Biržų turizmo naujovės: gravitacinis kambarys, muzikinė sala, labirintas

As­me­ni­nė nuo­tr.
Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro dar­buo­to­jos su sve­čiais – dvy­niais iš Lat­vi­jos Nor­mun­du ir Nau­riu Ma­ciais.
Nors tu­ris­tai Bir­žus lan­ko vi­sus me­tus, ta­čiau ak­ty­vu­sis tu­riz­mo se­zo­nas jau bai­gė­si. Šie­met jis bu­vo ypač der­lin­gas. Ne­nuos­ta­bu: Bir­žai šiais me­tais nu­sky­nė pa­trauk­liau­sios tu­riz­mo vie­to­vės ti­tu­lą. Tu­ris­ti­nį se­zo­ną "Bir­žie­čių žo­džiui" ap­žvel­gė ir nau­jo­ves at­sklei­dė Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro ko­lek­ty­vas.

Koks šių me­tų tu­riz­mo der­lius Bir­žuo­se? Kiek su­lau­kė­te tu­ris­tų, iš kur? Kio­kių ša­lių ke­liau­to­jai la­biau­siai pa­mė­gę mū­sų kraš­tą?

Nors ofi­cia­lus tu­riz­mo se­zo­nas jau pa­si­bai­gęs, ta­čiau gru­pių už­sa­ky­mų ir lan­ky­to­jų vis dar yra. Gal­būt dėl to, kad tu­ri­me ką pa­siū­ly­ti šal­ta­jam lai­ko­tar­piui. Ne tik lan­ky­ti­nų ob­jek­tų, pra­mo­gų, bet ir kul­tū­ros ren­gi­nių. Mies­tas ir ra­jo­nas siū­lo įvai­riau­sių ren­gi­nių: nuo pra­mo­gi­nių iki kla­si­ki­nių. Dau­gu­ma ren­gi­nių – ne­mo­ka­mi.

Šiais me­tais mū­sų kraš­tą ap­lan­kė iš­ties daug tu­ris­tų. Iki spa­lio 1 die­nos į Bir­žų tuiz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rą už­su­ko 11 910 tu­ris­tų, 2018 m. tuo pa­čiu lai­kot­ra­piu – 9891. Ly­gi­nant su praė­ju­sių me­tų pa­na­šiu lai­ko­tar­piu, Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rą ap­lan­kė 17 pro­cen­tų dau­giau as­me­nų. Tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu Bir­žus ap­lan­kė 19 pro­cen­tų dau­giau tu­ris­tų iš už­sie­nio ša­lių. Dau­giau­siai – iš Lat­vi­jos bei Vo­kie­ti­jos.

Di­džiau­sias lan­ky­to­jų au­gi­mas pa­ste­bė­tas karš­čiau­siais – lie­pos ir rugp­jū­čio – mė­ne­siais. Ne­su­ta­ria­ma dėl tu­ris­tų skai­čia­vi­mo me­to­dų. Ku­ror­tai skai­čiuo­ja nak­vy­nių skai­čių, mū­sų kraš­te do­mi­nuo­ja vie­nos die­nos tu­ris­tai. Ga­li­me rem­tis Bir­žų pi­lies sta­tis­ti­ka – per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį Pi­lį ap­lan­kė apie 55 000 tu­ris­tų. Į tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rą už­su­ka tik da­lis at­vy­ku­sių­jų.

Prieš ke­lis mė­ne­sius Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko dė­ka at­si­ra­do tu­ris­tų skai­čiuo­tu­vai prie Kir­ki­lų ap­žval­gos bokš­to. Tai­gi atei­ty­je bus leng­viau skai­čiuo­ti. Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro sve­tai­nę www.vi­sit­bir­zai.lt ap­lan­ko virš 100 000 lan­ky­to­jų.

Šiais me­tais pa­ste­bė­jo­me, kad pa­pli­to in­di­vi­dua­lus ke­lia­vi­mas bei ke­lia­vi­mas šei­mo­mis. Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras tei­kia ir gi­dų pa­slau­gas. Dau­giau­siai gru­pių at­vy­ko iš Vil­niaus, Kau­no bei pa­jū­rio. Ga­li­ma ma­ny­ti, kad tai su­ta­pi­mas, nes šiais me­tais pir­mą kar­tą da­ly­va­vo­me šių mies­tų gim­ta­die­niuo­se, kur pri­sta­tė­me kraš­to iš­tek­lius.

Ar tu­rė­jo įta­kos tu­ris­tų srau­tui mū­sų, kaip pa­trauk­liau­sios tu­riz­mo vie­to­vės, ti­tu­las?

