Kova dėl Seimo nario kėdės: dešimt kandidatų – į vieną vietą

Autoriaus nuotr.
Kęstutis ISAKAS

Nors socialiniuose tinkluose Biržų rajono gyventojai aktyviai diskutuoja, kad nėra ką rinkti į parlamentą, spalio 11 dieną vyksiančiuose rinkimuose į Seimą dėl biržiečių palankumo kovos net 10 kandidatų. Tai gydytoja-ginekologė Audronė Bukauskienė, atstovaujanti Centro-tautininkų partiją, Krikščionių partijos atstovas, gamtos mokslų daktaras Ričardas Glemža, pedagogė iš Nacionalinio susivienijimo Virginija Kubilienė, buvusi „Lietuvos geležinkelių“ atstovybės Maskvoje vadovė, liberalė Deimantė Laumytė, Europos parlamento narės Aušros Maldeikienės sūnus, konservatorius Matas Maldeikis, Germaniškio parduotuvės savininkė ir Darbo partijos Biržų skyriaus lyderė Alė Pocienė, profesorius-socialdemokratas Algirdas Raslanas, dabartinis Seimo narys bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Biržų skyriaus pirmininkas Audrys Šimas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos infrastruktūros direkcijos viršininkas, socialdarbietis Ritas Vaiginas bei save išsikėlęs verslininkas, buvęs Biržų rajono meras Valdemaras Valkiūnas. „Biržiečių žodis“ pakalbino visus dešimt pretendentų į parlamentarus ir pamėgino išsiaiškinti, kodėl biržiečiai turi pasirinkti vieną ar kitą kandidatą (atsakymai pateikti netaisyti).

„Bž“: Kodėl iškėlėte savo kandidatūrą vakarinėje Sėlos apygardoje?

A. Bukauskienė:

1

Mano kandidatūrą iškėlė Lietuvos centro partija-Tautininkai. Esu gimusi ir užaugusi Kupiškio rajone, savo darbinę patirtį pradėjau ir dabar tęsiu Biržuose, gyvendama ir dirbdama šiame krašte susiduriu su nevienadienėmis šio krašto žmonių problemomis, gyvenimas šiame krašte leidžia suprasti ir išgyventi/ ar padėti spręsti gyventojų problemas: ir tai nėra tik medicininės problemos ir gyventojų sveikatos bėdos. Šeimą sukūriau Biržuose, vaikus mokyklinukus leidžiu į Biržų mokyklas, turiu galimybę ne tik iš aplinkinių išgirsti apie egzistuojančias problemas ,o ir jas išgyventi. Šiandieniniame profesiniame darbe skaudžiai tenka susidurti su ,, profesionalų vyriausybės“ sukurtomis elgesio normomis, draudimais ,apribojimais...sprendimais elementariai prasilenkiančiais su logika.

R. Glemža:

1

Šioje apygardoje iškėliau savo kandidatūrą todėl, kadangi esu gimęs ir augęs Kupiškio rajone, Alizavoje – netoli Kupreliškio. Taigi su žemietis – sėlis. Po vidurinės mokyklos įstojau į Vilniaus Universiteto Chemijos fakultetą, po to dirbau mokslinį darbą Mokslų Akademijos Chemijos institute, apgyniau gamtos mokslų (fizinės chemijos) daktaro disertaciją. 1992 metais, esant labai sunkiai situacijai, savanoriškai nuėjau padėti atkurti Lietuvos policijos kriminalistinius tyrimus ir dirbau cheminių tyrimų laboratorijoje iki 2012 metų.

V. Kubilienė:

1

Savo kanditatūrą apygardoje iškėliau todėl, kad esu jos gyventoja ir nekeliu klausimo: „Kodėl aš?“. Keliu klausimą – „Kodėl ne aš?“ Man ne tas pats, kaip gyvena mūsų krašto žmonės.

D. Laumytė:

1

Gimiau ir augau Biržuose, Agluonos gatvėje, „Muravankėje“. Augdama ir paskui išvykusi studijuoti į Vilnių, per kiekvienus rinkimus girdėjau galybes pažadų, kaip bus atstatyta mūsų pieninė, kaip į Likėnus (su kurorto statusu) plauks lankytojai iš visos Lietuvos, kaip Biržai bus stipriausias regionas Lietuvoje. Tačiau šiandien turime kiek priešingą situaciją – per tą daugiametį pažadų laikotarpį augo tik tų žadėjusiųjų turtai ir ūkiai, o jie patys tingiai šildėsi įvairių postų spinduliuose. Mane apima svetimos gėdos jausmas, kai tie patys žmonės per šiuos rinkimus žada ir vėl. Tuščiai žada.

M. Maldeikis:

1

Nuo vaikystės girdėjau, kaip tėvai kiekviena proga pabrėždavo, kad esame kilę iš Sėlių krašto. Mano mamos tėtės giminė – Rokiškio Ragelių ūkininkai, tėtės giminė ūkininkavo šalia Kupiškio. Šiuose kraštuose dirbo ir amžino poilsio atgulė daugybė mano giminės vyrų ir moterų. Man tikrai svarbu, koks bus tiek Biržų kraštas, tiek visa Lietuva, kurioje gyvename ir kurioje gyvens mūsų vaikai. Dažnokai abejoju, kad pasirinkta kryptis veda link teisingesnės, sąžiningesnės ir daugumai naudą nešančios Lietuvos. Ypatingai daug bėdų kalbant apie viešojo sektoriaus prasmingą veikimą ir žmogaus teises. Šis neteisingumo jausmas stumia mane į politiką.

