Poliklinika dirbo pelningai, Ligoninei sumokėjo ne už visų ligonių gydymą

Editos MIKELIONIENĖS nuotr.
Poliklinikos direktorius L. Sologubovas ir Ligoninės direktorius P. Bimba rajono Tarybos nariams kalbėjo apie gydymo įstaigų rezultatus.
Pagal galiojančius teisės aktus, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atlyginimas susideda ir pastoviosios ir kintamosios dalies. Kintamoji dalis priklauso nuo jų vadovaujamos įstaigos veiklos rezultatų. Rajono Tarybos nariai sprendė, kokį atlyginimo kintamosios dalies dydį patvirtinti Poliklinikos direktoriui ir kokį – Ligoninės, nors pastaroji teigiamų finansinių rezultatų nepasiekė. Rajono Tarybos narius įtikino Ligoninės direktoriaus P. Bimbos argumentai, kodėl Ligoninei nepavyko dirbt be nuostolių.

Poliklinikoje mažėja pacientų, tačiau paslaugų kokybė gerinama

Rajono politikai pateikė klausimų Poliklinikos direktoriui L. Sologubovui ir Ligoninės direktoriui P. Bimbai.

A. Garšvaitė L. Sologubovo teiravosi, ar karantino metu ligoniniai konsultuojami tik telefonu, ar yra galimybė apsilankyti pas gydytoją.

L. Sologubovas paaiškino, jog Poliklinika nėra tuščia. Dirba skiepų kabinetas, atliekami planiniai kraujo tyrimai, perrišamos žaizdos. Karščiuojančius pacientus gydytojai priima specialiame izoliatoriuje su visomis apsaugos priemonėmis. Tad darbas vyksta.

I. Varzienė prašė išvardinti, kokie 2019 metais buvo pokyčiai Poliklinikoje?

Poliklinikos direktorius apgailestavo, kad Poliklinikoje kasmet mažėja pacientų apie 700. Taip nutinka dėl to, kad jaunimas išvyksta mokytis, dalis biržiečių emigruoja, 40 – 60 kasmet miršta. 2019 m. Buvo vykdomas paslaugų kokybės gerinimo projektas. Buvo perkami kompiuteriai, planšetės greitosios pagalbos medikams, įrengtos automatinės durys, pirkta įrangos odontologiniam kabinetui, skaitmenizuojamos laboratorijos ir t. t.

V. Valkiūnas domėjosi, ar nenukenčia direktoriaus atlyginimas? L. Sologubovas padėkojo už rūpestį ir sakė, kad jam pinigų pakanka.

D. Jakubėnas prašė pakomentuoti, kur bus perkeliamas Medeikių medicinos punktas, nes Medeikiuose gyvena daugiau kaip tūkstantis žmonių ir medicinos paslaugos reikalingos. l. Sologubovas sakė, jog svarstomi du variantai: medicinos punktą perkelti į Medeikių mokyklos pastatą arba į „Vaiko užuovėjos“ pastatą. Direktoriaus manymu, racionaliau būtų perkelti į „Vaiko užuovėją“, nes reikėtų mažiau lėšų remontui. Medicinos punktui pakaktų dabartinio direktorės kabineto. L. Sologubovas pritarė, jog Medeikiuose medicinos punktas išsaugoti reikia, gyrė ten dirbančią slaugytoją už jos profesionalumą ir sąžiningumą.

A. Jukna prašė pakomentuoti, kodėl Poliklinikoje susidarė nemažas lėšų perviršis?L. Sologubovas sakė, jog Poliklinika neturi įsiskolinimų. Perviršio lėšos yra Poliklinikos uždirbtos lėšos, jų negalima naudoti darbuotojų užmokesčiui. Jas planuojama naudoti remontui.

Kadangi pagal sveikatos apsaugos ministro 2019 m. įsakymą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. visais atvejais mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydis negali viršyti 20 procentų vadovui nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio, rajono Tarybos nariai pritarė, kad kintamoji dalis būtų nustatyta 20 proc. pastoviosios algos dydžio.