Ži­no­ma. Su­lau­kė­me daug dė­me­sio te­le­vi­zi­jos lai­do­se, spau­do­je. Be­veik tarp vi­sų pa­skelb­tų lan­ko­miau­sių Lie­tu­vos vie­tų Bir­žų ob­jek­tai bu­vo de­šim­tu­kuo­se. Be to, įta­kos tu­rė­jo Ma­riaus Jo­vai­šos kny­ga „Ne­re­gė­ta Lie­tu­va“, ant ku­rios vir­še­lio pui­kuo­ja­si Kir­ki­lų bokš­tas. Daug nau­dos ra­jo­no lan­ky­mui tu­rė­jo nau­ji trans­por­to kom­pa­ni­jos „LUX Exp­ress“ tarp­tau­ti­niai marš­ru­tai iš Ry­gos į Daug­pi­lį per Bir­žus (šiuo me­tu dir­ba­me rin­ko­da­ros sri­ty). Per­nai star­ta­vęs pro­jek­tas "Su­rink Lie­tu­vą“ šiais me­tais ir­gi po­pu­lia­rus. Mag­ne­tu­kų me­džio­to­jų ne­trūks­ta.

Kaip šie­met po­pu­lia­ri­no­te mū­sų kraš­tas?

Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro vie­nas iš prio­ri­te­tų – mies­to gar­si­ni­mas tarp­tau­ti­nė­se tu­riz­mo ir vers­lo pa­ro­do­se. Šiais me­tais da­ly­va­vo­me pa­ro­do­se Vil­niu­je, Ry­go­je, Ta­li­ne. Taip pat vers­lo pa­ro­do­se Pa­ne­vė­žy­je, po po­ros sa­vai­čių vyk­si­me į Šiau­lius. Pir­mą kar­tą da­ly­va­vo­me di­džių­jų mies­tų gim­ta­die­niuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, po ku­rių tik­rai jau­tė­me pa­gy­vė­ji­mą. Cent­ras taip pat da­ly­va­vo ir Ku­piš­kio van­dens šven­tė­je, in­for­ma­ci­ja bu­vo pri­sta­ty­ta Ry­go­je, Daug­pi­ly­je, Pak­ruo­jy­je, Ma­ri­jam­po­lė­je per įvai­rius B2B su­si­ti­ki­mus.

Kvie­tė­me inf­luen­ce­rius iš Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos tra­vel blog bal­tic ( iš po­pu­lia­raus Bal­ti­jos ša­ly­se tink­la­raš­čio).

Taip pat straips­niai pa­sio­ro­dė vie­ti­nė­je spau­do­je bei re­por­ta­žai te­le­vi­zi­jo­je (Bal­ti­cum, TV3 „Mais­to ke­lias“ ir kt.).

Di­džiau­sia trau­kos vie­ta iš­lie­ka Pi­lis?

Lan­ko­miau­si ob­jek­tai yra Kir­ki­lų bokš­tas, til­tas per Šir­vė­nos eže­rą ir Pi­lis. Po­pu­lia­rios alaus da­ryk­los, tech­ni­kos mu­zie­jus So­de­liš­kiuo­se, Le­van­dų ūkis, Eko ba­sų ko­jų par­kas bei Man­ta­gai­liš­ky­je vyks­tan­tis mon­te­bo­lo žai­di­mas.

Ko­kios bu­vo šių me­tų se­zo­no nau­jie­nos?

Se­no­vi­nės tech­ni­kos mu­zie­jus, Ar­ba­ti­nu­kų ga­le­ri­ja. Taip pat gast­ro­no­mis že­mė­la­pis su ska­niau­siais Bir­žų kraš­to pa­tie­ka­lais.

Ko tu­ris­tai pa­si­gen­da? Kur rei­kė­tų dar pa­si­temp­ti?

Tu­ris­tai pa­si­gen­da anks­tes­nių pus­ry­čių sa­vait­ga­liais, bei veik­los va­ka­rais.

Kuo tu­ris­tai ža­vi­si mū­sų kraš­te? Gal kuo nors to­kiu, kas mums, vie­ti­niams, ne­kren­ta į akis?

Tu­ris­tus vi­lio­ja mū­sų gam­ta, ty­la, mies­tas be kamš­čių ir nuo­la­ti­nio lė­ki­mo. Gir­dė­jo­me ne­ma­žai pa­ste­bė­ji­mų, kad ža­vi­si ro­žy­nais mies­to cent­re. Vie­ni kvie­čia į tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tę, mes tu­ri­me ro­žes.

