Seime – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų paroda

Lapk­ri­čio 19 d. Sei­mo II rū­mų I a. ga­le­ri­jo­je bu­vo pri­sta­ty­ta Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ki­nių kū­ry­bi­nių dar­bų pa­ro­da. Pa­ro­dą at­vė­rė Sei­mo na­rys, pa­ro­dos ini­cia­to­rius Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius.

Į pa­ro­dos ati­da­ry­mą Sei­me vy­ko mo­ki­niai, ku­rių dar­bai eks­po­nuo­ja­mi, mo­ky­to­jos Gra­ži­na Vi­soc­kie­nė bei Go­da Bal­bie­riū­tė, lai­ki­no­ji mo­kyk­los di­rek­to­rė Ra­mu­tė Pet­ro­ny­tė.

Bir­žie­čius jau­nuo­sius me­ni­nin­kus pa­svei­ki­no Sei­mo na­rys V. Rin­ke­vi­čius, Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas E. Jo­vai­ša. Bir­žie­čiai da­ly­va­vo ir tą pa­čią die­ną Sei­me ati­da­ro­mo­je Aust­ri­jos am­ba­sa­dos su­reng­to­je pa­ro­do­je, jiems bu­vo su­reng­ta eks­pur­si­ja po Sei­mą.

Iš Sei­mo rū­mų mo­ki­niai vy­ko į Val­do­vų rū­mus, kur da­ly­va­vo edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je, ap­žiū­rė­jo Rad­vi­lų pa­ro­dos eks­po­zi­ci­ją.

Moks­lei­vius dai­lės me­no mo­ko mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kai Vid­man­tas Ja­žaus­kas, Gra­ži­na Vi­soc­kie­nė ir mo­ky­to­ja Go­da Bal­bie­riū­tė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.