Audra vandens stiklinėje

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Irutė Var­zie­nė.
Kai vė­jo nė­ra, jį ga­li­ma su­kel­ti ir van­dens stik­li­nė­je. Taip nu­ti­ko ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je, svars­tant Vi­suo­me­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos su­dė­tį. Nors į Vi­suo­me­ni­nę kul­tū­ros ta­ry­bą opo­zi­ci­nės TS-LKD frak­ci­jos ly­de­rė I. Var­zie­nė pa­siū­lė sa­vo kan­di­da­tū­rą, ku­riai bu­vo pri­tar­ta, Vi­suo­me­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos for­ma­vi­mo kon­cep­ci­ją va­di­no "že­miau plin­tu­so".

Vi­suo­me­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos su­dė­tis

Į Vi­suo­me­ni­nę kul­tū­ros ta­ry­bą bu­vo siū­lo­mi šie na­riai: Ja­ni­na Bag­do­nie­nė, Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja; Ind­ra Dre­vins­kai­tė, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos me­to­di­nin­kė vie­šie­siems ry­šiams; Ka­ro­lis Du­de­ris, ar­cheo­lo­gas; Ra­min­ta Ind­riu­lė­nie­nė, Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė; Lai­mu­tė Ja­ku­bė­nie­nė, Bir­žų ro­ta­ry klu­bo at­sto­vė; To­ma Kar­ve­ly­tė, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė; Rū­ta Ku­del­kie­nė-Mi­se­vi­čė, Bir­žų kul­tū­ros cent­ro me­no va­do­vė; Edi­ta Lans­ber­gie­nė, Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja; Ie­va Mor­kū­nai­tė, Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja; Kęs­tu­tis Prei­džius, Bir­žų ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas; Ig­nas Va­lot­ka, gar­so re­ži­sie­rius.

Rug­sė­jo 26 die­ną vy­ku­sia­me po­sė­dy­je ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių dau­gu­ma šiai su­dė­čiai pri­ta­rė: už bal­sa­vo 14, su­si­lai­kė – 7 ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vę po­li­ti­kai. Ta­čiau pra­džio­je opo­zi­ci­ja ieš­ko­jo to, ko ne­pa­me­tė.

I. Var­zie­nė apie val­džios "plin­tu­sus"

Opo­zi­ci­nės kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos va­do­vė Iru­tė Var­zie­nė kal­bė­jo frak­ci­jos var­du: frak­ci­ja bal­suo­da­ma šiuo klau­si­mu su­si­lai­kys. I. Var­zie­nė tei­gė, jog tai, kas pa­da­ry­ta yra že­miau plin­tu­so. Skai­ty­to­jams, o taip pat ir ger­bia­mai lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­jai pri­min­si­me: plin­tu­sas – ne­var­to­ti­na sve­ti­my­bė, var­to­ti­nas žo­dis grind­juos­tė (me­di­nė juos­ta, ku­ria pri­den­gia­ma grin­dų ir sie­nos san­dū­ra). Keis­tai skam­ba to­kie pa­ly­gi­ni­mai, kal­bant apie kul­tū­rą. O "plin­tu­su" Ta­ry­bos na­rė pa­va­di­no tai, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te pa­tei­ku­si ne­kal­tą klau­si­mą, kas re­ko­men­da­vo na­rius į Vi­suo­me­ni­nę kul­tū­ros ta­ry­bą, at­sa­ky­mą ga­vo raš­tu tik po ke­lių va­lan­dų. Ko­dėl ra­jo­no va­do­vai ty­lė­jo po­sė­dy­je, nors tuos na­rius pa­tys pa­siū­lė? Šį raš­tą I. Var­zie­nė pa­va­di­no far­su ir pa­si­ty­čio­ji­mu iš ra­jo­no Ta­ry­bos, au­to­ri­ta­ri­ne po­li­ti­ka. Nors, anot I. Var­zie­nės, tai nė­ra stra­te­gi­nis ra­jo­no klau­si­mas, ta­čiau taip be­sielg­da­ma ra­jo­no val­džia ap­si­juo­kė. Net 6 iš 10 Vi­suo­me­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos na­rių pa­siū­lė val­džia.

