Bėgimo varžybose rekordinis bėgikų skaičius

Penk­ta­die­nį, spa­lio 18 d., Bir­žų pi­lies te­ri­to­ri­ją „oku­pa­vo“ bū­rys bė­gi­mą my­lin­čių žmo­nių.

Čia vy­ko bė­gi­mo var­žy­bos nu­si­pel­niu­sio tre­ne­rio Po­vi­lo Ka­rob­lio ir sig­na­ta­ro Pet­ro Poš­kaus tau­rei lai­mė­ti. Ket­vir­tą kar­tą per dve­jus me­tus Bir­žų ra­jo­no kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro kar­tu su Leng­vo­sios at­le­ti­kos aso­cia­ci­ja vyk­do­mas bė­gi­mas vir­ši­jo drą­siau­sius lū­kes­čius. Apie 300 da­ly­vių pla­na­vę or­ga­ni­za­to­riai pa­sku­ti­nę re­gist­ra­ci­jos die­ną su­pra­to, kad jų lū­kes­čiai iš­pil­dy­ti su kau­pu: įsi­re­gist­ra­vu­sių da­ly­vių skai­čius per­ko­pė 500. Var­žy­bų die­ną šis skai­čius dar la­biau išau­go – dau­giau kaip 600 da­ly­vių. Tai nau­jas bė­gi­mo var­žy­bų re­kor­das.

Bė­gi­mo tiks­las – po­pu­lia­rin­ti bė­gi­mą, kaip vie­ną iš svei­ka­ti­ni­mo prie­mo­nių bei ska­tin­ti gy­ven­to­jų fi­zi­nį ak­ty­vu­mą.

Į bė­gi­mo var­žy­bas su­si­rin­ko ne tik gau­sus da­ly­vių bū­rys, bet ir gar­bin­gi sve­čiai: P. Ka­rob­lio duk­ra Da­lia Ka­rob­ly­tė-Alek­sė, Leng­vo­sios at­le­ti­kos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Da­nie­lius Kup­rys bei val­dy­bos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Mal­dū­nas, Bir­žų ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Eu­ge­ni­jus Ja­nu­še­vi­čius, Sei­mo na­rio Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja Sta­sė Ei­ta­vi­čie­nė. Sve­čiai bė­gi­kams lin­kė­jo ge­ro star­to, bė­gi­mo džiaugs­mo ir sėk­min­go fi­ni­šo. Ge­ros nuo­tai­kos lin­kė­jo ne­tgi mar­gas­pal­vis ru­duo, džiaug­da­ma­sis pa­sku­ti­niais karš­tos va­sa­ros spin­du­liais.

Var­žy­bos par­si­dė­jo nuo pa­čių ma­žiau­sių­jų – dar­že­li­nu­kų, ku­riems te­ko įveik­ti 300 m il­gio tra­są. Kad bė­gi­kai ne­pak­lys­tų vin­giuo­to­se pi­lia­kal­nio tra­so­se, jiems va­do­va­vo dvi­ra­ti­nin­kas. Sma­giai bei ryž­tin­gai nu­si­tei­kę vi­si ma­žie­ji bė­gi­kai (o jų net 139), pa­drą­sin­ti rū­pes­tin­gų­jų auk­lė­to­jų bei ar­ti­mų­jų ir drau­gų, pa­sie­kė fi­ni­šą ir nuo­šir­džiai džiau­gė­si pel­nę at­mi­ni­mo me­da­lius. To­kią pat tra­są te­ko bėg­ti ir I – II kla­sių pra­di­nu­kams. Vy­res­nie­ji pra­di­nu­kai bei V – VI kla­sių mo­ki­niai bė­go 500 met­rų, o vi­si ki­ti – 1000 met­rų.

Dėl pri­zi­nių vie­tų bė­gi­kai var­žė­si net aš­tuo­nio­se am­žiaus gru­pė­se, to­dėl ap­do­va­no­ti UAB „Stik­li­tos“ me­da­liais ir tau­rė­mis bu­vo dau­giau nei 40 da­ly­vių. At­mi­ni­mo tau­rė­mis ap­do­va­no­ti: jau­niau­sia da­ly­vė – tri­me­tė lop­še­lio dar­že­lio „Ge­nys“ auk­lė­ti­nė Aus­tė­ja Tui­mai­tė ir vy­riau­sias da­ly­vis 83-ejų me­tų vil­nie­tis (bu­vęs bir­žie­tis) Pet­ras Ja­nu­lio­nis. Vi­si bė­gi­mo da­ly­viai bu­vo vai­ši­na­mi Bir­žų jau­nų­jų šau­lių vir­ta ko­še ir ar­ba­ta, Sei­mo na­rio V. Rin­ke­vi­čiaus ir UAB “Na­ra­da­va“ rau­donsk­ruos­čiais obuo­liais, AB „Ro­kiš­kio sū­ris“ glais­ty­tais sū­re­liais.

Sma­gu, kad bė­gi­mas pri­trau­kia tiek daug spor­to en­tu­zias­tų ir mė­gė­jų, ku­rie ak­ty­viai spor­tuo­ja bei džiau­gia­si pa­čiu bė­gi­mo pro­ce­su, ku­rie ne­bi­jo pa­si­var­žy­ti ir pa­ro­dy­ti jė­gas.