Prezidentas apdovanojo Lietuvos mokyklų žaidynių nugalėtojus, tarp kurių – biržiečiai

Dai­niaus KOR­SA­KO nuo­tr.
"Sau­lės" gim­na­zis­tai Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nė­se tarp III gru­pės gim­na­zi­jų ir pa­grin­di­nių mo­kyk­lų užė­mė II vie­tą.
Rug­sė­jo 19 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da ap­do­va­no­jo praė­ju­sių moks­lo me­tų Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių nu­ga­lė­to­jus ir pa­skel­bė nau­jų­jų žai­dy­nių pra­džią. Tarp lai­mė­to­jų – Bir­žų "Sau­lės" gim­na­zis­tai bei Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai.

„Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nės – da­ly­vių skai­čiu­mi di­džiau­sias spor­to ren­gi­nys Lie­tu­vo­je. Jis su­vie­ni­ja vi­są ša­lį, ple­čia jos pa­ži­ni­mą ir drau­gys­čių ra­tą. Šian­dien at­sto­vau­ja­te sa­vo na­mų sie­noms – mo­kyk­lai, mies­tui ar ra­jo­nui. Ateis die­na, kai gal­būt at­sto­vau­si­te vi­sai Lie­tu­vai, o vi­sa Lie­tu­va bus Jū­sų pa­lai­ky­mo ko­man­da“, – svei­ki­ni­mo kal­bo­je tei­gė Pre­zi­den­tas.

Pa­sak ša­lies va­do­vo, spor­tuo­da­mi ne tik ug­do­me sa­vid­raus­mę, iš­tver­mę ir at­kak­lu­mą, bet ir mo­ko­mės pra­lai­mė­ję at­si­ties­ti, siek­ti bend­rų ko­man­di­nių tiks­lų, lai­ky­tis žai­di­mo tai­syk­lių, gar­bin­gos ko­vos, pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir prie­ši­nin­ku.

Ren­gi­nio me­tu bu­vo pa­svei­kin­tos ir ap­do­va­no­tos 27 mo­kyk­los, per 2018–2019 moks­lo me­tais vy­ku­sias žai­dy­nes užė­mu­sios pri­zi­nes vie­tas bend­ro­je žai­dy­nių įskai­to­je. Pre­zi­den­to glo­bo­ja­mo­se Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nė­se kas­met var­žo­si dau­giau nei 200 tūkst. mo­ki­nių iš 58 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. Tai di­džiau­sias mo­kyk­lų spor­to ren­gi­nys ša­ly­je, į ku­rio pro­gra­mą įtrauk­tos net 25 spor­to ša­kos.

Gim­na­zi­jų ir vi­du­ri­nių mo­kyk­lų tre­čio­jo­je gru­pė­je (gru­pės skirs­to­mos pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių) Bir­žų "Sau­lės" gim­na­zi­jos spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo II vie­tą. Pro­gim­na­zi­jų ir pa­grin­di­nių mo­kyk­lų tre­čio­jo­je gru­pė­je Bir­žų Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los vy­res­nie­ji mo­ki­niai ta­po II vie­tos lai­mė­to­jais, o pra­di­nu­kai lai­mė­jo III vie­tą. Pa­sak Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus Vy­tau­to Sta­nu­le­vi­čiaus, pa­gal var­žy­bų re­zul­ta­tus Kaš­to­nų mo­ki­niai uži­ma ant­rą­ją vie­tą ne tik tre­čio­jo­je gru­pė­je, bet ir tarp di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų.

Po ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jos Pre­zi­den­tas per­da­vė sim­bo­li­nę es­ta­fe­tės laz­de­lę Ši­la­lės ra­jo­no Kvė­dar­nos Ka­zi­mie­ro Jau­niaus gim­na­zi­jos mo­ki­niui Au­gus­ti­nui Ge­čui ir pa­skel­bė nau­jo­jo, pen­kio­lik­to­jo mo­kyk­lų žai­dy­nių se­zo­no star­tą.

Ša­lies va­do­vas pa­dė­ko­jo vi­siems mo­ky­to­jams ir tre­ne­riams, ku­rie ne­gai­lė­da­mi lai­ko mo­ty­vuo­ja ir įkve­pia jau­ną­ją kar­tą bei su­vo­kia at­sa­ko­my­bę ug­dy­ti pi­lie­tiš­ką vi­suo­me­nę. Vi­siems ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jos da­ly­viams Pre­zi­den­tas pa­lin­kė­jo sėk­mės, stip­ry­bės ir daug nau­jų per­ga­lių.

Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių lai­mė­to­jus taip pat svei­ki­no švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius bei Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tė Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė.

Pir­mo­sios Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių pen­kio­lik­to­jo se­zo­no var­žy­bos įvyks jau spa­lio pra­džio­je.