Iš turgaus – su abrikosu

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Pa­bir­žie­tė Lai­ma Kul­bie­nė sa­vo so­do me­de­lių ko­lek­ci­ją pa­pil­dys nau­ju so­di­nu­ku, ab­ri­ko­su.
Bir­žų tur­gu­je įvai­riau­sių veis­lių so­di­nu­kai, vais­me­džiai. Smal­sau­jan­čių dau­giau. Pa­sak pre­kiau­to­jų, pa­va­sa­rį jie su­lau­kia dau­giau pir­kė­jų nei ru­de­nį. Pir­kė­jus do­mi­na obe­lai­tės, pu­ti­nai, ser­ben­tai.

– Dvi­me­tės. Va­zo­nuo­se. Ki­tą­met jau ir po obuo­lį duos, – at­sa­ki­nė­ja į klau­si­mus par­da­vė­ja Kris­ti­na.

Pre­kiau­to­jai trys, o kai­nos vi­sur pa­na­šios. Kriau­šai­tės, vyš­nai­tės, sly­vos, obe­lai­tės nuo 8 iki 10 eu­rų. Vaisk­rū­miai – ši­lauo­gės, ak­ti­ni­di­jos, vy­nuo­gės – po 5 eu­rus.

Pa­bir­žie­tė Lai­ma Kul­bie­nė ką tik nu­si­pir­ko ab­ri­ko­są. "Bir­žie­čių žo­džiui" Lai­ma pa­sa­ko­jo sa­vo so­dy­bo­je su­kau­pu­si gau­sią me­de­lių ir vaisk­rū­mių ko­lek­ci­ją. Pa­ti me­de­lius ir skie­pi­jan­ti. Iki šiol so­di­nin­kei su ab­ri­ko­sais ne­si­se­kė. Jie jai ne­de­rė­jo. Me­de­lių par­da­vė­jas ge­ra­no­riš­kas, ne­gai­li pa­ta­ri­mų. Pa­bir­žie­tė ti­ki­si: ab­ri­ko­sų jau už­siau­gins pa­ti. O kol jų ne­tu­ri, ten­ka pirk­ti vai­sius iš tur­gaus. 100 gra­mų at­vež­ti­nių ab­ri­ko­sų vai­sių Bir­žų tur­gu­je kai­nuo­ja 60 eu­ro cen­tų.