A. Pocienė:

1

Esu įkūrusi nuosavą verslą ir jo dėka sukūriau darbo vietas Aktyviai dalyvauju visuomeninėje, politinėje veikloje.

A. Raslanas:

1

Kelti mano kandidatūrą Sėlos vakarinėje apygardoje pasiūlė socialdemokratų partijos Kupiškio ir Biržų skyriai. Jau dešimtmetį nuolatos būnu šiame krašte, nes su žmona Liudvika puoselėjame tėvelių sodybą netoli Vabalninko. Per tą laikotarpį teko susipažinti su Biržų ir Kupiškio kultūrine bendruomenine veikla ir socialine padėtimi, o su Kupiškio rajono vadovais Vilniuje spręsti ne vieną problemą. Pažinus šį kraštą giliau ir jau kuriant savo dalies gyvenimo perspektyvą šiame krašte, manau būčiau naudingas šio krašto žmonėms, aktyviai sprendžiant jų socialines problemas.

A. Šimas:

1

Mano kandidatūrą šioje apygardoje iškėlė LVŽS. Sutikau, kad galėčiau tęsti pradėtus darbus ir prisidėti prie tolesnio priimtų sprendimų įgyvendinimo. Be to, įgijau patirties, kurią galėčiau panaudoti tolimesniame Seimo nario darbe. Mano manymu, būtina užtikrinti, kad būtų įgyvendinami priimti įsipareigojimai dėl pensijų indeksavimo, rengiami teisės aktai būtinoms priemonėms įgyvendinti 2021-2030 nacionalinės pažangos planui, pokyčiams švietimo, sveikatos sistemose, tęsiama kova su skurdu, būtinas darbų tęstinumas ir Nacionalinio saugumo srityje... Prie visų šių darbų prisidėsiu rengiant teisės aktus, vykdant šių ir kitų teisės aktų įgyvendinimo priežiūrą.

R. Vaiginas:

1

Norėčiau pabrėžti, kad ne tiek aš pats iškėliau savo kandidatūrą į LR Seimą, kiek tai padarė ir mane įkalbėjo mano potencialūs rinkėjai, t.y. biržiečiai ir kupiškėnai. Tik dėl jų atkaklumo, jų visapusiško palaikymo , nuoširdumo ir tikėjimo manimi, priėmiau sprendimą dar kartą kandidatuoti į seimą. Taip pat įvertinęs, pasak jų, didžiulį savo įdirbį, kuris tęsiasi daugiau, kaip 10 metų ir nuveiktus darbus Biržų ir Kupiškio rajonuose jų gyventojiems, priėmiau galutinį sprendimą dalyvauti Seimo rinkimuose.

V. Valkiūnas:

1

Dalyvauju rinkimuose Sėlos apygardoje, nes turiu sukaupęs didelę patirtį ir jaučiu, kad ji gali pasitarnauti mano gimtam kraštui ir jo žmonėms, todėl negaliu likti nuošalėje. Kartu su komanda Biržų kraštui esame suplanavę daug svarbių projektų, pradėję daug naujų darbų, todėl nesinori viską mesti, kai į tai įdėta tiek daug širdies.

„Bž“: Įvardinkite 5 savo didžiausius nuopelnus Biržų kraštui, kuriuos padarėte iki šiol.

A. Bukauskienė: Biržų ir Kupiškio kraštui ypatingai nenusipelniau, bet tai nedraudžia pasitaisyti ateityje...kartais švediškų patrankų ieškojimas ar Hitlerio gestų kartojimas, arogancijos demonstravimas pakenkia daugiau, negu padeda nuopelnai.

R. Glemža: Visą šį laiką dirbau visai šaliai, jos gerovei, o tuo pačiu ir kiekvienam regionui, nes daug įvairaus pobūdžio veikų buvo tiriama ir iš įvykių iš Kupiškio ar Biržų krašto.

V. Kubilienė: Mano nuopelnai paprasti ir konkretūs. Esu mokytoja, dirbu kilnų darbą – ugdau jauną Žmogų. Per jo pasaulį matau mūsų šeimų, Biržų krašto ir valstybės reikalus. Geri darbai, jeigu jie yra, byloja patys už save. Jų nereikia skaičiuoti, juos reikia tiesiog daryti.

D. Laumytė į šį klausimą neatsakė.

M. Maldeikis į šį klausimą neatsakė.

A. Pocienė: Esu įkūrusi nuosavą verslą Biržų rajone ir jo dėka sukūriau darbo vietas.

A. Raslanas: Kalbant apie nuopelnus Biržų kraštui bandoma pabrėžti čia gyvenančių kandidatų privalumus, bet tenka pastebėti, kad nauda kraštui matuojama ne gyvenama vieta, bet aktyvia veikla ir siekiu padėti šiam kraštui. Dar dirbant Kūno kultūros ir sporto departamente LRS nario Viktoro Rinkevičiaus iniciatyva buvo pradėti Biržų stadiono rekonstrukcijos darbai ir iš dalies prie to teko prisidėti. Svarstant daugiafunkcinio sporto komplekso statybos klausimus ir iškilus vietos pasirinkimo klausimui, diskusijose dalyvavau kaip ekspertas ir pasisakiau už praktiškesnį ir pigesnį rūmų statybos variantą.

