Baltijos dziudo čempionatas

BKKSC nuo­tr.

2020 m. sau­sio 25 d. Ry­go­je vy­ko Bal­ti­jos U-18 ir U-21 dziu­do čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ge­riau­si Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos dziu­do im­ty­ni­nin­kai. Lie­tu­vos gar­bę te­ko gin­ti ir bir­žie­čiams Ma­ri­jui Mit­ro­chi­nui, Faus­tai Pet­ro­ny­tei ir Eli­jui Jo­ku­bė­nui.

Faus­ta Pet­ro­ny­tė U-18 am­žiaus gru­pė­je da­ly­va­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je virš 70 kg. Pir­mo­je ko­vo­je su­si­ti­ko su var­žo­ve iš Lat­vi­jos, ko­vo­je at­li­ko me­ti­mą ip­pon įver­ti­ni­mu ir pa­sie­kė per­ga­lę. Ant­ro­je ko­vo­je, at­li­ku­si me­ti­mą wa­za­ri įver­ti­ni­mu ir iš­lai­ky­mo veiks­mu, nu­ga­lė­jo var­žo­vę iš Es­ti­jos. Fi­na­le su­si­ti­ko su var­žo­ve iš Kau­no ir tik po at­kak­lios ko­vos jai nu­si­lei­do ir iš­ko­vo­jo gar­bin­gą ant­rą­ją vie­tą.

Eli­jus Jo­ku­bė­nas U-21 am­žiaus gru­pė­je da­ly­va­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 66 kg. Pir­mo­je ko­vo­je Eli­jus su­si­ti­ko su var­žo­vu iš Es­ti­jos ir at­li­kęs du me­ti­mus wa­za­ri įver­ti­ni­mais pa­sie­kė per­ga­lę. Ant­ro­je ir tre­čio­je ko­vo­se su­si­ti­ko su var­žo­vais iš Lat­vi­jos, ku­rio­se, at­li­kęs me­ti­mus ip­pon įver­ti­ni­mais, taip pat ne­sun­kiai įvei­kė var­žo­vus. Ket­vir­ta, dėl išė­ji­mo į fi­na­lą, ko­va bu­vo at­kak­li, bai­gė­si ly­gio­sio­mis. Pra­tę­sus lai­ką, Eli­jus tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vo pra­na­šu­mą ir ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je užė­mė tre­čią­ją vie­tą.

Šia­me čem­pio­na­te di­džiau­sia sėk­mė ly­dė­jo Ma­ri­jų Mit­ro­chi­ną, ku­ris U-21 am­žiaus gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 90 kg ta­po čem­pio­nu. Pir­mo­je ko­vo­je įvei­kė prie­ši­nin­ką iš Lat­vi­jos, ant­ro­je ko­vo­je su­si­ti­ko su prie­ši­nin­ku iš Lie­tu­vos, ku­rį nu­ga­lė­jo per 17 s. Tre­čio­je ko­vo­je te­ko pri­pa­žin­ti var­žo­vo pa­ran­šu­mą. Nors Ma­ri­jus po­gru­py­je užė­mė ant­rą­ją vie­tą, ta­čiau nie­kas ne­bu­vo pra­ras­ta. Ko­vo­je dėl išė­ji­mo į fi­na­lą per 30 s, pa­da­ręs me­ti­mą ip­pon įver­ti­ni­mu, įvei­kė prie­ši­nin­ką iš Es­ti­jos.

Fi­na­le su­si­ti­ko su tuo pa­čiu prie­ši­nin­ku iš Lat­vi­jos, ku­riam pra­lai­mė­jo po­gru­py­je. At­li­kęs veiks­mų kom­bi­na­ci­ją par­te­ry­je su iš­lai­ky­mu, at­si­re­van­ša­vo var­žo­vui ir iš­ko­vo­jo čem­pio­no ti­tu­lą.

Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Min­dau­gas Si­mė­nas, Alf­re­das Kup­re­vi­čius ir Si­gi­tas Mit­ro­chi­nas.