Muzikuojančių Šeimų Festivalis „Gaidų Pynė – 2019“ Likėnuose

2016 m. star­ta­vu­sio mu­zi­kuo­jan­čių šei­mų fes­ti­va­lio “Gai­dų Py­nė“ tiks­las – ska­tin­ti mu­zi­ka­vi­mo šei­mo­je tra­di­ci­jos at­gi­mi­mą, ug­dy­ti šei­mos na­rių kū­ry­biš­ku­mą, puo­se­lė­ti šei­mos kul­tū­ri­nes tra­di­ci­jas, stip­rin­ti šei­mos iš­skir­ti­nės ver­tės as­mens ir vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me su­vo­ki­mą.

Fes­ti­va­lio ren­gi­nių me­tu sce­no­je pa­si­ro­do kar­tu mu­zi­kuo­jan­tys vai­kai, tė­vai, se­ne­liai, ki­ti šei­mos, gi­mi­nės na­riai, o gre­ta jau ži­no­mų ir iš­ti­ki­mų da­ly­vių, be­si­ku­rian­čią mu­zi­kuo­jan­čių šei­mų bend­ruo­me­nę kas­met pa­pil­do vis nau­ji įdo­mūs ir kū­ry­bin­gi šei­mų an­samb­liai.

Ši gra­ži šven­tė at­ke­lia­vo į Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nę, kon­cer­tas vy­ko mi­ne­ra­li­nio van­dens biu­ve­tė­je. Fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis or­ga­ni­za­to­rius – Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­nas. Da­ly­va­vo bū­rys mu­zi­kuo­jan­čių šei­mų an­samb­lių, ku­riuos ruo­šia Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no Mu­zi­kos mo­kyk­los pe­da­go­gai. Žiū­ro­vai ne­gai­lė­jo plo­ji­mų jau­niau­siam fes­ti­va­lio da­ly­viui Il­ja Ša­ku­ro, pui­kiai at­li­ku­siam lie­tu­vių liau­dies dai­ną. Bro­liai Man­tas ir Lau­ry­nas La­to­nai mu­zi­kuo­ti kar­tu pra­dė­jo tik dė­ka šio fes­ti­va­lio. Man­tas pu­čia re­tai gir­dė­tą inst­ru­men­tą – eu­fo­niu­mą. Te­re­sė ir Lau­ry­na Bu­ky­tės – mu­zi­kuo­jan­čios se­sės, o jas mu­zi­kos me­no mo­ko jų mo­čiu­tė. Fes­ti­va­ly­je pui­kiai pa­si­ro­dė Hi­la­ri­ja ir Gab­rie­lė Če­po­ny­tės, pus­se­se­rės Da­nie­lė Vai­tu­žy­tė ir Lu­ka Sta­ke­ly­tė, Au­gus­tas Zo­nys. At­li­kė­jus ruo­šia mo­ky­to­jai: Ie­va Mor­kū­nai­tė, Da­lia Šim­be­lie­nė, Pra­nas Dap­šaus­kas, Da­lia Bu­kie­nė, Ro­mual­da But­ke­vi­čie­nė, akom­pa­na­vo Skir­man­tė Gri­ciū­nie­nė.

Li­kė­nus ap­lan­kė fes­ti­va­lio va­do­vė mu­zi­ko­lo­gė Al­do­na Juo­de­lie­nė, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos mu­zi­ko­lo­gė, or­di­no kanc­le­rė Vir­gi­ni­ja Apa­na­vi­čie­nė, Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no Mu­zi­kos mo­kyk­los lai­ki­no­ji di­rek­to­rė Ra­mu­tė Pet­ro­ny­tė. Fes­ti­va­lio kon­cer­tas – tai pui­ki do­va­na vi­siems be­si­gy­dan­tiems šiuo me­tu Li­kė­nuo­se. Dė­ko­ja­me fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riams ir da­ly­viams. Te­gul gy­vuo­ja dar il­gai ši nuo­sta­bi ini­cia­ty­va, te­gul stip­rė­ja mū­sų šei­mo­se mu­zi­ki­nės tra­di­ci­jos.