Rezervo lėšų Vyriausybė Biržų rajono keliams neskyrė

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Vy­riau­sy­bė Bir­žų ke­liams tvar­ky­ti ne­sky­rė Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos re­zer­vo lė­šų.
Praė­ju­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je ra­jo­no Ta­ry­ba pri­ta­rė ob­jek­tų są­ra­šui, ku­riems bus pa­nau­do­tos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (to­liau - KPPP) lė­šos. Šiais me­tais Bir­žų ra­jo­no vie­ti­niams ke­liams ties­ti, tai­sy­ti, re­konst­ruo­ti ir t. t. skir­ta 1 mln. 125 tūkst eu­rų. Ta­čiau Vy­riau­sy­bė ne­sky­rė Bir­žų ra­jo­no ke­liams lė­šų iš re­zer­vo fon­do. Tad var­gu, ar pa­vyks at­lik­ti vi­sus dar­bus gat­vė­se, ku­rios bu­vo įtrau­kos į šių­me­čius pla­nus.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Gied­rius Ne­vie­ra "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog šiais me­tais bus de­da­mos pa­stan­gos, kad bū­tų baig­ti Kęs­tu­čios gat­vės ša­li­gat­vio re­konst­ra­vi­mo dar­bai. Tam iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos skiriama150000 eu­rų. Šiai pi­ni­gų su­mai pri­ta­rė ir ra­jo­no Ta­ry­ba. Pa­sak G. Ne­vie­ros, šių pi­ni­gų dar­bams baig­ti neuž­teks, tad me­tų ei­go­je bus spren­džia­ma, iš ko­kių lė­šų dar­bus baig­ti. Dar vie­na pro­ble­ma: nu­trau­kia­ma su­tar­tis su ran­go­vu UAB "Se­lo­ni­ja" dėl fi­nan­si­nės bend­ro­vės pa­dė­ties. Tad dar­bams Kęs­tu­čio gat­vė­je bus ieš­ko­ma nau­jo ran­go­vo.

Vyks­ta Sto­ties, Že­mo­sios gat­vių re­konst­ruk­ci­ją. Šioms gat­vės iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos nu­ma­ty­ta 55000 eu­rų (Sto­ties) ir 65000 eu­rų (Že­mo­sios). Šias gat­ves nu­ma­ty­ta as­fal­tuo­ti.

Ge­le­žin­ke­lio, J. Nas­top­kos, Ag­luo­nos ir Žal­gi­rio gat­vių ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bai at­lie­ka­mi pri­si­de­dant prie vie­ti­nės reikš­mės ke­lių su žvy­ro dan­ga as­fal­tuo­ti ski­ria­mų KPPP tiks­li­nių lė­šų – 190000 eu­rų.

Gul­bi­nų kai­mo P. Dre­vi­nio gat­vės ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą pla­nuo­ja­ma at­lik­ti taip pat pri­si­de­dant prie vie­ti­nės reikš­mės ke­liams su žvy­ro dan­ga as­fal­tuo­ti kai­mo gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­vė­se ski­ria­mų Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos tiks­li­nių lė­šų. Šiuo me­tu at­lie­ka­mi pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. Ta­ry­bos na­riai G. Ne­vie­ros tei­ra­vo­si, ko­dėl bu­vo pa­si­rink­ta bū­tent ši gat­vė. G. Ne­vie­ra paaiš­ki­no, jog pa­grin­dis kri­te­ri­jus – kai­mas yra tan­kiai ap­gy­ven­din­tas.

P. Ja­ku­bė­no gat­vės re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tas pa­reng­tas prieš po­rą me­tų. Ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo tei­gia­ma, kad dar­bams įgy­ven­din­ti rei­kės ir Vy­riau­sy­bės ski­ria­mo Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos re­zer­vo lė­šų. Paaiš­kė­jus, kad re­zer­vo lė­šų Vy­riau­sy­bė Bir­žų ra­jo­nui ne­sky­rė, dar­bų bus at­lik­ta ma­žiau, nei pla­nuo­ta – pa­gal ga­li­my­bes.

D. Poš­kos, J. Šim­kaus gat­vė­se taip pat bus atie­ka­mi re­konst­ra­vi­mo dar­bai, įren­giant as­fal­tą, ša­li­gat­vius. Dar­bai jau pra­si­dė­jo.

