Bėdos ir vargai dėl vandens ir nuotekų

Sand­ros BIE­LIAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Mei­lū­nų kai­mo gy­ven­vie­tės van­dent­var­kos sis­te­mos įren­gi­mo pro­jek­tas mi­li­jo­ni­nis ir eu­ro­pi­nis. Bend­ruo­me­nę džiau­gi­no neil­gai. Įren­gi­niai pra­dė­jo ges­ti, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai – bau­džia už pa­žei­di­mus. Bend­ruo­me­nė krei­pė­si į teis­mą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pa­rei­ka­la­vo li­cen­ci­jų iš van­dens tie­kė­jų ir nuo­te­kų tvar­ky­to­jų, bet Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ir bend­ro­vė­je "Bir­žų van­de­nys" šių ob­jek­tų tur­to pe­rė­mi­mo pro­ce­dū­ra už­tru­ko. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai bend­ruo­me­nėms už pa­žei­di­mus de­da so­li­džias bau­das, to­dėl bend­ruo­me­nės tei­sy­bės ieš­ko jau teis­muo­se.

Pro­jek­tas eu­ro­pi­nis ir mi­li­jo­ni­nis

Mei­lū­nų kai­me nuo­te­kų va­ly­mo ir van­den­tie­kio įren­gi­niai įreng­ti pa­gal pro­jek­tą „Mei­lū­nų kai­mo gy­ven­vie­tės van­dent­var­kos sis­te­mos įren­gi­mas“. Tam bu­vo skir­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma. Įren­gi­niai pra­dė­ti eksp­loa­tuo­ti 2005 me­tų pra­džio­je. Mei­lū­nų bend­ruo­me­nė vie­na pir­mų­jų ra­jo­ne pa­si­nau­do­jo šia pa­ra­ma ir įvai­riuo­se su­si­ti­ki­muo­se, pa­si­ta­ri­muo­se bu­vo gi­ria­ma­si šia mo­der­ni­za­ci­ja. Nuo 2011m. nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai su­ge­dę. Nuo­te­kas pa­gal po­rei­kį iš­ve­ža bend­ro­vė "Bir­žų ko­mu­na­li­nis ūkis“.

– Už pa­žei­di­mus jau bu­vo­me baus­ti ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to. At­li­kus nuo­te­kų ty­ri­mą vir­ši­ja­ma BDS7 (bio­che­mi­nis de­guo­nies su­var­to­ji­mas per 7 pa­ras) nor­ma. To­dėl 2013 m. nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius re­mon­ta­vo­me. UAB „ Kas­mon­ta“ at­li­ko dar­bų už 15 tūkst. li­tų. 13 tūkst. li­tų sky­rė sa­vi­val­dy­bė, o 2 tūkst. li­tų pri­si­dė­jo bend­ruo­me­nė, – pa­sa­ko­ja Mei­lū­nų se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tė Sand­ra Bie­liaus­kie­nė.

Įk­lim­po į bau­das

Se­niū­nai­tė pa­tei­kia "liūd­ną­ją" bu­hal­te­ri­ją: 2013 m. bend­ruo­me­nei skir­ta 2000 li­tų bau­da, o 2014 m. bau­da šok­te­lė­jo iki 6000 li­tų. Kreip­ta­si į teis­mą. Bau­da su­ma­žin­ta iki 2000 li­tų. 2017 m. bau­da – 85 eu­rai. Bau­dos ski­ria­mos dėl tos pa­čios prie­žas­ties – vir­ši­ja­mas BDS7.

