Kunigas Raimundas Zimka paskirtas parapijos vikaru

Biržų katalikų parapijos nuotr.
Į Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapiją atkeliamas ir vikaru dirbs kun. Raimundas Zimka, kuris ankstesnėje parapijoje būrė žmones dvasiniams pokalbiams ir piligrimystei.
Panevėžio vyskupija paskelbė apie kunigų paskyrimus – į Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapiją atkeliamas ir vikaru dirbs kun. Raimundas Zimka.

Kun. Normundas Figurinas buvo atleistas iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo, Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos ir Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų vikaro pareigų. Jis buvo paskirtas ir dirbs Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Į Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapiją atkeliamas ir vikaru dirbs kun. Raimundas Zimka. Anksčiau jis dirbo Anykščių Šv. apašt. ir evang. Mato parapijos vikaro pareigose.

1978 metų vasario 9 dieną Alantos parapijoje, Molėtų rajone gimęs kunigas R. Zimka augo kartu su penkiais broliais. Jis mokėsi žemės ūkio komercijos specialybės, teko padirbėti Norvegijoje.

Grįžęs į gimtinę, jis patarnaudavo Alantos parapijoje, savanoriavo „Marijos radijuje“ ir kitose katalikiškose veiklose bei renginiuose Lietuvoje. Kartu jis buvo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos savanoris Molėtuose.

Pašaukimo užuomazgos – iš šeimos, nes mama buvo labai pamaldi ir nuo pat mažens savo berniukus vesdavosi į bažnyčią.

Dvasiškai remiamas ir skatinamas Alantos klebono Sigito Sudento ir dvasios tėvo Kazimiero Ambraso, R. Zimka pradėjo studijas Kauno kunigų seminarijoje, bet, po metų šioje seminarijoje kurso nelikus, 2013–2019 m. toliau studijavo Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

2018 metų gruodžio 23 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Linas Vodopjanovas OFM įšventino jį diakonu. 2018–2019 metais, tęsdamas studijas Telšių kunigų seminarijoje, R. Zimba ėjo propedeutinio kurso prepozito pareigas.

2019 metais Telšių kunigų seminarijoje R. Zimka apsigynė magistro darbą „Lytiškumo samprata Katalikų Bažnyčios mokyme ir lytinio ugdymo iššūkiai šiandieninėje Lietuvoje“ ir Popiežiškojo Laterano universiteto teologijos mokslų bakalauro diplomą, yra teologijos magistras.

2019 metų liepos 20 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM įšventino jį kunigu.

Nuo 2019 metų rugpjūčio 12 dienos R. Zimka tarnavo Anykščių Šv. Mato parapijoje vikaru, talkino klebonui Petrui Baniuliui. Dabar jo veikla persikels į Biržus.

Kunigas R. Zimka yra keliautojas piligrimas. Jis pėsčiomis parėjo į Lietuvą iš Prancūzijos (2008 metais), keliavo Šv. Jokūbo keliu iš Prancūzijos į Portugaliją (2010 metais), ėjo iš Lietuvos į Bosniją ir Hercegoviną, lankydamas šventąsias vietas (2011 metais).

Greičiausiai piligriminės kelionės ir subrandino Raimundą kunigystei – vos šventinimus gavęs, nuo tėviškės kalvų Alantos vingiuotu keliu eidamas pasiekė kunigystę ir, nusileidęs į Šventosios slėnį, dvasininko kelią pradėjo aukščiausioje šalyje Anykščių Šv. Mato bažnyčioje…

Jis yra sakęs, jog kunigo kelią rinkosi ilgokai, vis abejojo, svarstė, kol juo pasuko, o dabar džiaugiasi, kad gali tarnauti Dievui ir žmonėms.

Laisvalaikiu dvasininkas skaito, važinėja motociklu, sportuoja, domisi gamta ir bitininkavimu.