A. Šimas: 1. Aš pats ir mano šeima sukūrėme verslą Biržuose, kuris nenutrūko, jį tęsia šeimos nariai. Tuo prisidėjome prie darbo vietų kūrimo mūsų rajono gyventojams. 2. Sunkiu Kaimo bendruomenių sąjungai laikotarpiu nesikračiau atsakomybės ir ėmiausi vadovauti sąjungai. Telkiau bendruomenes bendram darbui, skatinau plėtrą. 3. Prieš tapdamas Seimo nariu, buvau Biržų rajono savivaldybės tarybos nariu, stengiausi aktyviai dirbti gyventojų labui. 4. Kai Biržų ligoninės įgyvendinamas projektas buvo visiškai įstrigęs dėl lėšų trūkumo, įstaiga negalėjo jo užbaigti, nes negavo paramos nei iš Savivaldybės, nei iš ministerijos, inicijavau tiesioginius kontaktus su Sveikatos apsaugos ministru, kad būtų argumentuotai išdėstyta ir parodyta būtinybė skirti finansavimą projektui užbaigti. Tarpininkavimas buvo sėkmingas ir projektas buvo įgyvendintas. 5. Atstovaudamas savo rinkėjus, kasmet tarpininkaudavau dėl papildomų lėšų skyrimo miesto ir kaimo kelių asfaltavimui, sporto bazės kūrimui ir stiprinimui. Daug metų esu didelių kultūrinių bei sporto ir kitokių renginių bei atskirų kolektyvų rėmėjas.

R. Vaiginas: Įvardinti 5 didžiausius nuopelnus yra sudėtinga, nes mano nuomone apie nuopelnus sprendžia ir vertina gyventojai, todėl jie ir galėtų pasakyti- ar tai yra nuopelnas ar ne. Tačiau įvardinsiu penkis mano iniciatyva ir prisidėjimu nuveiktus darbus Biržų krašte, kuriais galiu pasididžiuoti ir pasidžiaugti. Visų pirma: įrengtos arba renovuotos AŠTUONIOS universalios sporto aikštelės su sintetine danga Biržų mieste ir rajone vaikams ir jaunimui. Palyginimui, kai kiti panašaus dydžio rajonai, kaip Biržų, tokių aikštelių turi po 1, max 3. Antra: mano rūpesčiu skirtas finansavimas ir modernizuotas Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos stadionas , įrengiant tarptautinius standartus ir UEFA reikalavimus atitinkančią sintetinę futbolo aikštės dangą. Trečia: mano rūpesčiu skirtas 222000(du šimtai dvidešimt tūkstančių) Eur. papildomas finansavimas LEGAILIŲ senelių globos namų rekonstrukcijos užbaigimui. Ketvirta: mano pastangomis tenkinant NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ poreikius Biržų rajono savivaldybei skirtas finansavimas 34000(trisdešimt keturi tūkstančiai) Eur. liftų keltuvų įrengimui negalią turinčių gyventojų namuose, taip pat pasirūpinau sporto inventoriaus įsigijimu neįgaliesiems. Penkta: per visus 11-12 metų( pradedant 2009 metais) asmeniškai teikiau paramą ir vykdžiau rėmimą- KAIMO BENDRUOMENĖMS, SPORTO KOMANDOMS,SPORTININKAMS, VAIKAMS, JAUNIMUI, KAIMO KAPELOMS, ANSAMBLIAMS, MUZIKOS IR MENO KOLEKTYVAMS, NEPASITURINČIOMS IR SOCIALIAI REMTINOMS ŠEIMOMS IR ASMENIMS, ĮVAIRIEMS SENJORŲ KOLEKTYVAMS, KULTŪROS ĮSTAIGOMS, TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETUI, ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS SERGANČIŲ ŽMONIŲ KLUBUI, ASMENIMS TURINTIEMS NEGALIĄ IR NEĮGALIŲJŲ ORGANIZACIJOMS LIGONINĖMS, VAIKŲ LOPŠELIAMS-DARŽELIAMS.