Ligonių kasa sumoka ne už visų ligonių gydymą

Dėl Ligoninės direktoriaus P. Bimbos atlyginimo kintamosios dalies dydžio buvo ketinta rengti alternatyvų balsavimą, t. y., arba neskirti kintamosios atlyginimo dalies, arba, direktoriui įrodžius, kad Ligoninė teigiamų finansinių rezultatų nepasiekė ne dėl savo kaltės, skirti 10 proc. pastovaus atlyginimo dydžio kintamąją dalį.

Ligoninės nuostolį sudarė 35532 Eur.

Tarybos narė I. Varzienė iš pradžių prašė pasisakyti sprendimo projekto teikėją K. Knizikevičių: kodėl buvo patirta nuostolių it kaip šis vertina Ligoninės direktoriaus veiklą.

K. Knizikevičiaus nuomone, nuostoliai atsirado dėl Vaikų ligų skyriaus išlaikymo. Nuostolių galbūt pavyktų išvengti sujungus du skyrius. Ligoninės direktoriaus veikla, anot K. Knizikevičiaus, atnešė teigiamų pokyčių, nors direktorius dirba ne visus metus.

P. Bimba svarbiausia priežastimi, kodėl nepavyko pasiekti teigiamų finansinių rezultatų, įvardijo Ligonių kasos finansavimo tvarką. Ligoninė su Ligonių kasa yra sudariusi sutartį konkrečiai pinigų sumai, kurią turi uždirbti. Pagal sutartį, Ligoninė negali gydyti nei mažiau, nei daugiau ligonių. Jei ligonių gydoma daugiau, nei numatyta sutarty, jų gydymo Ligonių kasa nebefinansuoja. Tačiau gydytojai negali atsakyti gydymo ligoniams, kuris jiems būtinas. Todėl patiriami nuostoliai. Dėl ligonių perviršiaus Ligoninė negavo 170000 eurų pajamų.

Nuostolingas yra ir Vaikų ligų skyrius. Vaikų rajone mažėja, tačiau pagalbą teikti reikia. Anot direktoriaus, skyrius jau yra taip „apkarpytas“, kad jo jungti ar kitaip mažinti nebegalima. Skyriuje dirba viena gydytoja bei vienas slaugytojų postas.

P. Bimba sakė, jog Ligonių kasa nesumokėjo už išplėstines ambulatorines paslaugas. Tai yra už tas paslaugas, kurias teikia Ligoninėje įdarbinti specialistai. jiems algos buvo mokamos iš Ligoninės rezervo.

R. Vaiginas domėjosi, ar būtų galima Ligoninei gauti didesnį finansavimą. P. Bimba sakė, jog pasiūlymus teikia Ligoninės stebėtojų komanda. Kiti rajonai gavo didesnį finansavimą, Biržams jis taip pat buvo padidintas, nors nežymiai. Ligonių kasa siūlo plėsti paslaugas, jos ir yra plečiamos, tačiau už jas neapmokama. susidaro sudėtinga situacija.

P. Bimba sakė, jog iš tiesų ligonių mažėja, tačiau sudėtingėja ligos, didėja sergamumas.

I. Varzienė domėjosi, ar tai yra dabartinės valdžios strategija tokiu būdu susidoroti su mažomis ligoninėmis? P. Bimbos nuomone, kiekviena gydymo įstaigų reforma prasideda nuo ligoninių mažinimo, kokia valdžia bebūtų.

A. Jukna teiravosi, dėl daugiau kaip 37000 eurų, skirtų išeitinėms kompensacijoms. P. Bimba sakė, jog jos buvo išmokėtos kaip priklauso tiems medikams, kurie išėjo į pensiją.

Po Ligoninės direktoriaus pasisakymo, I. Varzienė prašė balsuoti tik už tai, kad P. Bimbai būtų paskirta 10 proc. pastoviosios algos dydžio kintamoji dalis. Jai pritarė visi Tarybos nariai.