Pra­šy­mai ir at­sa­ky­mai

2017 me­tais vi­suo­ti­no Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės su­si­rin­ki­mo me­tu nu­tar­ta van­dent­var­kos ir nuo­te­kų įren­gi­nius per­duo­ti UAB „Bir­žų van­de­nys“. Pa­sak S. Bie­liaus­kie­nės, 2017 m. ba­lan­džio 19 d. Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė pa­tei­kė pra­šy­mą Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai dėl Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nei pri­klau­san­čių van­den­tie­kio grę­ži­nio ir bui­ti­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių per­da­vi­mo už­da­ra­jai ak­ci­nei bend­ro­vei „ Bir­žų van­de­nys“. 2019 m. ba­lan­džio 24 d. pra­šy­mas bu­vo pa­teik­tas dar kar­tą. Bet „ Bir­žų van­de­nys“ bend­ruo­me­nę in­for­ma­vo, kad trūks­ta ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų by­lų. Nors vi­sus do­ku­men­tus Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė, pa­sak se­niū­nai­tės S. Bie­liaus­kie­nės, jau pri­sta­čiu­si jau 2017 m. Tarp do­ku­men­tų bu­vo ir ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų by­la. Pe­rim­ti ob­jek­to UAB „ Bir­žų van­de­nys“ ne­sku­bė­jo.

Pa­rei­ka­la­vo lei­di­mo

2019 m. bir­že­lio 11 d. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie AM Pa­ne­vė­žio val­dy­bos Bir­žų ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­resn. spe­cia­lis­tė K. Pet­kaus­kai­tė pa­tik­ri­no Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės bui­ti­nių nuo­te­kų įren­gi­nius ir po­že­mi­nio van­dens grę­ži­nį. Ka­dan­gi bend­ruo­me­nė eksp­loa­tuo­da­ma po­že­mi­nio van­dens grę­ži­nį Nr. 35590 per 2018 m. su­nau­do­jo 4603 kub. met­rų ar­ba 12,61 kub. met­rų per pa­rą, o per 2019 m. sau­sio – ba­lan­džio mėn. po­že­mi­nio van­dens bu­vo su­nau­do­ta 1458 kub. met­rų ar­ba 12,15 kub. met­rų per pa­rą (leis­ti­na nor­ma 10 kub. met­rų van­dens per pa­rą), bend­ruo­me­nė pri­va­lė­jo tu­rė­ti Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos lei­di­mą. Lei­di­mo kai­na bū­tų 1200 eu­rų.

Ne­pa­tei­kus lei­di­mo bu­vo su­ra­šy­tas ak­tas. 2019 m. rugp­jū­čio 14 d. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to Pa­ne­vė­žio ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų nag­ri­nė­ji­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas R. Ra­ma­naus­kas iš­nag­ri­nė­jo pa­žei­di­mo by­lą, ku­rio­je at­sa­ko­my­bėn trau­kia­ma Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė. Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nei už po­že­mi­nio van­dens grę­ži­nio eksp­loa­ta­vi­mą be Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos lei­di­mo skir­ta 850 eu­rų bau­da.

Do­va­nos ne­prii­ma

Bend­ruo­me­nė to­kių pi­ni­gų ne­tu­ri. Kai ga­vo bau­dą, Bir­žų sa­vi­val­dy­bė su­sku­bo pe­rim­ti įren­gi­nius. Įren­gi­nius mei­lū­nie­čiai nu­ta­rė per­duo­ti neat­ly­gin­ti­nai, bet pa­si­ro­do ne­tu­ri tei­sės. Pro­jek­tas bu­vęs mi­li­jo­ni­nis ir da­bar dar šių įren­gi­nių ver­tė – 14 tūkst. 8000 eu­rų.

"Bir­žų van­de­nų" di­rek­to­rius Ri­man­tas Mar­ti­no­nis su sa­vi­val­dy­bės va­do­vais spren­džia ką da­ry­ti, o bend­ruo­me­nė jau krei­pė­si į teis­mą. Gal ir šį­kart teis­mas bau­dą pa­nai­kins ar bent su­ma­žins?..

Prieš tai bend­ruo­me­nė ban­dė teik­ti pra­šy­mą Bir­žų sa­vi­val­dy­bės kai­mo rė­mi­mo fon­dui dėl bau­dos kom­pen­sa­vi­mo. Gau­tas nei­gia­mas at­sa­ky­mas: to­kiam tiks­lui nė­ra nu­ma­ty­ta lė­šų.

