Švietimo įstaigų pertvarka – rebusas politikams

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas eu­ge­ni­jus Ja­nu­še­vi­sius Ko­le­gi­jos na­riams pri­sta­tė, ko­kių pa­gei­da­vi­mų tu­ri ug­dy­mo įstai­gos dėl per­tvar­kos pla­no.
Ra­jo­no val­džia nie­kaip ne­ga­li ras­ti bend­ro su­ta­ri­mo su ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­mis, kaip bū­tų ga­li­ma per­tvar­ky­ti ra­jo­no ug­dy­mo tink­lą. Nors bu­vo daug su­si­ti­ki­mų su ug­dy­mo įstai­gų bend­ruo­me­nė­mis, mo­ki­nių tė­vais, ta­čiau spren­di­mo pro­jek­tas ra­jo­no Ta­ry­bai dar ne­pa­reng­tas. Ko­le­gi­jos po­sė­dy­je vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė pri­pa­ži­no: ne vi­si na­mų dar­bai bu­vo at­lik­ti. Ug­dy­mo įstai­gų ne­bu­vo pa­pra­šy­ta at­sa­ky­mus pa­teik­ti raš­tu.

Ko­le­gi­jos po­sė­dy­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Eu­ge­ni­jus Ja­nu­še­vi­čius Ko­le­gi­jos na­riams ap­žvel­gė, ko­kių raš­tiš­kų pa­siū­ly­mų iš ug­dy­mo įstai­gų bu­vo gau­ta šiai die­nai.

Anot E. Ja­nu­še­vi­čiaus, ug­dy­mo įstai­goms bu­vo iš­siųs­tas sau­sio mė­ne­sį pa­reng­tas ug­dy­mo įstai­gų per­tvar­kos pro­jek­tas. Ug­dy­mo įstai­gų bu­vo pa­pra­šy­ta iki va­sa­rio 12 die­nos pa­teik­ti pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. Jei spren­di­mo pro­jek­tui įstai­ga ne­pri­ta­ria, pri­va­lo at­siųs­ti mo­ty­vuo­tą at­sa­ky­mą. Jei at­sa­ky­mo nė­ra, va­di­na­si, ug­dy­mo įstai­ga ug­dy­mo įstai­gų per­tvar­kos pro­jek­tui pri­ta­ria. Anot E. Ja­nu­še­vi­čiaus, at­sa­ky­mų ne­su­lauk­ta iš "At­ža­ly­no", Pa­bir­žės, Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus ir Me­dei­kių pa­grin­di­nių mo­kyk­lų. Kad ne­kil­tų neaiš­ku­mų, jog laiš­kas ne­pa­sie­kė Sa­vi­val­dy­bės, bu­vo per­skam­bin­ta šių mo­kyk­lų va­do­vams.

Sau­sį pa­reng­ta­me pro­jek­te bu­vo siū­lo­ma, kad Pa­bir­žės, Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Ger­ma­niš­kio ir Kir­do­nių dau­gia­funk­ciai cent­rai tap­tų "At­ža­ly­no" mo­kyk­los sky­riais. "At­ža­ly­no" mo­kyk­la tam pri­ta­ria. Tam ne­prieš­ta­rau­ja ir Pa­bir­žės bei Pa­če­riaukš­tės pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Ta­čiau su tuo ne­su­tin­ka Kir­do­nių dau­gia­funk­cis cent­ras. Kir­do­nių dau­gia­funk­cis cent­ras no­rė­tų lik­ti be per­tvar­kos mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad yra dau­giau kul­tū­ri­nė, o ne švie­ti­mo įstai­ga.

Me­dei­kių mo­kyk­la ne­prieš­ta­rau­ja tap­ti Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­riu­mi.

Prie Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los siū­lo­ma jung­ti Me­dei­kių ir Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nes mo­kyk­las. Tam mo­kyk­la ne­prieš­ta­rau­ja.

Ger­ma­niš­kio bend­ruo­me­nė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai at­siun­tė raš­tą. Ger­ma­niš­kie­čiai prieš­ta­rau­ja, kad Ger­ma­niš­kio dau­gia­funk­cis cent­ras bū­tų pri­jung­tas prie "At­ža­ly­no" mo­kyk­los, nes dau­ge­lis ger­ma­niš­kie­čių vai­kų lan­ko Kaš­to­nų pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Ger­ma­niš­kie­čiai siū­lo uni­ka­lų va­rian­tą – su­jung­ti į vie­ną tris ra­jo­no dau­gia­funk­cius cent­rus: Ger­ma­niš­kio, Kra­tiš­kių ir Kir­do­nių. Jam tu­rė­tų va­do­vau­ti vie­nas va­do­vas, ta­čiau cent­rai veik­tų sa­va­ran­kiš­kai. Ta­čiau, pa­sak E. Ja­nu­še­vi­čiaus, šiuos cent­rus ski­ria di­de­lis at­stu­mas, to­dėl ky­la abe­jo­nių dėl jų su­jun­gi­mo. Ka­dan­gi ger­ma­niš­kie­čiai aiš­kaus pa­siū­ly­mo ne­tu­ri, siū­lo­ma Ger­ma­niš­kio dau­gia­funk­cį cent­rą jung­ti prie "At­ža­ly­no" mo­kyk­los, ku­ri yra ar­čiau­siai. Be­je, pa­sku­ti­nę die­ną, kai vy­ko Ko­le­gi­jos po­sė­dis, ger­ma­niš­kie­čiai at­siun­tė dar vie­ną raš­tą, ku­ria­me siū­lo Ger­ma­niš­kio dau­gia­funk­cį cent­rą pa­lik­ti ne­pert­var­ky­tą.

