Pro šalį

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Ta­ry­bos na­rys V. Val­kiū­nas tei­ra­vo­si, ko­dėl skriau­džia­mi vers­li­nin­kai, nors rink­lia­vos dy­dis už išo­ri­nės rek­la­mos įren­gi­mą, ku­riam ra­jo­no Ta­ry­ba pri­ta­rė va­do­vau­jant V. Val­kiū­nu, ma­ži­na­mas be­ne per­pus.
Praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai svars­tė spren­di­mo pro­jek­tą "Dėl vie­ti­nės rink­lia­vos už lei­di­mo įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je iš­da­vi­mo nuo­sta­tų". Svars­tant šį klau­si­mą ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys V. Val­kiū­nas ap­gai­les­ta­vo, kad Bir­žuo­se nė­ra to­kių rek­la­mų kaip Ams­ter­da­me ir do­mė­jo­si, ko­dėl skriau­džia­mi rek­la­muo­tis no­rin­tys Bir­žų vers­li­nin­kai? Ta­čiau po­li­ti­kas šo­vė pro ša­lį. Rink­lia­vą bu­vo siū­lo­ma ma­žin­ti per­pus.

Svars­tant šį klau­si­mą dėl ga­li­mo pri­va­čių ir vie­šų in­te­re­sų konf­lik­to nu­si­ša­li­no net 9 Ta­ry­bos na­riai. Po­sė­džiau­ti li­ko 16 Ta­ry­bos na­rių.V. Val­kiū­nas pa­reiš­kė: bė­da, kad vers­li­nin­kai ne­no­ri rek­la­muo­tis. Jam la­bai pa­tin­ka to­kios rek­la­mos kaip Ams­ter­da­me, kur švie­čia ir die­ną, ir nak­tį. Kad jei to­kios rek­la­mos švies­tų čia, tai bū­tų Bir­žai jė­ga, o bir­žie­čiai ei­tų pir­myn. Tad ko­dėl skriau­džia­mi Bir­žų vers­li­nin­kai?

Toks Ta­ry­bos na­rio sam­pro­ta­vi­mas ir klau­si­mas su­trik­dė klau­si­mą pri­sta­čiu­sią Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ją Zi­tą Mar­cin­ke­vi­čiū­tę. Spren­di­mo pro­jek­te kaip sy­kis nu­ma­ty­ta kai­ną ma­žin­ti: nuo da­bar ga­lio­jan­čios (ku­ri pa­tvir­tin­ta 2015 m. rugp­jū­tį, kuo­met ra­jo­nui va­do­va­vo pa­ts V. Val­kiū­nas) 36–76 Eur už 1 kv.m me­tams iki 20–30 Eur už 1 kv. m me­tams. Mat Bir­žų sa­vi­val­dy­bė­je 2015 m. pa­tvir­tin­tas ta­ri­fas yra vie­nas di­džiau­sių. di­de­le kai­na bu­vo ne­pa­ten­kin­ti vers­li­nin­kai, ma­žė­jo rek­la­mos sklai­da.

Prii­mant spren­di­mo pro­jek­tą, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos ly­de­rė I. Var­zie­nė sa­kė, jog frak­ci­ja bal­suo­da­ma su­si­lai­kys, nes spren­di­mo pro­jek­te pri­trū­ko va­dy­bi­nių kom­pe­ten­ci­jų, ki­tos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos va­do­vė A. Garš­vai­tė nu­ta­rė spren­di­mo pro­jek­tui pri­tar­ti su vil­ti­mi, kad mo­kes­čius pa­vyks iš­rei­ka­lau­ti.

V. Val­kiū­nas kvie­tė su­si­lai­ky­ti, kaž­ko­dėl so­cial­de­mok­ra­tų spren­di­mą va­din­da­mas dokt­ri­na lauks bur­žu­jus.