Su knyga į vaiko širdį

Al­do­nos VAI­ČI­KAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
"Me­tų kny­gos rin­ki­mai" Kra­tiš­kių bib­lio­te­ko­je.
Jau ke­le­ri me­tai Kra­tiš­kių bib­lio­te­ka vyk­do pro­jek­tą da­ly­vau­da­ma ak­ci­jo­je ,,Me­tų kny­gos rin­ki­mai“ vai­kams.

Bib­lio­te­ka lai­mė­jo pro­jek­tą ir ga­vo pen­kias lie­tu­vių au­to­rių kny­gas. Ak­ci­jos me­tu, vai­kai la­bai kruopš­čiai ruo­šė­si. Skai­tė pa­tys, su­si­do­mė­ję klau­sė­si iš­trau­kų bib­lio­te­ko­je, kla­sė­se. Įsit­rau­kė į įdo­mią dis­ku­si­ją, rin­ko la­biau­siai nu­si­pel­niu­sią lai­mė­ti kny­gą. Po­pie­tė bu­vo įdo­mi, pri­pil­dy­ta įvai­rių min­čių iš kny­gų, šil­tų emo­ci­jų ir ma­lo­naus tar­pu­sa­vio bend­ra­vi­mo. Bu­vo la­bai įdo­mu su­ži­no­ti, ar įma­no­ma su­siū­ti sap­nus ir ko­kia ada­ta rei­kia tai pa­da­ry­ti, kaip vei­kia ste­buk­lin­gi se­ne­lio ba­tai, kaip kiš­kis Ste­po­nas iš­lei­do sa­vo pir­mą­ją kny­gą ir jo pa­vyz­džiu pa­se­kė ki­ti miš­ko gy­vū­nai.

O, kaip sma­gu bu­vo pa­si­klau­sy­ti apie la­piu­ką Pū­kį bei iš­girs­ti is­to­ri­ją apie ne­pap­ras­tai gra­žią mer­gai­tės su ska­fand­ru ir lie­taus drau­gys­tę.

Da­ly­va­vi­mas skai­ty­muo­se ska­ti­na vai­kus su­si­drau­gau­ti, stip­ri­na tar­pu­sa­vio ry­šius, pa­de­da ge­rin­ti skai­ty­mo įgū­džius, mo­ko kal­bė­ti, mąs­ty­ti ir to­bu­lė­ti.