Kelias į Kupreliškį – šimtmečio problema

Kup­re­liš­kio, Sat­kū­nų ir ki­tų ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai, va­žiuo­da­mi į sa­vo so­dy­bas žvyr­ke­liu, ve­dan­čiu nuo ke­lio Bir­žai-Ro­kiš­kis ne­jau­čia nei ad­ven­ti­nės ra­my­bės, nei su­si­kau­pi­mo. Ke­lias pil­nas van­dens skli­di­nų duo­bių duo­be­lių. Ei­lę me­tų pa­tei­kia­mi pra­šy­mai jį su­tvar­ky­ti, išas­fal­tuo­ti ir to­liau lie­ka tik pra­šy­mais.

Kai­mie­čių bal­sas „į Dan­gų nei­na“

Ar­tė­jant Ka­lė­doms, gy­ven­to­jai sa­ko, jog su kiek­vie­nais me­tais vis la­biau blės­ta jų vil­tys su­lauk­ti lai­ko, kai žvyr­ke­lis bus su­tvar­ky­tas. O kol kas ten­ka rink­tis vie­ną iš dvie­jų – ar­ba dau­žy­ti ma­ši­ną, ar­ba da­ry­ti lanks­tą pro Pa­pi­lį.

Žmo­nės „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo ne kar­tą krei­pę­si į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, į Sei­mo na­rius, pa­ra­šus dėl ke­lio tvar­ky­mo rin­kę, bet val­džios kei­čia­si, o su jo­mis esą kei­čia­si ir pa­ža­dų te­sė­ji­mo ter­mi­nas. Aiš­ki­na­ma, jog žvyr­ke­lio re­mon­tui ne­są lė­šų, rei­kia pa­lauk­ti ar­ba tvir­ti­na­ma, jog ke­liu va­žiuo­ja per ma­žai au­to­mo­bi­lių.

Kai­mie­čių kal­bas pa­tvir­ti­no ir „Bir­žie­čių žo­džio“ kal­bin­ta Sat­kū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Li­na Ma­si­lio­nie­nė. Mo­te­ris sa­kė, jog jau be­ne de­šimt me­tų ža­da­ma pa­dė­ti, bet kol kas vis ne­ran­da­ma lė­šų. Ji pa­tvir­ti­no, jog gy­ven­to­jai rin­ko pa­ra­šus ir praė­ju­siais me­tais, ir prieš pen­ke­rius me­tus. „Mū­sų bal­sas nei­na į dan­gų“, – ap­gai­les­ta­vo L. Ma­si­lio­nie­nė. Ji pa­sa­ko­jo, jog žvyr­ke­lį la­bai ga­di­na į ap­lin­ki­nius miš­kus sku­ban­tys miš­ko­ve­žiai, o kur dar ma­ši­nos, le­kian­čios į ne­to­li esan­tį žvy­ry­ną. Pa­sak bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės, bu­vo ma­tuo­ja­ma ir ke­lio ri­da, bet, ma­tyt, ne to­mis die­no­mis, kai trans­por­to gau­su. Esą nu­sta­ty­ta, jog ri­da per ma­ža, kad bū­tų klo­ja­mas as­fal­tas. Ge­res­nio ke­lio lau­kia ne tik Sat­kū­nų, bet ir Kup­re­liš­kio, Ka­da­rų ir ki­tų kai­mų kai­me­lių gy­ven­to­jai.

Kai­mas mirš­ta, nes nė­ra ke­lio

Pa­pi­lio se­niū­nas Re­nas Čy­gas nuo­mo­nę iš­sa­kė trum­pai ir aiš­kiai – šis ke­lias esąs „šimt­me­čio pro­ble­ma“. Kiek­vie­ną ru­de­nį ir pa­va­sa­rį jis šla­pias ir duo­bė­tas. „Kai­mas mirš­ta, nes nė­ra ke­lio“, – kal­bė­jo se­niū­nas. Kas no­rės pra­stu žvyr­ke­liu va­ži­nė­ti į Kup­re­liš­kį ar Sat­kū­nus, kai į ki­tus kai­mus ve­da kur kas ge­res­ni ke­liai. Taip pat se­niū­nas R. Čy­gas pa­ste­bė­jo, jog žvyr­ke­lį tvar­ky­ti pri­klau­so Bir­žų ke­lių tar­ny­bai, nes tai re­gio­ni­nis, o ne ra­jo­ni­nis ke­lias. Pa­sak se­niū­no, se­niū­ni­jos tvar­ko­mi ke­liai kur kas tvar­kin­ges­ni nei tie, ku­rie pri­klau­so re­gio­nui.

Pa­dė­tų tik as­fal­ta­vi­mas...