Na­rius į Vi­suo­me­ni­nę kul­tū­ros ta­ry­bą siū­lė ir ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai A. Re­mei­ka bei T. Čet­ver­gas, tad I. Var­zie­nė įžvel­gė: ki­tų ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių tei­sės bu­vo pa­žeis­tos. Anot I. Var­zie­nės, bu­vo ga­li­ma Ta­ry­bos na­riams iš­siųs­ti laiš­kus, kad jie ga­lė­tų pa­siū­ly­ti sa­vo kan­di­da­tus. Vi­są šią si­tua­ci­ją opo­zi­ci­nės frak­ci­jos ly­de­rė va­di­no di­džiu­liu val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pra­lai­mė­ji­mu.

Ta­ry­bos na­rys A. Vait­ke­vi­čius: dis­ku­si­ja – ne­reikš­min­ga

Ta­čiau ki­tiems ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams ši si­tua­ci­ja pa­si­ro­dė ne to­kia reikš­min­ga. Mat pa­gal pa­čios ra­jo­no Ta­ry­bos 2017 me­tų spren­di­mą, na­rius į Vi­suo­me­ni­nę kul­tū­ros ta­ry­bą ga­li siū­ly­ti vi­si ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai. Anot Ta­ry­bos na­rio A. Vait­ke­vi­čiaus, jis ap­skri­tai ne­sup­ra­to I. Var­zie­nės po­zi­ci­jos: šiuo klau­si­mu bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma jau prieš du mė­ne­sius. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gas tuo me­tu ėju­si L. Vi­re­liū­nie­nė skam­bi­no ir tei­ra­vo­si dėl kan­di­da­tų į Vi­suo­me­ni­nę kul­tū­ros ta­ry­bą. Apie kan­di­da­tų siū­ly­mą, anot A. Vait­ke­vi­čiaus, jis pra­ne­šė ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Vi­si tu­rė­jo tei­sę pa­siū­ly­ti sa­vo kan­di­da­tū­ras. I. Var­zie­nė pa­siū­lė "Sė­los" mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Edi­tos Lans­ber­gie­nės kan­di­da­tū­rą, ku­riai bu­vo pri­tar­ta. Tad I. Var­zie­nės iš­kel­ta dis­ku­si­ja, anot A. Vait­ke­vi­čiaus ne­reikš­min­ga.

I. Var­zie­nė su ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio nuo­mo­ne ne­su­ti­ko – ne vi­si ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai tu­rė­jo vie­no­das tei­ses. Mat vie­ni bal­sa­vo ir už ko­mi­te­to, ir už sa­vo pa­siū­ly­tą na­rė, o ki­ti – tik už ko­mi­te­to.

Ne­su­lau­kė nei skam­bu­čio, nei laiš­ko

Opo­zi­ci­nės so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vė A. Garš­vai­tė šią si­tua­ci­ją va­di­no "švel­niai ta­riant, ap­mau­džia". Anot A. Garš­vai­tės, rei­kė­jo at­si­žvelg­ti į kul­tū­ros įstai­gų nuo­mo­nę. O ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams rei­kė­jo bent pa­skam­bin­ti, elekt­ro­ni­nį laiš­ką pa­ra­šy­ti, kad šie ga­lė­tų sa­vo kan­di­da­tą pa­siū­ly­ti. To­dėl Ta­ry­bos na­rė pra­ne­šė, kad frak­ci­ja bal­suo­da­ma su­si­lai­kys. Su­si­lai­ky­ti bal­suo­jant kvie­tė ir Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, nors Tau­ti­nin­kų ir res­pub­li­ko­nų frak­ci­ja šiuo klau­si­mu nu­spren­dė bal­suo­ti lais­vai.

In­for­ma­ci­jos Re­gist­rų cent­re neieš­ko­jo

Tė­vy­nės Są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­riui A. Ans­ki­nui ra­my­bės ne­da­vė dar vie­nas da­ly­kas: ar vi­si kan­di­da­tai į Vi­suo­me­ni­nę kul­tū­ros ta­ry­bą yra re­gist­ruo­ti Bir­žų ra­jo­ne. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas E. Ja­nu­še­vi­čius Ta­ry­bos na­riui paaiš­ki­no, kad Re­gist­rų cent­re šios in­for­ma­ci­jos ne­tik­ri­no, ta­čiau į Vi­suo­me­ni­nę kul­tū­ros ta­ry­bą siū­ly­ti as­me­nys yra ra­jo­ne ge­rai ži­no­mi žmo­nės.