Į mokyklą tamsiomis gatvėmis

An­ta­no JA­NU­ŠO­NIO ka­ri­ka­tū­ra
Auš­ta ket­vir­ta­die­nio ry­tas. Bir­žų gat­vė­se eis­mas in­ten­sy­vus. Elekt­ra už­gęs­ta 7 val. 25 min. Moks­lei­viai sku­ba į mo­kyk­lą tam­sio­mis gat­vė­mis. Be at­švai­tų.

Įp­ro­čiai

– Vos man šir­dis neišk­ri­to. Sto­vi­me prie švie­so­fo­ro ry­tą su vai­ku Vy­tau­to gat­vė­je. De­ga rau­do­na švie­sa. O pa­grin­di­ne Res­pub­li­kos gat­ve, kaip pri­klau­so, le­kia au­to­mo­bi­liai. Ką tik pra­švil­pė vil­ki­kas. Ir stai­ga prieš akis mums iš­ny­ra mer­gai­tė. Be at­švai­tų. Į švie­so­fo­rą ji net ne­pa­si­žiū­rė­jo – dė­jo tie­siai per gat­vę. Va­žia­vo du au­to­mo­bi­liai. Lai­mė, kad vie­nas vai­ruo­to­jas au­to­mo­bi­lį pri­stab­dė, to vai­ko ne­nup­lo­jo. Šau­kiu aš tai mer­gai­tei: "Vai­ke, ar ski­ri švie­so­fo­ro spal­vas? Ar ma­tai? De­ga rau­do­na". O mer­gai­tė abe­jin­gai at­sa­kė: "A, rau­do­na..." Ir nu­sku­bė­jo. Ar ji dar ge­rai iš mie­go neat­si­bu­du­si, ar už­si­sva­jo­ju­si, o gal taip įpra­tu­si? – svars­tė bir­žie­tė pra­di­nu­ko mo­ti­na.

Bir­žie­tė pa­ste­bi: Bir­žų gat­vė­se ry­tais per anks­ti iš­jun­gia­ma švie­sa. Juk ne vi­si tė­ve­liai kaip ji sa­vo at­ža­las ga­li pa­ly­dė­ti iki mo­kyk­los. Vai­kai į mo­kyk­lą sku­ba vie­ni. Re­tas tik se­gi at­švai­tus.

Ast­ro­no­mi­nis laik­ro­dis ne­su­re­gu­liuo­tas

Į "Bir­žie­čių žo­džio" klau­si­mą, ar Bir­žų mies­to gat­vė­se ne per anks­ti ry­tais iš­jun­gia­mas ap­švie­ti­mas, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sta­ty­bos ir inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ar­vy­das Ba­ra­naus­kas paaiš­ki­no: gat­vių ap­švie­ti­mą val­do skait­me­ni­nis ast­ro­no­mi­nis laik­ro­dis. Kol kas šis laik­ro­dis dar ne­su­re­gu­liuo­tas, to­dėl pa­si­tai­ko ne­sklan­du­mų.

– Pa­si­kal­bė­siu su bend­ro­vės "Bir­žų mon­tuo­to­jas" at­sto­vais, ku­rie at­sa­kin­gi už tai. Žmo­nių svei­ka­ta, jų sau­gu­mas, pa­sta­bos mums rū­pi. Atk­reip­si­me dė­me­sį, – pa­ža­dė­jo vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas A. Ba­ra­naus­kas ir tei­gė: tik­rai ne tau­pu­mo su­me­ti­mais per anks­ti iš­jun­gia­ma švie­sa.

Sau­gūs

Bir­žų "Auš­ros" pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Sau­lė Venc­kū­nie­nė į klau­si­mą, ar mo­kyk­los moks­lei­viai Bir­žų gat­vė­se ry­tais sau­gūs, at­sa­kė tei­gia­mai. Sau­gaus eis­mo te­mo­mis su moks­lei­viais jais kal­ba­ma nuo pat pir­mos kla­sės. Moks­lei­viai se­gi at­švai­tus, ap­rū­pin­ti ir lie­me­nė­mis. Jei­gu tam­siu pa­ros me­tu moks­lei­vius mo­ky­to­jai ve­da į už­siė­mi­mus už mo­kyk­los ri­bų, juos ap­ren­gia spe­cia­lio­mis lie­me­nė­mis.

