Biržų TIC reorganizacija – valdininkų ambicijos pritraukti investicijų ar atsikratyti vadove?

B. Petkevičiūtės nuotr.
Biržų TIC vadovė Raminta Indriulėnienė į savivaldybės kolegijos tarybos posėdį, kuriame buvo sprendžiama dėl jos vadovaujamos įstaigos ateities, nebuvo pakviesta, nors būtų turėjusi ką pasakyti.
Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­le­gi­jos po­sė­dy­je pri­tar­ta spren­di­mui teik­ti pro­jek­tą ta­ry­bai dėl Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­cijos cent­ro (TIC) reor­ga­ni­za­vi­mo. Siū­lo­ma biu­dže­ti­nę įstai­gą — TIC per­tvar­ky­ti į nau­ją vie­šą­ją įstai­gą — Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­rą (TVIC). Ar šia per­tvar­ka ne­sie­kia­ma at­si­kra­ty­ti TIC va­do­vės Ra­min­tos Ind­riu­lė­nie­nės, ku­ri, be­je, į po­sė­dį net ne­bu­vo pa­kvies­ta?

Kodėl reikia naujos įstaigos?

“Ar būtina steigti naują? Ar negalima turizmo centro tiesiog praplėsti, pakeičiant nuostatus, pavadinimą? Nelabai suprantu, kodėl mes kalbame būtent apie steigimą? Tikrai esu už tai, kad mums reikia pagalbos vidutiniam ir smulkiam verslui, bet kodėl būtinai turime steigti naują?“- susirinkusiųjų klausė savivaldybės tarybos narė Edita Čepokienė.

“Tai tikrai nebūtina, bet šis klausimas yra svarstytinas – koks tas centras ir kokia įstaiga turėtų būti. Savivaldybėje yra specialistai, kurie galėtų paaiškinti, kokie yra skirtumai, trūkumai, privalumai biudžetinės ir viešosios įstaigos“,- teigė mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė. Jos žodžiais, verslininkams Biržuose trūksta informacijos verslo steigimo ir kitais klausimais.

“Biržai pristatomi, kaip patrauklus verslo regionas, bet verslininkai pasigenda informacijos ir pagalbos steigiant verslą, todėl ir atsirado tokia idėja“,- kalbėjo A. Garšvaitė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/

 

Komentaras

Bir­žų TIC va­do­vė Raminta Ind­riu­lė­nie­nė:
„Gai­la, kad ne­te­ko da­ly­vau­ti ko­le­gi­jos po­sė­dy­je ir iš­girs­ti cent­ro vi­zi­ją. To­dėl sun­ku kaž­ką ir ko­men­tuo­ti, kai ne­ži­nau net ta­ry­bos nuo­mo­nės. Ti­kiuo­si, kai bus ren­gia­mas pro­jek­tas, ta­da vis­kas bus aiš­kiau. Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­rų Lie­tu­vo­je yra ne vie­nas, tad ga­li­me var­din­ti jų pliu­sus ir mi­nu­sus. Kiek man ži­no­ma, bus stei­gia­mas vers­lo kon­sul­tan­to eta­tas. Tad be­lie­ka lauk­ti pa­reng­to reor­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­to“.