Tu­ris­mo in­for­ma­ci­jos cent­re siū­lo­te gau­sy­bę su­ve­ny­rų. Ku­rie – po­pu­lia­riau­si?

Daž­niau­siai per­ka­mos smulk­me­nos – mag­ne­tu­kai, puo­de­liai, tu­ši­nu­kai. Nau­jie­na bu­vo alaus sko­nio sal­dai­niai iš ka­vi­nės „Bir­žė“, ku­riuos bir­žie­čiai ir mies­to sve­čiai la­bai pa­mė­go. Ly­de­riau­ja ir pro­duk­ci­ja iš le­van­dų, ku­rią mums tie­ka Le­van­dų ūkis bei Le­van­dų na­me­lis. Šių me­tų to­pas – marš­ki­nė­liai su už­ra­šais "Kų tū­jė?" ir "Kas tau yr?". Vi­sas ti­ra­žas iš­pirk­tas, kar­to­si­me ki­tais me­tais. Ar­tė­jan­čiam šven­ti­niam lai­ko­tar­piui tik­rai ra­si­te nau­jie­nų. Šį mė­ne­sį jau at­ke­liau­ja ir šven­ti­nės at­vi­ru­tės.

Kur ke­lia­vo šią va­sa­rą bir­žie­čiai? Po­pu­lia­riau­sios kryp­tys Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je.

Kiek­vie­nais me­tais Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras kvie­čia ke­liau­ti ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je. Šiais me­tais siū­lė­me 5 eks­kur­si­jas Lie­tu­vo­je bei 14 už­sie­ny­je. Po­pu­lia­riau­sia iš­lie­ka Pa­lan­ga, bei šių me­tų at­ra­di­mas – Bal­ta­ru­si­ja. Ki­tų me­tų eks­kur­si­jos bus skel­bia­mos 2020 m. va­sa­rio mėn.

Rin­ko­te ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se skel­bė­te keis­čiau­sius tu­ris­tų klau­si­mus. Ku­ris, jū­sų ma­ny­mu, bū­tų keis­čiau­sio klau­si­mo lai­mė­to­jas?

Su­lau­kia­me įvai­riu­sių klau­si­mų, tai­gi įdo­miau­siais nu­spren­dė­me pa­si­da­lin­ti su vi­sais. Kie­ki­vie­ną sek­ma­die­nį feis­bu­ko pa­sky­ro­je skel­bia­me sa­vai­tės klau­si­mą. Nu­ga­lė­to­jais ga­lė­tų bū­ti šie: Iš kiek len­te­lių yra til­tas per Šir­vė­nos eže­rą? Ar yra strip­ti­zo klu­bas Bir­žuo­se? Ar Mei­lės sa­lo­je yra vieš­bu­tis?

Atsk­leis­ki­te, ko­kio­mis nau­jo­vė­mis tu­ris­tus vi­lio­si­me ki­tą se­zo­ną?

Mes jau gy­ve­na­me ki­tų me­tų nuo­tai­ko­mis, nes in­ten­sy­viai ruo­šia­mės į di­džią­sias tarp­tau­ti­nes pa­ro­das. Vi­sų nau­jie­nų dar neatsk­lei­siu, bet ki­tais me­tais nuo ge­gu­žės 1 d. kvie­si­me ap­lan­ky­ti gra­vi­ta­ci­nį na­mą, ku­ris su­krės tuos, ku­rie ti­ki fi­zi­kos dės­niais. Nie­kas ne­ga­li pa­ti­kė­ti tuo, ką ma­to tol, kol to ne­pa­ty­rė. Na­mas – sme­ge­nų gro­bi­kas.

Pak­vie­si­me ke­liau­ti la­bi­rin­tu ir su­stip­rin­ti sa­vo po­jū­čius.

Nau­ja edu­ka­ci­nė teat­ra­li­zuo­tų lie­tu­viš­kų ves­tu­vių pro­gra­ma, ka­vi­nė­je „Apaš­čios per­las“.

Vers­li­nin­kas Sau­lius Ar­mo­nas puo­se­lė­ja idė­ją Šir­vė­nos eže­ro sa­lo­je įkur­ti mu­zi­ki­nę sa­lą.

Pa­va­sa­rį pla­nuo­ja at­si­da­ry­ti nau­jas vieš­bu­tis So­de­liš­kių dva­ro so­dy­bo­je (25 dvi­vie­čiai kam­ba­riai). Čia tik da­lis nau­jie­nų, ki­tos – jau ne­tru­kus.