– La­bai gai­la , kad su kai­mų bend­ruo­me­nė­mis el­gia­ma­si kaip su pel­no sie­kian­čio­mis įmo­nė­mis. Mes tik no­ri­me tu­rė­ti pi­gų van­de­nį sa­vo bend­ruo­me­nės žmo­nių reik­mėms ir ne­sie­kia­me jo­kio pel­no, – kal­ba mei­lū­nie­čiai.

Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė tei­sy­bės ža­da ieš­ko­ti teis­me. Jau su­lau­kė ir šau­ki­mo į teis­mą.

Kai­me – 25 van­dent­var­kos ob­jek­tai

UAB "Bir­žų van­de­nys" di­rek­to­rius Ri­man­tas Mar­ti­no­nis "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo: Bir­žų ra­jo­no kai­mo vie­to­vė­se – 25 van­dent­var­kos ob­jek­tai. Jie pri­klau­so kai­mo bend­ruo­me­nėms, pa­ji­nin­kams fi­zi­niams as­me­nims ar jų gru­pėms. 23 iš jų vyk­do van­dens tie­ki­mą. Šu­kio­nių ir Smil­gių kai­mo bend­ruo­me­nės ap­rū­pi­na gy­ven­to­jus van­de­niu ir tvar­ko nuo­te­kas. Ka­dan­gi van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tvar­ky­mo inf­rast­ruk­tū­rą eksp­loa­tuo­ja pa­tys kai­mai, tai jie pa­tys ša­li­na ir ge­di­mus.

Pe­rė­mi­mo pro­ce­dū­ros

– Inf­rast­ruk­tū­ros ob­jek­to sa­vi­nin­kas no­rė­da­mas per­duo­ti tur­tą pri­va­lo tu­rė­ti: Ne­kil­no­ja­mo tur­to re­gist­ro pa­žy­mą, ka­dast­ro by­lą, inf­rast­ruk­tū­ros ob­jek­to pri­pa­ži­ni­mo tin­ka­mu nau­do­ti ak­tą, grę­ži­nio pa­są. To­kių do­ku­men­tų ne­tu­ri apie 50 pro­c. kai­mų. Jei ob­jek­tas pri­klau­so gy­ven­to­jų gru­pei tu­ri bū­ti priim­tas ko­lek­ty­vi­nis jų spren­di­mas per­duo­ti tur­tą, – aiš­ki­no R. Mar­ti­no­nis.

Pa­sak di­rek­to­riaus, sa­vi­val­dy­bės ir UAB "Bir­žų van­de­nys" ad­mi­nist­ra­ci­jos gy­ven­to­jų pra­šy­mu vyk­do tur­to pe­rė­mi­mo pro­ce­dū­ras, ta­čiau tai už­trun­ka dėl do­ku­men­tų tvar­ky­mo ar ki­tų tur­to ap­skai­tos pro­ble­mų.

Truk­džiai

– Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2019 m. rugp­jū­čio 22 die­nos spren­di­mu bend­ro­vei nu­tar­ta per­duo­ti Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo inf­rast­ruk­tū­rą, ta­čiau dėl tur­to ap­skai­tos pro­ble­mų ir ne­vei­kian­čių va­ly­mo įren­gi­nių per­da­vi­mo pro­ce­dū­ra ne­baig­ta, – kal­bė­jo R. Mar­ti­no­nis.

Spa­lio mė­ne­sio vi­du­ry­je vy­ku­sia­me bend­ruo­me­nės su­si­rin­ki­me į sa­vi­val­dy­bę dėl ob­jek­tų per­da­vi­mo krei­pė­si šu­kio­nie­čiai. Ieš­ko­ma bū­dų kaip pe­rim­ti be­šei­mi­nin­kį Mie­liū­nų kai­mo van­den­tie­kį.