Naujas mineralinio vandens fontanėlis Likėnų parke

Prie mi­ne­ra­li­nio van­dens biu­ve­tės bus įreng­tas nau­jas mi­ne­ra­li­nio van­dens fon­ta­nė­lis. Vyks­ta dar­bai.

Li­kė­nų par­ke įren­gia­mas nau­jas mi­ne­ra­li­nio van­dens fo­n­ta­nė­lis. Jis pra­dės veik­ti rug­sė­jo 6 die­ną. Iš fon­ta­nė­lio at­si­ger­ti mi­ne­ra­li­nio van­dens ga­lės kiek­vie­nas par­ko lan­ky­to­jas.

Šiuo me­tu Pa­ne­vė­žio res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės dar­bi­nin­kai at­lie­ka fon­ta­nė­lio įren­gi­mo dar­bus. Fon­ta­nė­lis įren­gia­mas prie įė­ji­mo į biu­ve­tę. Ka­dan­gi vamz­džiai, ku­riuo mi­ne­ra­li­nis van­duo ati­te­ka iki biu­ve­tės, yra, te­rei­kė­jo at­lik­ti fon­ta­nė­lio, ku­ris veiks lau­ke, pa­jun­gi­mo dar­bus. Rug­sė­jo 5 die­ną ke­ti­na­ma pa­sta­ty­ti ša­mo­ti­nį sto­ve­lį, o rug­sė­jo 6 die­ną fon­ta­nė­lis pra­dės veik­ti. Tad mi­ne­ra­li­niu van­de­niu ga­lės mė­gau­tis vi­si no­rin­tie­ji bet ku­riuo me­tu. Biu­ve­tė­je mi­ne­ra­li­nio van­dens ga­li­ma at­si­ger­ti tik dar­bo die­no­mis, nes sa­vait­ga­liais ji ne­vei­kia.

Rug­sė­jo 6 die­ną taip pat bus pa­mi­nė­tas biu­ve­tės gy­va­vi­mo pen­kias­de­šimt­me­tis. Li­kė­nų mi­ne­ra­li­nio van­dens biu­ve­tė – vie­nin­te­lė Šiau­rės Lie­tu­vo­je. Į šven­tę pa­kvies­ta daug sve­čių, vyks kon­cer­tas. Apie šven­tės pro­gra­mą in­for­muo­si­me kai tik ji bus iki ga­lo pa­reng­ta.