Biržai – turizmo parodoje Suomijoje

Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro nuo­tr.
Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro spe­cia­lis­tė Tol­vy­da Rau­do­ni­kie­nė ir Bir­žų Kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ at­sto­vė Li­na Kun­cy­tė.
Įs­pū­džiai iš di­džiau­sios tu­riz­mo pa­ro­dos Šiau­rės Eu­ro­po­je „MAT­KA 2020“, ku­ri vy­ko Suo­mi­jo­je, Hel­sin­ky­je, Sau­sio 16–19 die­no­mis.

Bir­žai ir vi­sa Lie­tu­va su­lau­kė ypa­tin­go dė­me­sio. Tu­riz­mo pa­ro­do­je Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro spe­cia­lis­tė Tol­vy­da Rau­do­ni­kie­nė ir Bir­žų Kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ at­sto­vė Li­na Kun­cy­tė suo­mius ste­bi­no iš­skir­ti­nais Bir­žų kraš­to lan­ky­ti­nais ob­jek­tais. Ka­dan­gi dau­ge­lis jau yra bu­vę di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, Bir­žai jiems tik­ras at­ra­di­mas!

Sten­do da­ly­vius pa­svei­ki­no Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Suo­mi­jo­je am­ba­sa­do­rius V. Sa­ra­pi­nas ir ko­mer­ci­jos ata­šė A. Ma­siu­lio­nis, po to Lie­tu­vos sten­do at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti ap­lan­ky­ti LR am­ba­sa­dą. Lie­tu­vos tu­riz­mo ir poil­sio ga­li­my­bės bu­vo pri­sta­ty­tos per Suo­mi­jos po­pu­lia­riau­sią ir di­džiau­sią au­di­to­ri­ją tu­rin­čią te­le­vi­zi­ją Yle.

La­bai lau­kia­me tu­ris­tų iš Suo­mi­jos, tuo tar­pu Bir­žų TIC ko­man­da ar­ti­miau­siu me­tu da­ly­vau­ja tu­riz­mo pa­ro­do­se sau­sio 24 – 26 d. „Ad­ven­tur 2020“ Vil­niu­je, sau­sio 30 d. – va­sa­rio 2 d. „Balt­tour 2020“ Ry­go­je (Lat­vi­ja) ir sau­sio 31 d. – va­sa­rio 2 d. Drez­de­ne (Vo­kie­ti­ja).