Suteikė viltį kiekvienam žmogui

Normundas Figurinas, Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vik. kunigas.

Mieli Biržiečiai, štai kaip nepastebimai Gavėnios laikas artėja į pabaigą. Galėtume savęs paklausti, kokia buvo mano šių metų gavėnia, kuo ji išsiskyrė nuo kitų, ankstesnių, ar pavyko dvasiškai ūgtelėti? Nenusiminkime, jeigu kartais nepastebime aiškių dvasinio augimo rezultatų, tam skirta ne vien Gavėnia, bet tam mums dovanotas visas gyvenimo laikas. Juk svarbiausia noras ir pastangos, bet ne rezultatas. Noras būti labiau tikinčiu ir pasitikinčiu, noras praleisti šią dieną dar gražiau ir prasmingiau negu vakarykštę.
Velykinis slėpinys yra neišmatuojamas ir neišsemiamas – Jėzus, būdamas be jokios kaltės, yra nubaudžiamas mirties bausme, kaip didžiausias nusikaltėlis. Jėzus buvo nuteistas už tai, kad nebijojo laikytis ir skelbti tiesos, nepataikavo kitų nuomonėms ir nesivaikė populiarumo. Ir sunkiausia suprasti žmogiškomis mintimis, kad Jis net ant kryžiaus prikaltas nepyko, bet laimino ir meldėsi už savo kankintojus, atleido jiems, nes jie nesupranta ką daro. Jo misija niekada nepasmerkti nusidėjusio ar paklydusio žmogaus, jis smerkia tik nuodėmę ir jos pasirinkimą. „Jis nevykėlis! Ir vėl suklupo? Trečią kartą? Nieko gero iš Jo... Nesugebi nieko! Kam Jis toks reikalingas?! Eik iš čia, jei nesugebi būti stiprus!”, tikriausiai tokiais žodžiais Jėzų lydėjo aplinkinė minia į Golgotos kalną, kuri tikėjosi daug stebuklų, įspūdingų kalbų, efektingo "šou", bet Jėzus nepratarė žodžių, o vien tikėjo ir meldėsi.
Velykos yra Kryžiaus kulminacija ir galutinis išsipildymas. Jėzus nepasilieka kryžiaus ir kapo artumoje, jis žengia pas Tėvą į dangaus karalystę, Jis žengia kaip nugalėtojas. Bet nuostabiausia, kad ir mums Jis palieka pažadą ir klausimą: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane,– nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“ Jis palieką viltį kiekvienam žmogui, kad nepaisant visko, Tu turi amžinąjį ir niekada nesibaigiantį gyvenimą Dievo artumoje, nes ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie Jį myli.
Brangūs Biržiečiai, būkite palaiminti ir pasveikinti artėjančių šių metų Velykų proga, nes ši šventė - ne vien apie Jėzaus prisikėlimą, ši šventė - ir apie kiekvieno iš mūsų prisikėlimą ir amžiną gyvenimą, šviesą ir ramybę Dievo artumoje. "Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo Jūsų akių; nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus, nes kas buvo pirmiau-praėjo”.
Gausios Velykinio Kristaus palaimos Jums ir Jūsų šeimoms, geros sveikatos, o sergantiems stiprybės, tegul užlieja Jūsų širdis ramybė, tikėjimas ir viltis.