V. Valkiūnas: Mano didžiausi darbai Biržų kraštui buvo padaryti, kai ėjau rajono mero pareigas ir turėjau kur kas daugiau galimybių savo iškeltiems tikslams pasiekti. Pirmas mano nuopelnas yra Biržų mieste ir rajone sparčiau pajudėję gatvių ir keliai, dviračių takų ir tiltų remontai. Biržų mieste pradėti Žvejų ir Ežero gatvių, S. Nėries gatvės rekonstravimo darbai. Šiose gatvėse įrengtos betoninių trinkelių dangos, pėsčiųjų takai, lietaus nuotekų, apšvietimo tinklai. Atlikti remonto darbai ir kitose miesto gatvėse bei teritorijose: Respublikos gatvėje atnaujintas pėsčiųjų-dviračių takas (nuo P. Jakubėno g. iki nuovažos į Vytauto g. 59), suremontuotos Vilniaus ir Liepų gatvės, atnaujinta Biržų ligoninės kiemo asfalto danga. Pradėtas vykdyti ilgai lauktas Kęstučio gatvės šaligatvių ir apšvietimo rekonstravimas. Projekto vertė – daugiau kaip pusė milijono eurų. Projektas jau artėja prie pabaigos. Už daugiau kaip 82 tūkstančius eurų atlikta Skaistkalnės gatvės šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstrukcija. Išasfaltuotas kelias nuo Rinkuškių iki Astravo dvaro. 2018-aisiais atlikti pagrindiniai Širvėnos seniūnijos Kirkilų kaimo Ežerėlių gatvės rekonstravimo darbai. Vienas iš svarbiausių projektų – tai tilto per Širvėnos ežerą rekonstrukcija. Pagal sutartį, kurią rangovai pasirašė su Biržų rajono savivaldybe, jie tiltą įsipareigojo suremontuoti per trejus metus – iki 2021 metų rudens, bet susitikęs su rangovaiis sugebėjau juos įtikinti, kad paspartintų darbus ir juos baigtų per 10 mėnesių iki 2019 metų Biržų miesto šventės. Man vadovaujant rajonui buvo parengti ir pradėti vykdyti dviračių ir pėsčiųjų takų palei Širvėnos ežerą projektai. Man vadovaujant pradėta tvarkyti Apaščios upės pakrantė, kurioje nutiestas ir naujas dviračių takas. Parengtas ir įgyvendintas teritorijos Biržuose, Žvejų gatvėje, sutvarkymo projektas. Parengtas projektas ir iškovotos lėšos Biržų kaimo aplinkos atnaujinimui. Antras nuopelnas – tai atgimę ir atgimstantys Biržų rajono parkai. Man vadovaujant rajonui buvo parengti ir pradėti vykdyti Biržų rajono parkų atnaujinimo projektai. Sėkmingai atnaujinus Vabalninko miesto parką ir jo prieigas, atėjo eilė Biržų A. Dauguviečio ir Astravo dvaro sodybos parkams, kurie bus sutvarkyti iš pagrindų. Astravo dvaro parke dabar vyksta intensyvūs atnaujinimo darbai. Be to, 2017–2018 metais Biržų mieste įrengėme riedlenčių, riedučių ir BMX dviračių parką. Trečias nuopelnas – atnaujintas ir įrengtas modernus apšvietimas Biržų mieste ir rajono miesteliuose. Ankstesnės rajono valdžios visiškai neinvestavo į tai, kad mūsų miesteliuose ir kaimuose naktimis būtų šviesiau ir, žinoma, saugiau. Senosios apšvietimo linijos daugelyje miestelių buvo netaupios arba sutrūnijusios ir iš viso nebeveikė. Atsimenu, kad tuo metu, kai perėmiau rajono vairą, daugelyje rajono gyvenviečių švietė vos kas trečias šviestuvas ir tik keletą valandų per parą. Eidamas į rinkimus sakiau, kad vienas iš mano prioritetų – tai rajono miestelių ir kaimų apšvietimas. Išsikėliau tikslą, kad šviesa tamsiuoju paros metu turi įsižiebti visuose rajono miesteliuose ir kaimuose ir ketverius metus tvirtai žengiau šio tikslo link, nors dėl finansavimo teko ir pakovoti. Daugelyje miestelių ir kaimų mano vadovavimo laikotarpiu buvo įrengtas modernus apšvietimas ir naktimis vaikščioti tapo žymiai saugiau. Daugelyje gatvių senieji šviestuvai į naujus ir taupius pakeisti ir Biržų mieste. Ketvirtas nuopelnas – parengtas projektas ir iškovoti milijonai eurų vandens ir kanalizacijos tinklų plėtrai Biržų rajone. Mano vadovavimo rajonui metais buvo parengtas projektas, pagal kurį Biržuose ir Vabalninke bus įgyvendintas didelis vandens ir kanalizacijos tinklų plėtros projektas. Iš viso šio projekto vertė siekia 2 milijonus 185 tūkstančius eurų, iš kurio daugiau kaip 1 milijonas 423 tūkstančiai eurų – Europos Sąjungos parama. Didžioji dalis šios sumos atiteks Vabalninko miestui, kuriame bus nutiesti beveik 6 kilometrai naujų vandens tiekimo ir kanalizacijos tinklų tiesimas: Bartkūnų, Kalno, S. Nėries, Paryžiaus, Parko, Pergalės ir Sodų gatvėse. Be to, Vabalninke bus pastatyti nauji vandens gerinimo ir nauji nuotekų valymo įrenginiai. Biržų mieste už šias lėšas bus rekonstruoti beveik 2 kilometrai vandens tiekimo ir kanalizacijos tinklų, esančių Plento ir Vilniaus gatvėse. Projekto pabaiga numatoma 2021 metais. Penktas mano nuopelnas buvo tas, kad Biržams buvo suteiktas patraukliausios Lietuvos turizmo vietovės titulas. Nuostabaus grožio Biržų kraštas traukte traukia turistus, o turizmas skatina smulkiojo verslo plėtrą, juk svečiams reikia ir pavalgyti, ir suvenyrą nusipirkti, ir pasimėgauti kitomis siūlomomis pramogomis. Kryptingas mūsų darbas šioje srityje davė puikių vaisių – Biržų rajonas buvo pripažintas 2018 metų patraukliausia Lietuvos turizmo traukos vietove ir pelnė Turizmo vėtrungę. Visada malonu, kai mūsų darbas nelieka nepastebėtas ir sulaukia visuotinio pripažinimo. O dar labiau džiugina žinia, jog šį apdovanojimą mums skyrė patys Lietuvos gyventojai, aktyviai balsavę internete. Tai ne kažkokių valdiškų komisijų, o Lietuvos žmonių įvertinimas.

