ŠVENTINIS VAKARAS LIKĖNŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE

Gruo­džio 20-osios va­ka­rą Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je vy­ko šven­tė: li­go­nius ir dar­buo­to­jus ap­lan­kė Pa­bir­žės kle­bo­nas kun. Kos­tas Bal­sys. Ku­ni­gas ren­gė­si au­ko­ti šv. Mi­šias, o prieš jas žo­dis bu­vo su­teik­tas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Vy­tui Ja­rec­kui. Me­ras nuo­šir­džiai pa­svei­ki­no li­go­nius, lin­kė­jo jiems svei­ka­tos, sė­din­tiems ra­te­liuo­se – kuo grei­čiau įveik­ti li­gos pa­sek­mes, at­si­sto­ti ant ko­jų. V. Ja­rec­kas pa­dė­ko­jo kant­riems ir rū­pes­tin­giems li­go­ni­nės dar­buo­to­jams, ku­rių kas­die­ni­nis dar­bas da­ro ste­buk­lus: žmo­nėms grą­ži­na svei­ka­tą ar bent ją pa­ge­ri­na. Me­ras vi­siems lin­kė­jo gra­žių šven­čių, šil­to bend­ra­vi­mo.

Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­kos raš­tai bu­vo įteik­ti VšĮ Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės fi­lia­lo Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės dar­buo­to­jams: Eu­ge­ni­jui Ci­buls­kiui, ma­sa­žuo­to­jui, už il­ga­me­tį dar­bą žmo­nių svei­ka­tos la­bui, Bir­žų var­do gar­si­ni­mą ša­ly­je ir pa­sau­ly­je; Dan­guo­lei Sa­vu­ky­nie­nei, fi­zi­nės me­di­ci­nos rea­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­jai, už il­ga­me­tį, nuo­šir­dų, at­sa­kin­gą ir pro­fe­sio­na­lų dar­bą žmo­nių svei­ka­tos la­bui; Ri­mai Šur­kie­nei, vir­tu­vės pa­gal­bi­nei dar­buo­to­jai, už il­ga­me­tį ir nuo­šir­dų dar­bą.

Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­to­rė Li­na Meš­kaus­kie­nė VšĮ Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­dė­kos raš­tą už pui­kų dar­bą įtei­kė slau­gy­to­jos pa­dė­jė­jai Ri­mai Kal­po­kie­nei.

Rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės dar­buo­to­jus nuo­šir­džiai pa­svei­ki­no, už jų dar­bą dė­ko­jo kun. K. Bal­sys.

Po svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų pra­si­dė­jo šv. Mi­šios. Ir li­go­niai, ir sve­čiai, ir dar­buo­to­jai kar­tu mel­dė­si, o po Mi­šių kun. K. Bal­sys vi­siems iš­da­li­no ka­lė­dai­čius ir pa­kvie­tė da­lin­tis, o da­li­nan­tis sa­ky­ti nuo­šir­džius lin­kė­ji­mus vie­ni ki­tiems. Da­li­no­si vi­si, li­go­niai ir dar­buo­to­jai, sve­čiai, vie­ni ki­tiems lin­kė­da­mi svei­ka­tos, kant­ry­bės, ra­my­bės, mei­lės...

Kun. K. Bal­sys va­ka­ro da­ly­viams do­va­no­jo ka­lė­dai­čių bū­si­mam Kū­čių sta­lui, bū­si­mų me­tų re­li­gi­nį ka­len­do­rių.

Nuo­šir­dus bend­ra­vi­mas su­vie­ni­jo skir­tin­go am­žiaus, skir­tin­gos pa­tir­ties žmo­nes ir ta­po pui­kia įžan­ga į atei­nan­čias Ka­lė­das.