Tė­ve­liai rū­pes­tin­gi

Kra­tiš­kių mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro di­rek­to­rė Dei­man­tė Ža­lin­ke­vi­čie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo: gy­ven­vie­tės gat­vės ap­švies­tos. Vai­ku­čiai jud­rio­je gat­vė­je ne­bū­na, jie į ug­dy­mo įstai­gą ir at­gal į na­mus ve­žio­ja­mi iš cent­ro kie­mo. Už­siė­mi­mai pra­si­de­da vė­liau, apie 9 va­lan­dą ry­to. Pa­sak di­rek­to­rės, tė­ve­liai pa­si­rū­pi­na, kad jų vai­ku­čiai se­gė­tų at­švai­tus. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai kas­met pra­ve­da sau­gaus eis­mo pa­mo­kė­les. Šiais me­tais ir­gi lau­kia­ma pa­rei­gū­nų.

Mo­ky­to­jai reik­lūs, bet...

Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Vi­duo­lis "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo, kad iš pe­da­go­gai rei­ka­lau­ja, kad moks­lei­viai se­gė­tų at­švai­tus, bet sun­ko­kai se­ka­si įti­kin­ti.

– Prieš ke­le­rius me­tus bu­vo­me pa­ren­gę pro­jek­tą, pri­pir­ko­me at­švai­tų. Atš­vai­tus da­li­na ke­li­nin­kai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Vie­nos drau­di­mo kom­pa­ni­jos at­sto­vai net lie­me­nių pa­rū­pi­no. Juk ga­lė­tų vai­kas išei­da­mas iš na­mų tą lie­me­nę ap­si­reng­ti, bet... – kal­bė­jo di­rek­to­rius.

Atš­vai­tų die­na

... Lapk­ri­čio 6-oji – Atš­vai­tų die­na. Or­ga­ni­za­to­riai pa­si­rū­pins ak­ci­jo­mis ir at­rak­ci­jo­mis – ne­mo­ka­mai da­lins at­švai­tus.

Vie­na bir­žie­tė kal­bė­jo: tin­ka­mą at­švai­tą ne taip pa­pras­ta ras­ti. Stan­dar­ti­niai, da­li­na­mi per įvai­rias ak­ci­jas – ne­pa­to­gūs, juos sun­ku pri­si­tai­ky­ti. Pa­ka­bu­kai nu­trūks­ta nuo siū­lo ir pa­me­ta­mi. Lip­du­kai lyg ir bū­tų tin­ka­miau­si, bet gau­na drėg­mės ir nu­kren­ta... Ki­ti at­švai­tai spau­džia ran­ką, vai­kas ne­no­ri to­kių.

– Ieš­ko­jau pa­to­ges­nio, bet vie­ne­tais jų ne­par­da­vi­nė­ja. Tie­kė­jai siū­lo pirk­ti di­des­nį at­švai­tų kie­kį. O par­duo­tu­vė­se at­švai­tų pa­si­rin­ki­mas la­bai jau ma­žas, – pa­ste­bi pra­di­nu­ko mo­ti­na.

Ak­ci­jos ir at­rak­ci­jos – vie­na­die­nės, o rū­pes­tis sa­vo sau­gu­mu gat­vė­se jau kas­die­nis mū­sų pa­čių rei­ka­las.

Biržų rajono policijos komisariato komentaras

Biržų rajono policijos komisariatas vykdo bendrąją prevenciją, suprantama ir saugaus eismo prevenciją, šia prevencine kryptimi labiausiai dirba Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai (bendruomenės pareigūnai). Sistemingai rengiami renginiai moksleiviams, moksleiviai dažni svečiai policijos komisariate, be kitų dalykų vykdomas vaikų eismo saugumo švietimas.
Pajuokaujant galima pasakyti, kad kiekvienas darželinukų ir moksleivių susitikimas baigiamas dovanėlių ar suvenyru dalinimu, kuriais dažniausiai būna atšvaitai, šviesą atspindinčios liemenės, kiti kelyje nelaimių padedantys išvengti atributai (apyrankės, juostelės ir kt.).
Vien policija ir mokykla šiuo klausimu nepasieks reikiamo efekto ir rezultatų, šie visi dalykai pirmiausiai turi būti ugdomi šeimoje, man, kaip tėčiui ir policijos pareigūnui visada kelia žavesį, kai dviračiais važiuoja šeima: mama, tėtis ir nepilnametis vaikais, vilkėdami šviesą atspindinčias liemenes ir dėvėdami dviratininkų šalmus, savaime suprantama, kad tokiose šeimose, vaikui nuo mažens yra diegiamos teisingo gyvenimo dogmos.
Dėl šviesos subjektyviai galiu pasakyti tiktai tiek, kad tai yra jauku, kuria saugumo jausmą, o be to, tai yra kiekvieno miesto vizitinė kortelė, ar vėlų vakarą atvykęs turistas norės klaidžioti tamsiomis ir neapšviestomis gatvėmis, nesiorientuodamas, kur jis yra, ar norėtume grįžti į tokį miestą?
Dainius ČEPAS
Biržų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.