G. Ne­vie­ra ap­gai­les­ta­vo, kad Vy­riau­sy­bė ne­sky­rė re­zer­vo lė­šų Bir­žų ra­jo­no ke­liams. Bir­žie­čiai pra­šė skir­ti 400000 eu­rų, ta­čiau ne­ga­vo nie­ko. Anot G. Ne­vie­ros, kai ku­rie mo­ty­vai glu­mi­no: pi­ni­gai skir­ti vie­nai sa­vi­val­dy­bėms to­dėl, kad ten gy­ve­na daug tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vų. Pa­sak G. Ne­vie­ros, bu­vo ban­dy­ta įro­dy­ti, jog Bir­žų ra­jo­nas yra pro­ble­mi­nis, jog čia yra neas­fal­tuo­tų gat­vių net mies­to cent­re, ta­čiau šie ar­gu­men­tai li­ko neiš­girs­ti. Bir­žie­čiams bu­vo pa­siū­ly­ta nau­do­ti lė­šas, skir­tas vie­ti­niams ke­liams su žvy­ro dan­ga as­fal­tuo­ti. Ta­čiau šios lė­šos kol kas nė­ra pa­skirs­ty­tos ra­jo­nams. G. Ne­vie­ra sa­kė, jog iki šiol lie­ka neaiš­ku, pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus skirs­to­mos re­zer­vo lė­šos ra­jo­nams.

 

Vy­riau­sy­bės in­for­ma­ci­ja

Šiais me­tais Lie­tu­vos ke­liams ir gat­vėms re­konst­ruo­ti nu­ma­ty­ta be­veik 21,4 mln. eu­rų Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos re­zer­vo lė­šų. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mu Vy­riau­sy­bė pa­skirs­tė 14,3 mln. eu­rų sku­biems re­mon­to ir re­konst­ruk­ci­jos dar­bams bei prio­ri­te­ti­niams, Vy­riau­sy­bės pro­gra­mai įgy­ven­din­ti svar­biems ke­lių ob­jek­tams. Dar 7,1 mln. eu­rų re­zer­vo lė­šų kol kas ne­bus nau­do­ja­mos.

Vie­ti­nės reikš­mės ke­liams, nu­ken­tė­ju­siems nuo ekst­re­ma­lių­jų si­tua­ci­jų, sku­biai tai­sy­ti ar re­konst­ruo­ti dėl ava­ri­jos grės­mės ski­ria­ma be­veik 1,5 mln. eu­rų. Šios lė­šos pa­skirs­ty­tos de­vy­niems ob­jek­tams, esan­tiems Kau­no mies­te bei Kai­šia­do­rių, Laz­di­jų, Šven­čio­nių ir Uk­mer­gės ra­jo­nuo­se.

Di­des­nio­ji re­zer­vi­nių lė­šų da­lis – 12,1 mln. eu­rų – pa­skirs­ty­ta ke­lių pro­jek­tams, ku­riuos vyk­dant bus įgy­ven­di­na­ma Vy­riau­sy­bės pro­gra­ma ir at­lie­ka­mi prio­ri­te­ti­niai dar­bai. Pa­nau­do­jant šias lė­šas de­vy­nio­li­ko­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių bus tai­so­mi ir re­konst­ruo­ja­mi vie­ti­nės reikš­mės ke­liai, įren­gia­mos eis­mo sau­gos prie­mo­nės.

Dviems Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos at­rink­tiems ke­lių ob­jek­tams, ve­dan­tiems į te­ri­to­ri­jas, ku­rio­se ku­ria­mos dar­bo vie­tos, pa­skirs­ty­ta 367 tūkst. eu­rų. Šios lė­šos bus pa­nau­do­tos Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bė­je vie­ti­nės reikš­mės ke­liui nuo Dūkš­to ke­lio ir Pa­ne­vė­žio mies­to J. Ja­no­nio g. ties­ti.

1 mln. eu­rų pa­skirs­ty­tas vie­ti­nės reikš­mės ke­liams ties­ti, re­konst­ruo­ti ir ka­pi­ta­liš­kai re­mon­tuo­ti, taip pat sau­gaus eis­mo prie­mo­nėms vie­ti­nės reikš­mės ke­liuo­se dieg­ti 6 gau­siai tau­ti­nių ma­žu­mų gy­ve­na­mo­se sa­vi­val­dy­bė­se (Vil­niaus r., Tra­kų r., Šven­čio­nių r., Šal­či­nin­kų r., Ig­na­li­nos r. ir Vi­sa­gi­no).

ĮĮs­ta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka li­ku­sius 7,1 mln. eu­rų re­zer­vo lė­šų pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti vė­liau, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai pa­pil­do­mais su­de­ri­nus su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.