Kra­tiš­kių dau­gia­funk­cis cent­ras prieš­ta­rau­ja jun­gi­mui prie Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos, gim­na­zi­ja ne­prieš­ta­rau­ja, kad Kra­tiš­kių dau­gia­funk­cis cent­ras tap­tų gim­na­zi­jos sky­riu­mi. Ta­čiau Va­bal­nin­ko gim­na­zi­ja siū­lo pir­miau­sia pa­čia­me Kra­tiš­kių dau­gia­funk­cia­me cent­re įvyk­dy­ti reor­ga­ni­za­ci­ją: pa­lik­ti ja­me iki­mo­kyk­li­nį ir pra­di­nį ug­dy­mą, at­leis­ti vy­res­nių kla­sių mo­ky­to­jus. Kra­tiš­kių dau­gia­funk­cis cent­ras mo­ty­vuo­ja tuo, kad ke­ti­na atei­ty vyk­dy­ti ki­tas nei ug­dy­mo funk­ci­jas. Pa­vyz­džiui, skal­bi­mo, lais­va­lai­kio už­siė­mi­mų ir pan.

Pa­pi­lio bend­ruo­me­nė reor­ga­ni­za­ci­jai prieš­ta­rau­ja mo­ty­vuo­da­ma tuo, kad mo­ki­niams bus su­dė­tin­ga pa­siek­ti to­li­mas mo­kyk­las ar­ba jie pa­si­rinks ki­ta­me ra­jo­ne esan­čias mo­kyk­las. Tad siū­lo­ma Pa­pi­lio mo­kyk­lą pa­lik­ti be reor­ga­ni­za­ci­jos.

"Auš­ros" pa­grin­di­nė mo­kyk­la ne­pri­ta­ria ug­dy­mo įstai­gų per­tvar­kos pro­jek­tui. "Auš­ra" siū­lo, kad jų sky­riu­mi tap­tų Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio, o ne Pa­pi­lio mo­kyk­la. Ga­li­mi siū­ly­mai bū­tų, jog ir "Auš­ra", ir Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los lik­tų ne­pert­var­ky­tos.

Ko­le­gi­jos na­rys Val­de­ma­ras Val­kiū­nas siū­lė ko­le­goms pa­gal­vo­ti apie Va­bal­nin­ko gy­vy­bin­gu­mą ir jo su­stip­ri­ni­mą prie gim­na­zi­jos pri­jun­giant Kra­tiš­kių dau­gia­funk­cį cent­rą. Ta­čiau A. Kor­sa­kie­nė sua­be­jo­jo: pen­ki vai­kai Va­bal­nin­ko ne­sus­tip­rins. A. Vait­ke­vi­čius siū­lė stip­rin­ti Va­bal­nin­ko gim­na­zi­jos ba­zę, o tik tuo­met gal­vo­ti apie pri­jun­gi­mą. Jei nė­ra lė­šų, te­bū­nie Kir­do­nių cent­ras jun­gia­mas prie Bir­žų mo­kyk­los. Ko­le­gi­jos na­riai siū­lė, kad Kra­tiš­kių cent­ras pa­ts pa­si­rink­tų, prie ko jung­tis. O Ger­ma­niš­kio – prie tos mo­kyk­los, ku­rią lan­ko da­bar­ti­nio dau­gia­funk­cio cent­ro vai­kų se­sės ir bro­liai.

To­kį blaš­ky­mą­si Ko­le­gi­jos na­rė Aud­ro­nė Garš­vai­tė pa­va­di­no pa­gei­da­vi­mų kon­cer­tu.

Vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė paaiš­ki­no, ko­dėl su­si­da­rė to­kia si­tua­ci­ja: ne vi­si na­mų dar­bai bu­vo at­lik­ti, lai­ku ne­bu­vo pa­pra­šy­ta pa­teik­ti mo­kyk­lų bend­ruo­me­nių pa­siū­ly­mų raš­tu. A. Kor­sa­kie­nė sa­kė, jog į dau­ge­lį mo­kyk­lų pa­gei­da­vi­mų bu­vo at­si­žvelg­ta. Neat­siž­velg­ta tik į tuos, ku­rie ne­pa­tei­kė mo­ty­vuo­tų ar­gu­men­tų.

Ko­le­gi­jos po­sė­dy­je nu­tar­ta bal­suo­ti dėl kiek­vie­nos ug­dy­mo įstai­gos at­ski­rai.

Ko­le­gi­jos na­riai pri­ta­rė: Me­dei­kių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą jung­ti prie Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

Kir­do­nių dau­gia­funk­cį cent­rą pa­lik­ti be per­tvar­kos.

Pa­bir­žės ir Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus pa­grin­di­nes mo­kyk­las jung­ti prie "At­ža­ly­no" pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

Pa­pi­lio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą pa­lik­ti be per­tvar­kos.

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mo­kyk­la pa­lik­ti be per­tvar­kos.

Ger­ma­niš­kio dau­gia­funk­cį cent­rą jung­ti prie Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

Ko­le­gi­jos na­riai ne­pri­ta­rė, kad Kra­tiš­kių dau­gia­funk­cis cent­ras bū­tų jun­gia­mas prie Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos. Ko­le­gi­jos na­riai bal­sa­vo už tai, kad Kra­tiš­kių dau­gia­funk­cio cent­ro bend­ruo­me­nė dar kar­tą spręs­tų, prie ku­rios Bir­žų mies­to mo­kyk­los cent­rą jung­ti.