Baigiamas įgyvendinti projektas "Aušros" pagrindinėje mokykloje

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Me­ras V. Ja­rec­kas ir "Auš­ros" pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė S. Venc­kū­nie­nė bai­gia­mo­je re­mon­tuo­ti mo­kyk­los spor­to sa­lė­je.
Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įgy­ven­di­na Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos biu­dže­to lė­šo­mis iš da­lies fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Mo­kyk­lų tink­lo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“.

Va­sa­rio 17 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas lan­kė­si „Auš­ros“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, do­mė­jo­si, kaip vyks­ta pro­jek­to dar­bai. Apie juos pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė Sau­lė Venc­kū­nie­nė. Dar­bai jau ei­na į pa­bai­gą. Per mo­ki­nių ato­sto­gas ir spor­to sa­lė­je, ir val­gyk­lo­je dir­bo sta­ty­bi­nin­kai, bu­vo su­ren­ka­mi bal­dai. Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą bus at­nau­jin­ta pa­ti spor­to sa­lė, pa­re­mon­tuo­ti per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai, ko­ri­do­rius į sa­lę, įreng­ti spor­to in­ven­to­riaus lai­ky­mo kam­ba­riai, re­konst­ruo­tos veid­ro­džių ir tre­ni­ruok­lių sa­lės, tvar­ko­mos ki­tos iki šiol ne­nau­do­tos, bet rei­ka­lin­gos pa­tal­pos. Re­mon­tas kiek už­si­tę­sė, to­dėl mo­ki­niai spor­ta­vo ir ak­tų sa­lė­je, ir lau­ke, ir ko­ri­do­riuo­se. Net­ru­kus jie ga­lės nau­do­tis pa­grin­di­ne ir ki­to­mis kū­no kul­tū­rai skir­to­mis sa­lė­mis.

Švie­si ir gra­ži val­gyk­los sa­lė, mo­der­niai ati­tver­ta vir­tu­vės zo­na, su­tvar­ky­tas ko­ri­do­rius į val­gyk­lą. Da­lį dar­bų mo­kyk­la at­li­ko sa­vo jė­go­mis ir lė­šo­mis.

Pro­jek­to tiks­las – di­din­ti bend­ro­jo ug­dy­mo įstai­gų tink­lo veik­los efek­ty­vu­mą Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui pa­si­rink­ta Bir­žų „Auš­ros“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la, ku­rios esa­ma spor­to ir kū­no kul­tū­ros inf­rast­ruk­tū­ra yra nu­si­dė­vė­ju­si ir ri­bo­to pri­tai­ko­mu­mo, nė­ra ga­li­my­bės už­tik­rin­ti, ge­ros ko­ky­bės, įvai­ria­pu­sį ir kū­ry­biš­ką ug­dy­mo pro­ce­są, nes vie­nu me­tu sa­lė­je spor­tuo­ja ke­lios kla­sės, mo­ki­niams trūks­ta erd­vės, sun­ku už­tik­rin­ti sau­gu­mą, veik­lų įvai­ro­vę, in­di­vi­dua­laus ar gru­pi­nio dar­bo ga­li­my­bes. Vai­kams taip pat trūks­ta poil­sio zo­nų, lais­vo su­sė­di­mo vie­tų, ku­rios ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos ne tik poil­sio, bet ir ug­dy­mo, ne­for­ma­lioms, pa­žin­ti­nėms veik­loms. Sie­kiant spręs­ti su­si­da­riu­sias pro­ble­mas, mo­der­ni­zuo­ta ir kū­ry­biš­kai bei ak­ty­viai edu­ka­ci­nei veik­lai pri­tai­ky­ta mo­kyk­los spor­to sa­lė bei įreng­tos nau­jos pa­tal­pos ae­ro­bi­kos ir gim­nas­ti­kos pa­mo­koms, svars­čių kil­no­ji­mui, erd­vė poil­siui, ku­rią bus ga­li­ma nau­do­ti ir įvai­rioms ki­toms mo­kyk­los reik­mėms (ren­gi­niams, mo­ky­mams, pa­ro­doms ir pan.).

Vyk­dy­da­ma pro­jek­tą Sa­vi­val­dy­bė nuo­sa­vo­mis lė­šo­mis tu­rės pa­deng­ti ne ma­žiau kaip 7,5 pro­cen­tų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų. Pla­nuo­ja­mos Sa­vi­val­dy­bės lė­šos – 14 tūkst. Eur. Bend­ra pro­jek­to ver­tė – 189 tūkst. eu­rų, ES fon­dų ir vals­ty­bės lė­šos – 175 tūkst. eu­rų.

Ta­čiau iš­lai­dos dar­bams yra daug di­des­nės. Ran­gos dar­bų su­tar­ties su UAB „Ri­no­ta“ ver­tė – 290 tūkst. eu­rų. Dau­giau ne nu­ma­ty­ta pro­jek­te kai­na­vo bal­dai ir spor­to įran­ga. Vi­sos iš­lai­dos, ku­rių ne­pa­den­gia pro­jek­to lė­šos, mo­ka­mos iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.