„Bž”: Kokius 5 konkrečius darbus Biržų kraštui įsipareigojate padaryti, jei tapsite Seimo nariu.

A. Bukauskienė: Pirmiausia ką įsipareigoju padaryti ,jei būsiu išrinkta Į LRS Seimą: tai sąžiningai ir inteligentiškai atstovausiu kiekvienam šio krašto žmogui, įgyvendinant ne tik LCP-Tautininkų programą( valstybės pagrindas Tauta ir Šeima, antikorupcija Teisėsaugos sistemoje, bendros elgesio normos ir bausmės turi būti vienodos ir teisėjams, ir politikams, ir paprastiems piliečiams),bet ir sieksiu asmeniškai : rajoninių ligoninių išsaugojimo, Likėnų reabilitacinės ligoninės, kaip vienintelės sanatorijos Šiaurės Aukštaitijoje ,rekonstrukcijos ir išsaugojimo, ne tik spręndžiant ,,purvo„problemą, Greitosios medicinos pagalbos paslaugų išplėtimo ir atstatymo, visiškai nepritariu klasterinių GMP atsiradimui, GMP postus regionuose reikia išplėsti, įvertinant ne gyventojų skaičių, o aptarnaujamą plotą( įvertinant atstumą, ir būtinybę dažną pacientą pristatyti Į regioninius centrus). Labiausiai reikėtų, kad susisiekimo ministras būtų Biržietis: ypatingai sieksiu kelio Germaniškis-Pučiakalnė asfaltavimo,kelio Parovėja- Nem.Radviliškis rekonstrukcijos , kelio per Kaunių kaimą asfaltavimo.ir t.t. Švietimo sistemoje- mokytojų atlyginimų kėlimas, pasinaudojant atrastu nuotoliniu mokymu pasikeitimas geromis edukologijos praktikomis su geriausiomis Lietuvos mokyklomis, susisiekimo gerinimas su atokiausiais kaimas, vaikų patekimas į mokyklas-prioritetas( ne tik autobusiukai, bet ir gerai prižiūrimi keliai), prioritetas vaikų sveikata- ne tik mokykloje, bet ir popamokinėje veikloje, užklasinio ugdymo skatinimas saugioje vaikui aplinkoje. Ekologija- nuotekų ir vandentiekio projektų įgyvendinimas, Širvėnos ežero išvalymas , turizmui pritaikytų vietovių steigimas. Žvėrių populiacijos reguliavimas įprastinėmis priemonėmis, nekenkiant nei laukinei gamtai, nei žmonių ūkinei veiklai.

R. Glemža: Jei tapčiau Seimo nariu, galėčiau ir norėčiau padirbėti gamtos užterštumo mažinimo – ekologijos tobulinimo srityje, nes šiais klausimais, kaip ir žemės ūkio bei jos produkcijos realizavimo srityje turiu įdėjų, kurias galėčiau sėkmingai realizuoti visoje šalyje, o ypač Sėlių krašte. Šiuo metu dirbu Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje K.Varnelio namuose – muziejuje, – taigi šiek tiek turiu ir supratimo apie kultūros darbuotojų bėdas ir problemas.

V. Kubilienė: Lietuvos Respublikos Seimas priima įstatymus visai Lietuvai, tad ir Biržų kraštui taip pat. Biržuose bus gera gyventi tik tada, kai bus gera gyventi visoje Lietuvoje.

D. Laumytė: Seimo narys dirba Lietuvai, jos tvarumui ir žmonių gerovei. Stiprindamas Lietuvą, Seimo narys stiprina ir savo kraštą. Aš įsipareigoju į savo kraštą atvesti naujas investicijas, taip kurti naujas darbo vietas ir sulaikyti norinčius išvykti darbingo amžiaus žmones. Nes tai dariau verslams tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, todėl žinau, kaip.

M. Maldeikis: Klausimą, ką padaryčiau Biržų kraštui bendraudamas su žmonėmis girdžiu dažnai. Pasakysiu atvirai: Seimo narys yra žmogus, kuris atstovauja visos Lietuvos žmonėms, kurių pažiūros panašios. Nemanau, jog Biržų ar Kupiškio krašto žmonių keliami klausimai ar bėdos yra išskirtiniai – visoje Lietuvoje turime didesnių ar mažesnių atskirties, mažų pajamų, neįgalių ar senyvo amžiaus žmonių gyvenimo sunkumų.

A. Pocienė: Tapusi LR Seimo nare,spręsiu ne tik Biržų krašto,bet ir visos Lietuvos problemas.Labai svarbu mūsų rajonui kelių ir gatvių būklė,Biržų miesto ir kaimų infrastruktūra.

