Lengvosios atletikos čempionatas

BKKSC nuo­tr.

2020 m. sau­sio 24 d. Pa­ne­vė­žy­je vy­ko at­vi­ros Pa­ne­vė­žio mies­to suau­gu­sių, jau­ni­mo ir jau­nių leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo spor­ti­nin­kai iš Lat­vi­jos: Ry­gos, Ie­ca­vos, Je­kab­pi­lio, Daug­pi­lio ir Lie­tu­vos mies­tų: Vil­niaus, Šiau­lių, Pas­va­lio, Jo­niš­kio, Kė­dai­nių, Pa­ne­vė­žio ir Bir­žų. Suau­gu­sių tar­pe Ma­tas Ba­ga­mo­lo­vas šuo­lio į to­lį rung­ty­je (6 m 45 cm) iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą, o jau­ni­mo am­žiaus gru­pė­je – ant­rą­ją. Ar­nas Sa­pat­ka tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­siek­ti aukš­tą re­zul­ta­tą, ta­čiau ke­le­tą šuo­lių žen­gė ir šuo­lio į to­lį rung­ty­je jau­nių tar­pe li­ko ant­ras (6 m 36 cm). Ma­rius Ku­čas 60 m bė­gi­me iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą, pa­sie­kęs sa­vo as­me­ni­nį re­zul­ta­tą (7,58 s), Ma­rius Va­lai­tis 400 m. su­bė­go 55,42 s ir įvyk­dė nor­ma­ty­vą į Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tą.