Dziudo

Spa­lio 26 d. Daug­pi­ly­je vy­ko vai­kų dziu­do tur­ny­ras DI­NA­BUR­GA KAUSS 2019, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 300 da­ly­vių iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos. Tur­ny­re da­ly­va­vo ir Bir­žų ra­jo­no kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro auk­lė­ti­niai, ku­rių pa­si­ro­dy­mą ly­dė­jo sėk­mė.

Pui­kiai se­kė­si R. Luo­mo­nui (+46 kg), nors jau pir­mo­je ko­vo­je su­si­ža­lo­jo ran­ką, ta­čiau su­ge­bė­jo nu­ga­lė­ti vi­sus var­žo­vus, ir sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ta­po tur­ny­ro čem­pio­nu.

Si­dab­ro me­da­lius iš­ko­vo­jo M. Mi­liaus­kai­tė (-40 kg) ir A. Ka­ra­bei­ni­ko­vai­tė (+40 kg). M. Mi­liaus­kai­tė nu­ga­lė­jo dvi Lat­vi­jos var­žo­ves ir pra­lai­mė­jo tik tur­ny­ro čem­pio­nei, o A. Ka­ra­bei­ni­ko­vai­tė įvei­kė vie­ną var­žo­vę, o ki­ta var­žo­vė bu­vo stip­res­nė.

Bron­zos me­da­liais pa­si­puo­šė K. Mi­liu­kas (-33 kg) ir M. Mar­tin­kė­nas (+46 kg). K. Mi­liu­kui te­ko at­lai­ky­ti net pen­kias ko­vas. Vai­ki­nas lai­kė­si tvir­tai, nors tre­čio­je ko­vo­je te­ko pa­tir­ti pra­lai­mė­ji­mą, ta­čiau fi­na­li­nė­se ko­vo­se ne­pa­si­da­vė var­žo­vams ir pa­vy­ko lai­mė­ti tre­čią­ją vie­tą. Pa­na­ši si­tua­ci­ja su­si­klos­tė ir M. Mar­tin­kė­nui, ku­ris pir­mą­sias dvi ko­vas lai­mė­jo, tre­čio­je su­klu­po prieš ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­ją, ta­čiau fi­na­li­nė­je ko­vo­je įvei­kė sa­vo var­žo­vą ir ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je li­ko tre­čias.

V. Žu­kaus­kas sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je (-36 kg), nu­ga­lė­jęs vie­ną var­žo­vą, bet pra­lai­mė­jęs ko­vą šio tur­ny­ro si­dab­ro me­da­lio lai­mė­to­jui, bu­vo pri­vers­tas baig­ti ko­vas ir bend­ro­je įskai­to­je li­ko sep­tin­tas iš ke­tu­rio­li­kos.