A. Raslanas: Apvažiavau daugelį Biržų rajono kaimų, susitikau su vietos gyventojais, bendruomenių atstovais ir įsitikinau, kad Lietuvos šiaurės rytų regionas paliktas be didesnio valdžios dėmesio. Tapęs seimo nariu dėsiu pastangas (tai numatoma ir socialdemokratų partijos programoje) padidinti biudžeto lėšas skiriamas šiam regionui, o tuo pačiu ir Biržams. Tai būtų speciali rajono plėtros skatinimo programa. Kita užduotis tai žvyrkelių asfaltavimas. Tai labai opi rajonų problema ir jos sprendimui reikės labai daug pastangų. Žinau tą pats, nes vasarą gyvendamas kaime, kaip ir visi žmonės, gyvenantys prie žvyrkelių, kvėpuoju dulkėmis. Ne mažiau aktuali problema – tai socialinės, sveikatingumo paslaugos gyventojams. Daugiafunkcinio sporto komplekso statybos Biržų mieste labai vėluoja ir jo statybos klausimas turi būti sprendžiamas jau dabar. Tam reikės seimo nario ženklios paramos ir pastangų.

A. Šimas: 1. Užtikrinu savo rinkėjus, jog imsiuosi visų reikiamų priemonių, kad Sveikatingumo ir sporto centrui Biržuose būtų skiriamas būtinas finansavimas, kad jis pagaliau būtų pastatytas ir pradėtų teikti paslaugas. 2. Inicijuosiu teisės aktų pataisas, kad visos kaimų vandenvietės būtų perduotos vandens įmonėms eksploatuoti ir užtikrinti tinkamo geriamo vandens tiekimą. Tai labai aktualu ir mūsų rajone. Padėsiu pagal galimybes ir „Biržų vandenims“ keisti situaciją ne tik kaimiškoje teritorijoje, bet ir mieste. 3. Tęsiu pradėtus darbus su Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos, Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos specialistais dėl šilumos kainų pokyčių, inicijuosiu teisines konsultacijas ir pagalbos teikimą. 4. Pažadu ir toliau tęsti darbus dėl kelių remonto Biržų rajone, tarpininkauti dėl pakankamo lėšų skyrimo. Garantuoju, kad žvyruotų kelių ar gatvių Biržų mieste ir rajone sumažės perpus, jei tik Savivaldybė įsisavins visas skiriamas lėšas. 5. Labai palaikau idėją dėl regionų atskirties mažinimo ir didesnio savarankiškumo. Inicijuosiu teisės aktų pataisas, kurios leistų regionams ir savivaldybėms tapti savarankiškomis ne tik veikloje, bet ir gaunant finansavimą, tiek iš ES, tiek iš biudžeto. Jeigu LVŽS bus valdančiojoje daugumoje, bus užtikrintas veiklos tęstinumas, savo pažadus tikrai įgyvendinsiu.

R. Vaiginas: Penkiais konkrečiais darbais neapsiribočiau, jeigu būčiau išrinktas, tačiau visų pirma dėčiau pastangas įgyvendinant šiuos darbus: 1) skirtos lėšos Biržų sporto komplekso su baseinu projekto įgyvendinimui; 2) skirtas papildomas finansavimas iš valstybės biudžeto alternatyvios šildymo sistemos įgyvendinimui, atpiginant šilumos kaštus; 3) inicijuosiu, kad būtų atkurtas ir pritaikytas Likėnų kurortas regiono gyventojų reikmėms; 4) skirtas finansavimas Biržų lopšelio-darželio „DRUGELIS“ renovacijai; 5) skirtas finansavimas buvusio pašto pastato renovacijai, pritaikant jį viešosios J.Bielinio bibliotekos reikmėms.

V. Valkiūnas: Jei tapsiu Seimo nariu, įsipareigoju, kad (1) Biržuose bus pastatytas modernus sporto ir sveikatingumo centras su baseinu, kurio statybos dėl biurokratinių trikdžių nebuvo pradėtos iki šiol, (2) toliau dar sparčiau bus tvarkomi ir asfaltuojami rajono gatvės ir keliai, (3) bus išspręstos Likėnų sanatorijos problemos: atidarytas naujas gydomojo purvo karjeras ir atnaujinti pastatai bei palatos, kad Likėnai susigrąžintų savo turėtą šlovę, (4) apginsiu Biržų ligoninę nuo uždarymo ir sieksiu, kad medicinos paslaugos būtų prieinamos visiems gyventojams, kad kiekvienas žmogus kasmet turėtų galimybę atlikti sveikatos profilaktinius tyrimus ir trumpėtų eilės pas medikus, (5) dėsiu visas pastangas, kad didėtų žmonių pajamos: minimalus atlyginimas didėtų iki 1000 eurų „į rankas“ (smulkiajam ir vidutiniam verslui atlyginimų pakėlimo sąnaudos būtų kompensuojamos iš ES paramos lėšų smulkiajam ir vidutiniam verslui vystyti), bus keliami atlyginimai švietimo, kultūros, sveikatos ir sporto darbuotojams, nes be jų mūsų tauta neturi perspektyvų, bus diferencijuojami valstybinio sektoriaus atlyginimus taip, kad regionai (tame tarpe – ir Biržai) taptų darbo (ir gyvenimo) traukos centrais, remsime vaikus auginančias šeimas, sieksiu, kad vidutinė pensija šalyje pasiektų 600 eurų ir daugiau.

„Bž“: Kodėl Biržų krašto rinkėjas turi atiduoti balsą būtent Jums?

A. Bukauskienė: esu Kupiskio rajone gimusi Biržietė , gyvenamosios vietos keisti neketinu, nesu įtakojama jokių verslo struktūrų ar korupcijos bylose teisiamų partijų ir labiausiai kreipsiu savo darbą socialinių, sveikatos, švietimo, susisiekimo ir antikorupcinių problemų sprendimui regione.

