Parodoje "Adventur" – energingi Biržų turizmo klasterio atstovai

Sau­sio 24–26 die­no­mis Vil­niu­je, „Li­tex­po" pa­ro­dų cent­re, vy­ko tarp­tau­ti­nė tu­riz­mo pa­ro­da „Ad­ven­tur 2020". Jo­je da­ly­va­vo Bir­žų tu­riz­mo klas­te­ris, vi­sus da­ly­va­vi­mo pa­ro­do­je rei­ka­lus koor­di­na­vo Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras.

Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras į šią pa­ro­dą at­vy­ko su nau­ju sten­du: 4 met­rų plo­čio, 2,5 met­ro aukš­čio iš at­ski­rų da­lių su­sta­to­mas sten­das pri­sta­to bend­rą Bir­žų vaiz­dą (jį ma­tė „Ad­ven­tur“ pa­ro­dos lan­ky­to­jai), ki­to­je sten­do pu­sė­je – at­ski­rais frag­men­tais pri­sta­to­mos Bir­žų kraš­to įžy­my­bės.

Pir­mą­ją die­ną „Ad­ven­tur“ pa­ro­do­je ap­si­lan­kė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė ir me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vės bend­ra­vo su pa­ro­do­je da­ly­vau­jan­čiais bir­žie­čiais, do­mė­jo­si, kaip jiems se­ka­si pri­sta­ty­ti Bir­žų kraš­tą, džiau­gė­si, kad Bir­žų ra­jo­no at­sto­vai iš ki­tų ša­lies sa­vi­val­dy­bių iš­si­sky­rė sa­vo eks­po­zi­ci­jos tur­tin­gu­mu, in­for­ma­ty­vu­mu, pa­siū­ly­mų gau­su­mu, Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro spe­cia­lis­tų ir ki­tų klas­te­rio na­rių su­ge­bė­ji­mu bend­rau­ti su lan­ky­to­jais.

Vi­sas tris die­nas pa­ro­do­je dir­bo Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro va­do­vė Ra­min­ta Ind­riu­lė­nie­nė, spe­cia­lis­tės Si­mo­na Vai­če­ko­nė ir Edi­ta Ja­rec­kai­tė, TŪB „Rin­kuš­kiai“ at­sto­vai, Le­van­dų ūkio šei­mi­nin­kė Gied­rė Ry­bal­ko su pa­dė­jė­ja, So­de­liš­kių dva­ro so­dy­bos šei­mi­nin­kė Ne­rin­ga Lin­ke­vi­čie­nė su pa­dė­jė­jais, dvi die­nas pa­ro­do­je da­ly­va­vo Bir­žų kem­pin­go šei­mi­nin­kas Ša­rū­nas Ra­ma­naus­kas.

Bir­žie­čių sten­dą ap­lan­kė dau­gy­bė žmo­nių. Jie do­mė­jo­si kraš­to kul­tū­ros, tu­riz­mo ob­jek­tais, ra­ga­vo ku­li­na­ri­nio pa­vel­do ga­mi­nių.

Tris sa­vait­ga­lio die­nas dir­bę „Ad­ven­tur“ pa­ro­do­je, nuo penk­ta­die­nio, sau­sio 31 die­nos, Bir­žų TIC at­sto­vai tris die­nas dirbs Ry­go­je vyks­tan­čio­je „Balt­tour 2020“ pa­ro­do­je. Čia taip pat pri­sta­tys Bir­žų kraš­tą. Sau­sio 30 die­ną Bir­žų TIC at­sto­vai yra pa­kvies­ti priė­mi­mui į Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Lat­vi­jo­je.

Šią sa­vai­tę Bir­žų kraš­tas pir­mą sy­kį bus pri­sta­ty­tas Vo­kie­ti­jo­je vyk­sian­čio­je pa­ro­do­je. Ke­tu­rias die­nas, nuo sau­sio 30 iki va­sa­rio 2 die­nos, Drez­de­ne vyks tarp­tau­ti­nė tu­riz­mo pa­ro­da. Lie­tu­vos jung­ti­nia­me sten­de Bir­žus pri­sta­tys Bir­žų TIC spe­cia­lis­tė Si­mo­na Vai­če­ko­nė.