Posėdyje stokota kultūros ir pagarbos vienas kitam

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Ta­ry­bos na­riai I. Var­zie­nė ir D. Ja­ku­bė­nas pik­ti­no­si kai ku­rių ko­le­gų el­ge­siu Ta­ry­bos po­sė­dy­je, ypač triukš­min­gai be­siel­gu­siu Sei­mo na­riu A. Ši­mu.
Sau­sio 30-ąją vy­ku­sia­me Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je sto­ko­ta po­li­ti­kų pa­gar­bos vie­nas ki­to at­žvil­giu. Tuo me­tu, kai vie­ni iš­sa­kė sa­vo po­žiū­rį ar už­da­vi­nė­jo klau­si­mus, ki­ti pa­kan­ka­mai gar­siai dis­ku­ta­vo tar­pu­sa­vy­je. Tie­sa, ne­ga­li­ma bū­tų kal­tin­ti vi­sų, be­tgi yra sa­ko­ma, kad „šaukš­tas de­gu­to su­ga­di­na sta­ti­nę me­daus“. Gal toks ki­taip ma­nan­čių­jų, ki­toms par­ti­joms pri­klau­san­čių ta­ry­bos na­rių ig­no­ra­vi­mas, aki­vaiz­dus ne­pa­gar­bos de­monst­ra­vi­mas po­sė­džiuo­se Bir­žuo­se jau yra ta­pęs bend­ra­vi­mo nor­ma?

Ne­nuos­ta­bu, kad kai ku­rių ta­ry­bos na­rių ner­vai 11-aja­me po­sė­dy­je neiš­lai­kė – pa­ban­dy­ta ne­kul­tū­rin­gus ko­le­gas su­draus­min­ti griež­tu žo­džiu. Ne kar­tą pa­sta­bų su­lau­kė Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos na­riai ir už jų sė­dė­jęs Sei­mo na­rys Aud­rys Ši­mas.

So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Garš­vai­tė, ki­tų pa­ra­gin­ta su­draus­min­ti ir pa­ti rea­guo­da­ma į po­sė­džio da­ly­vių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, vi­du­ry sa­vo pa­klau­si­mo bu­vo pri­vers­ta rep­li­kuo­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos pu­sėn, kad šie pri­til­tų: „Aš ne mo­ky­to­ja jų, jie pa­tys mo­ka elg­tis, Sei­mo na­rys iš­si­la­vi­nęs, bai­gęs uni­ver­si­te­tus žmo­gus, su­pran­ta, kaip rei­kia elg­tis.“

Vė­liau Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos na­rius ra­min­ti pa­ban­dė ir So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­rys, gy­dy­to­jas Da­lius Ja­ku­bė­nas, griež­tai šūk­te­lė­jęs: „Ei, jūs ten, už­si­čiaup­ki­te!“

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė „Bir­žie­čių žo­džiui“ vė­liau iš­sa­kė sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę ta­ry­bos na­rių kul­tū­ros klau­si­mu. Ji pa­ste­bė­jo, jog ne­tin­ka­mai el­gė­si ne vi­si ta­ry­bos na­riai. Vi­ce­me­rė pa­brė­žė, jog Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos (ku­rios na­re yra ji pa­ti) žmo­nės iš­klau­sė vi­sus be ko­men­ta­rų, ne­de­monst­ruo­da­mi jo­kių emo­ci­jų.

Me­ro pa­va­duo­to­ja sa­kė: „Mes ne­ga­li­me nu­ro­di­nė­ti suau­gu­siems žmo­nėms, kaip rei­kia elg­tis vie­no­je ar ki­to­je si­tua­ci­jo­je. Žmo­gus ren­ka­si pa­ts. Yra Eti­kos ko­mi­si­ja. Jei­gu ji­nai ma­to, kad ta­ry­bos na­riai el­gia­si gal­būt ne vi­sai taip, kaip de­rė­tų, Eti­kos ko­mi­si­ja tu­rė­tų rea­guo­ti“. Pa­sak vi­ce­me­rės, kal­bė­ji­mas tuo pa­čiu me­tu, kai sa­vo po­žiū­rį iš­sa­ko ki­tas ta­ry­bos na­rys, yra aki­vaiz­dus ne­pa­gar­bos de­monst­ra­vi­mas konk­re­čiam pra­ne­šė­jui, vie­na iš for­mų pa­de­monst­ruo­ti, kad klau­si­mas yra neį­do­mus, neak­tua­lus ar­ba ne­pri­ta­ria­ma tai nuo­mo­nei, ku­rią pra­ne­šė­jas de­monst­ruo­ja.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos pir­mi­nin­kė Iru­tė Var­zie­nė, ku­rios kal­bos me­tu te­ko ko­le­goms pri­til­dy­ti vie­niems ki­tus, „Bir­žie­čių žo­džiui“ sa­kė, jog „mo­ty­vuo­to dar­bi­nio emo­ci­nio triukš­mo, dis­ku­tuo­jant ypač karš­tais, ak­tua­liais klau­si­mais, bu­vo vi­so­se ka­den­ci­jo­se“. Tiek me­rės, tiek vi­ce­me­rės pa­rei­gas ėju­si I. Var­zie­nė pa­ste­bė­jo, jog „vi­sa­da la­bai adek­va­čiai el­gė­si so­cial­de­mok­ra­tai“. Ta­čiau, pa­sak I. Var­zie­nės, „nie­ka­da ne­bu­vo to­kios si­tua­ci­jos, kad kaž­kas sė­dė­tų už nu­ga­ros kaž­kam ir ši­to­kiu bū­du kel­tų triukš­mą“. Pa­sak I. Var­zie­nės, „šį kar­tą ne­ma­lo­niau­sia bu­vo tai, kad vie­ną iš tų si­tua­ci­jų su­kū­rė pa­ts Sei­mo na­rys, ku­ris sė­dė­da­mas už nu­ga­rų, du kar­tus gar­siai kal­bi­no iš pra­džių V. Kur­ga­no­vą, pa­skui P. Ple­pį“. Ši­to, pa­sak ta­ry­bos na­rės, ne­bu­vo bu­vę. „Tai yra ne­kul­tū­ra", –situaciją api­bend­ri­no Iru­tė Var­zie­nė.