R. Glemža: Kadangi Krikščionių Sąjunga parėmė prezidento G.Nausėdos memorandumą „...dėl regioninių savivaldybių savarankiškumo stiprinimo“, dėsiu visas pastangas, kad ši idėja būtų įgyvendinta iki galo, kad regionų savivaldybės turėtų savo biudžetus ir galėtų tvarkytis savo nuožiūra, kadangi geriausiai žino savo opiausias vietas ir problemas.

V. Kubilienė: Biržų krašto rinkėjai pasirinks patys, už ką balsuoti. Jie balsuos už tą, kuriuo patikės. Aš raginu balsuoti už Nacionalinį susivienijimą todėl, kad tai yra nauja, vienintelė sąjūdinė partija, sukurta tam, kad valstybės šeimininkais taptų piliečiai, o ne siauros oligarchų ir privilegijuotųjų grupės. Mūsų šūkis: Pakelk galvą lietuvi, susigrąžink valstybę!

D. Laumytė: Žinau, kaip padėti savivaldybei skatinti verslumą ir gerinti mūsų krašto socialinio saugumo rodiklius, sudarant sąlygas prieinamai sveikatos apsaugai ir aukštos kokybės švietimui. Žinau, kaip išspręsti šiukšlių tvarkymo ir neadekvačių jų išvežimo įkainių klausimus. Žinau, kaip valstybės institucijas padaryti tarnaujančias ir padedančias žmogui. Tai yra dideli darbai, kurie turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos Seime kuriant ir keičiant įstatymus. Taip stiprinant Lietuvą ir kartu stiprinant mūsų kraštą.

M. Maldeikis: Visoje Lietuvoje vis labiau aštrėja, mano galva, labai rimtos problemos, kad nedideliuose miestuose mažesnės galimybės gauti kokybiškas švietimo ar sveikatos apsaugos paslaugas, žemesnis pajamų lygis. Pavyzdys gali būti sveikatos priežiūros paslaugos – kūdikio mirties tikimybė Vilniuje, Kaune ir Biržuose skiriasi keturis – penkis kartus. Tokius klausimus galime spręsti tik sistemiškai valstybės lygiu. Todėl netikėkite kai jums žada „sutvarkyti konkrečios mokyklos stogą“ jeigu balsuosite už jį. Lietuva iš esamos situacijos turi išeiti sistemiškai ir bendrai. Tam aš einu į politiką ir tam aš dirbsiu.

A. Pocienė: Versle jau 20 metų,todėl manau, kad turiu patirties.Valstybės tarnyboje,dirbau Biržų rajono Savivaldybės Direktoriaus pavaduotoja.Politikoje jau penkiolika metų nesu pakeitusi partijos,dalyvauju ir atstovauju Darbo partijai.

A. Raslanas: Biržai vieni pirmųjų Lietuvoje pradėjo kurti bendruomenes. Tai viena iš ženklių rajono stiprybių. Čia vis dar gyvos liaudies kultūros, meno ir folkloro tradicijos, daug dirbama vietovės istorinės atminties išsaugojimui. Bendruomenės telkia žmones geriems darbams, todėl bendruomenių išsaugojimo, stiprinimo ir papildomo biudžetinio finansavimo programa būtų labai svari užduotis seimo nariui. Optimizuojant rajono švietimo tinklą, uždaromos mokyklos, dažnai mokyklų renovuoti pastatai lieka nepanaudoti ir nyksta, o uždarius mokyklą pradeda nykti ir gyvenvietė. Socialdemokratai pasisako už mažų mokyklų išsaugojimą ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui ir pavėžėjimo į didesnes mokyklas organizavimui vyresnių klasių mokiniams. Įgyvendinant protingą Valstybės švietimo politiką seimo narys turi prisidėti prie švietimo kokybės skatinimo rajono mokyklose.

A. Šimas: Gyvenau, gyvenu ir gyvensiu čia, Biržų rajone, dirbau ir dirbsiu čia, gerai pažįstu žmones, žinau jų rūpesčius. Dirbdamas Seime niekada nepamiršau savo rinkėjų. Dažnai būdamas kartu su jais susitikimuose, bendruomenių renginiuose, išklausydamas priimamajame (apsilankė apie 1900 gyventojų) žinojau jų problemas. Atstovaudamas juos Seime ir gindamas jų interesus, atitinkamiems komitetams bei komisijoms perdaviau rinkėjų teiktus pasiūlymus su argumentuotais prašymais į juos atsižvelgti (dėl mažosios renovacijos, dėl kompensavimo privačių valdų savininkams už jų valdose esančius elektros įrenginius, dėl sumažintų našlių ir našlaičių pensijų kompensavimo ir kt.) Ne kartą raginau ir Savivaldybės vadovus atsižvelgti į gyventojų keliamus spręstinus klausimus (dėl komunalinių atliekų tvarkymo, dėl gatvių apšvietimo rekonstravimo darbų, dėl neveikiančių drenažo sistemų remonto ir kt.). Esu pasiruošęs ir ateityje ginti biržiečių interesus, tinkamai atstovauti juos Seime, tarpininkauti dėl jiems aktualių klausimų sprendimo. Visada būsiu pasiekiamas ir prieinamas kiekvienam rinkėjui.

