Meilūniečių pergalė: įrenginiai perimti, bauda sumažinta

Sand­ros BIE­LIAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė iš­si­ko­vo­jo, kad kai­mo gy­ven­vie­tės van­den­tie­kio grę­ži­nio ir bui­ti­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius pe­rim­tų bend­ro­vė "Bir­žų van­de­nys". Bend­ruo­me­nei pa­lan­kus bu­vo ir teis­mo spren­di­mas ad­mi­nist­ra­ci­nė­je by­lo­je. Bend­ruo­me­nė už pa­žei­di­mus su­mo­kė­jo ne­be 850, bet 200 eu­rų bau­dą.
"Bir­žie­čių žo­dis" praė­ju­sių me­tų spa­lio mė­ne­sį spaus­di­no ra­ši­nį "Bė­dos ir var­gai dėl nuo­te­kų". Straips­ny­je pa­sa­ko­jo­me apie įsi­se­nė­ju­sią Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės pro­ble­mą. Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nei pri­klau­san­čių van­den­tie­kio grę­ži­nio ir bui­ti­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių per­da­vi­mo UAB "Bir­žų van­de­nys" pe­rė­mi­mo pro­ce­dū­ra stri­go. Ka­dan­gi Eu­ro­pos Są­jun­ga pa­rei­ka­la­vo li­cen­ci­jų iš van­dens tie­kė­jų ir nuo­te­kų tvar­ky­to­jų, tai ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai bend­ruo­me­nes ėmė griež­čiau kont­ro­liuo­ti ir už BDS7 nor­mos vir­ši­ji­mą (bio­che­mi­nis de­guo­nies su­var­to­ji­mas per 7 pa­ras) ne­gai­les­tin­gai baus­ti pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis.

2013 m. Mei­lū­nų bend­ruo­me­nei skir­ta 2000 li­tų bau­da, 2014 m. – 6000 li­tų, 2017 m. bau­da – 85 eu­rai... 2019 m. bir­že­lio 11 d. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie AM Pa­ne­vė­žio val­dy­bos Bir­žų ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­resn. spe­cia­lis­tė K. Pet­kaus­kai­tė pa­tik­ri­no Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės bui­ti­nių nuo­te­kų įren­gi­nius ir po­že­mi­nio van­dens grę­ži­nį. Ka­dan­gi bend­ruo­me­nė eksp­loa­tuo­da­ma po­že­mi­nio van­dens grę­ži­nį Nr. 35590 per 2018 m. su­nau­do­jo 4603 kub. met­rų ar­ba 12,61 kub. met­rų per pa­rą, o per 2019 m. sau­sio – ba­lan­džio mėn. po­že­mi­nio van­dens bu­vo su­nau­do­ta 1458 kub. met­rų ar­ba 12,15 kub. met­rų per pa­rą (leis­ti­na nor­ma 10 kub. met­rų van­dens per pa­rą), bend­ruo­me­nė pri­va­lė­jo tu­rė­ti Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos lei­di­mą. (Lei­di­mo kai­na bend­ruo­me­nei bū­tų 1200 eu­rų). Ne­pa­tei­kus lei­di­mo, bu­vo su­ra­šy­tas ak­tas. 2019 m. rugp­jū­čio 14 d. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to Pa­ne­vė­žio ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų nag­ri­nė­ji­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas R. Ra­ma­naus­kas iš­nag­ri­nė­jo pa­žei­di­mo by­lą, ku­rio­je at­sa­ko­my­bėn trau­kia­ma Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė. Mei­lū­nų kai­mo bend­ruo­me­nei už po­že­mi­nio van­dens grę­ži­nio eksp­loa­ta­vi­mą be Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos lei­di­mo skir­ta 850 eu­rų bau­da.

Bend­ruo­me­nė ne­gin­či­jo pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų, juos pri­pa­ži­no, ta­čiau bu­vo įsi­ti­ki­nu­si, kad nu­baus­ta per griež­tai, to­dėl Mei­lū­nų se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tė Sand­ra Bie­liaus­kie­nė pa­ren­gė skun­dą ir bend­ruo­me­nė krei­pė­si į teis­mą.

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos spren­di­mu "Bir­žų van­de­nys" pe­rė­mė Mei­lū­nų van­den­tie­kio grę­ži­nio ir bui­ti­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius.

Šių me­tų pra­džio­je bai­gęs nag­ri­nė­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Pa­ne­vė­žio rū­mų teis­mas ir­gi priė­mė Mei­lū­nų bend­ruo­me­nei pa­lan­kų spren­di­mą. Teis­mas ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų skir­tą 850 eu­rų bau­dą pa­kei­tė į 200 eu­rų bau­dą.