė Ra­min­ta Ind­riu­lė­nie­nė.

Ant sta­lo – na­mi­niai ir pirk­ti­niai py­ra­gai. Si­mo­na ke­pė brau­nį, o Tol­vy­da – šian­dien ypač ma­din­gą py­ra­gą be gliu­te­no. Ra­min­ta ir ki­tos dar­buo­to­jos pa­rė­mė vie­ti­nį vers­lą – py­ra­gus pir­ko.

Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos dar­buo­to­joms en­tu­ziaz­mo ir ge­rų idė­jų ne­prit­rūks­ta. Ką tik at­šven­tė­me He­lo­vy­ną. Jau ant­ri me­tai Ra­min­ta Ind­riu­lė­nie­nė sa­vo dar­že au­gi­na mo­liū­gus ir juos ne­mo­ka­mai iš­da­li­na žmo­nėms. Šie­met Ra­min­ta Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro lan­ky­to­jams do­va­no­jo 10 mo­liū­gų.

O prieš po­ra die­nų Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro dar­buo­to­jos so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­skel­bė, jog pen­kiems žmo­nėms do­va­nos at­švai­tus. Anot Tol­vy­dos, vi­sos Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro dar­buo­to­jos vai­ruo­ja au­to­mo­bi­lius ir pa­ste­bė­jo, kad žmo­nės ne­se­gi at­švai­tų. Ta pro­ga nu­ta­rė bent pen­kis bir­žie­čius pa­da­ry­ti sau­ges­nius ke­ly­je. Atš­vai­tų taip pat ga­li­ma įsi­gy­ti Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re.

Te­gy­vuo­ja ge­ru­mas!