R. Vaiginas: Biržų krašto rinkėjas balsą už mane turėtų atiduoti todėl, kad visų pirma esu šio krašto patriotas, čia gimęs, augęs, baigęs mokyklą, mylintis ir besididžiuojantis šiuo kraštu ir jo gyventojais, tuo pačiu, kad esu patikimas, konkretus, tuščiais pažadais nesimėtantis ir savo padarytais darbais įrodęs, kad esu neabejingas, dėl Biržų krašto ir čia gyvenančių ateities. Pasitikėdami manimi, jie turės galimybę kartu prisidėti prie Biržų krašto gerovės kūrimo ir pamatyti konkrečiai daromus darbus, o ne skėsčioti rankomis, kad -“ vėl ne tą išsirinkom“.

V. Valkiūnas: Nesavanaudiškai myliu savo gimtą kraštą ir esu pasiruošęs jam tarnauti, todėl Biržų krašto rinkėjas turi atiduoti balsą būtent man.

„Bž“: Įvardinkite tris savo didžiausius pliusus ir tris didžiausius minusus.

A. Bukauskienė: Pliusai: atsakingumas, organizuotumas , inteligencija. Minusai: užsispyrimas, patirties stoka, ambicingumas.

R. Glemža: O kiekvieno asmens minusus ar pliusus, manau, geriausiai gali apibūdinti kiti žmonės, su kuriais teko, ar tenka susidurti darbo santykiuose ar kitose veiklose.

V. Kubilienė: Negaliu puikuotis savo didžiausiais privalumais, kadangi tam tikrose situacijose jie gali tapti trūkumais.

D. Laumytė: Mano didžiausi pliusai: pagarba žmonėms, pasiryžimas rasti problemų sprendimus ir ištikimybė savo kraštui. Mano vienintelis minusas, vertas visų trijų minusų pozicijos – užsispyrimas. Tai reiškia, kad visus darbus atlieku iki galo ir įgyvendinu visus duotus pažadus. O tai labiausiai erzina tinginius ir tuos, kurie tik tuščiai žada.

M. Maldeikis: Pirma, visada sakau ką galvoju, nepriklausomai nuo konjunktūros. Vertybės ir principai yra svarbesni už trumpalaikį džiaugsmą patikti pataikaujant. Melas yra silpnybės požymis. Antra. Nežaidžiu jokių pigių pseudopolitinių žaidimų. Lietuvoje politika turi tapti politiška, kurioje matytume idėjų kovą. Šiuo metu politika tapusi viešųjų ryšių įkaitu ir auka. Joje nėra turinio. Man esant taip nebus. Trečia. Kiekvienoje, net atrodytų beviltiškoje situacijoje ieškau išeities – neturiu laiko stenėti ir verkti. Esu išmokęs, kad turint ieškant išeities ar geriausio sprendimo poziciją, išeitį visada rasi. Savo trūkumu laikau kartais nesuvaldytą darbo ir poilsio balansą, nes per daug pasineriu į veiklą ir tiesiog negaliu sustoti. Stabdžiai būtini tiek kūnui, tiek sielai.

A. Pocienė į klausimą neatsakė.

A. Raslanas: Pliusų ir minusų matyt turi kiekvienas žmogus, bet rajono žmonės stebi ir mato visus kandidatus ir iš kiekvieno laukia naujų iniciatyvų, matomos ir juntamos socialinės paramos bei jautraus dėmesio.

A. Šimas: Pliusai ir minusai – po tris.1. Esu žodžio žmogus. Jeigu pažadu, visada stengiuosi ir ištesėti. 2. Labai myliu vyresnio amžiaus žmones ir vaikus, jaunimą. Bendraudamas su jais įsiklausau į jų poreikius, kiek galėdamas padedu. 3. Jaučiu džiaugsmą dalindamasis tuo, ką turiu, darydamas gerus darbus savo kaimo ir krašto žmonėms, tuo prisidėdamas prie gimto krašto gražinimo. Esu žmogus, todėl kaip ir bet kuris kitas turiu savybių, kurias stengiuosi keisti. 1. Turėdamas daug veiklų, susitikimų, pasitarimų ir t.t. , ne visada tinkamai susiplanuoju laiką, kad visur suspėčiau laiku. Žinau, kad reikia tai keisti, bet dar ne visada pavyksta. 2. Kartais turėčiau elgtis santūriau ir diplomatiškiau, ramiau reaguoti į situacijas, bet nugali noras greit sureaguoti. 3. Dėl didelio darbo krūvio ne visada pavyksta būti atidžiam.

R. Vaiginas: Deja, atsakyti į antrąjį Jūsų klausimą negalėčiau, nes girtis ir aukštinti save- nemėgstu, tegul geriau tai įvertina žmonės iš šalies, o apie minusus-tai yra asmeniška. Bet kaip sakoma- visi mes turim ir pliusų ir minusų.

V. Valkiūnas: Trys didžiausi mano pliusai: (1) dirbu ne dėl pinigų, bet iš idėjos, (2) esu sąžiningas ir (3) visada atkakliai siekiu užsibrėžto tikslo. Trys didžiausi mano minusai: (1) esu per daug tiesmukas, dėl to tenka nukentėti už atvirai pasakytą nuomonę, (2) pernelyg pasitikiu žmonėmis, todėl kai kas paskui bando tuo pasinaudoti, ir (3) esu Lietuvos patriotas, o tai šiais laikais nebemadinga ir nepopuliaru.