AB „Ke­lių prie­žiū­ra“ Bir­žų ke­lių tar­ny­bos va­do­vas Po­vi­las Mi­ka­la­jū­nas praė­ju­sį ant­ra­die­nį paaiš­ki­no, jog jų tar­ny­ba da­ro vis­ką, ką ga­li. Ke­liai tvar­ko­mi pa­gal gra­fi­kus. Daž­ni lie­tūs ir juos ver­čia keis­ti.

Mi­nė­tu žvyr­ke­liu va­žiuo­ja daug miš­ko­ve­žių, to­dėl, pa­sak P. Mi­ka­la­jū­no, ke­lias la­biau ga­di­na­mas. Žvyr­ke­lio as­fal­ta­vi­mas, pa­sak va­do­vo, la­bai pa­gel­bė­tų spren­džiant žmo­nių ke­lia­mas pro­ble­mas, bet spren­di­mus prii­ma ne Bir­žų ke­lių tar­ny­ba. Va­do­vui ne­te­kę gir­dė­ti, kad per ar­ti­miau­sius 2-3 me­tus kas nors pla­nuo­tų ke­lią as­fal­tuo­ti. Ke­lių tar­ny­ba žvyr­ke­lį te­ga­li ei­li­nį kar­tą nu­grei­de­riuo­ti. „Ryt, po­ryt, šio­mis die­no­mis nu­va­žiuo­sim“, – ge­ra­no­riš­kai pa­ža­dė­jo Po­vi­las Mi­ka­la­jū­nas.

Žvyr­ke­lis į as­fal­tuo­ja­mų ke­lių są­ra­šą bus įtrauk­tas po 2021-ųjų me­tų?

Šiek tiek op­ti­mis­tiš­kiau nu­si­tei­kęs bu­vo LR Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius. Jis iš­kart pa­tvir­ti­no ge­rai ži­nan­tis žmo­nių pa­ti­ria­mas pro­ble­mas dėl pra­sto žvyr­ke­lio. V. Rin­ke­vi­čius tei­gė ne vie­ną kar­tą krei­pę­sis į Ke­lių di­rek­ci­ją dėl bū­ti­ny­bės tvar­ky­ti mi­nė­tą ke­lią. Sa­vo žo­džius pa­tvir­tin­da­mas Sei­mo na­rys V. Rin­ke­vi­čius žur­na­lis­tei pa­tei­kė do­ku­men­tus, ra­šy­tus LR Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos. Teks­te „dėl ke­lio (nr. 2408) 12 km. at­kar­pos nuo Kup­re­liš­kio iki Ga­lin­tiš­kio žvyr­ke­lio“ ra­šo­ma, jog Bir­žų ra­jo­no Kup­re­liš­kio kai­mas yra ato­kio­je vie­to­je, ja­me gy­ve­na daug žmo­nių. Nu­ro­do­ma, jog vyks­tant glo­ba­li­za­ci­jai daug kas kei­tė­si – „dau­ge­lis so­cia­li­nių, bui­ti­nių, švie­ti­mo, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­slau­gų bu­vo per­kel­tos į ra­jo­no cent­rą – Bir­žus ir da­bar­ti­nį se­niū­ni­jos cent­rą – Pa­pi­lį. Dėl šių prie­žas­čių gy­ven­to­jams daž­nai moks­lo, svei­ka­tos, so­cia­li­niais klau­si­mais ten­ka vyk­ti ten. Kup­re­liš­kio kraš­te plė­to­ja­mas že­mės ūkis, pro­duk­ci­jos par­da­vi­mas ir su­pir­ki­mas dar la­biau pri­si­de­da prie eis­mo in­ten­sy­vu­mo. Kraš­to ir gy­ven­to­jų pa­grin­di­nė pro­ble­ma – su­si­sie­ki­mas su ra­jo­no ir se­niū­ni­jos cent­ru. Iki pa­grin­di­nio ke­lio Bir­žai- Ro­kiš­kis gy­ven­to­jams ten­ka va­žiuo­ti be­veik 12 ki­lo­met­rų pra­stu žvyr­ke­liu“.

Pra­šy­me išas­fal­tuo­ti ke­lią pa­ste­bė­ta, jog „Kup­re­liš­kio apy­lin­kės yra tur­tin­gos žvy­ro iš­tek­liais. Čia yra Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos žvy­ro kar­je­rai. Sun­kias­vo­riai sunk­ve­ži­miai, vež­da­mi žvy­rą, nuo­la­tos ga­di­na ir taip pra­stą žvyr­ke­lio būk­lę.“ Pas­te­bė­ta, jog pra­stos būk­lės ke­liu kas­dien į mo­kyk­lą ve­ža­mi vai­kai. Pri­rei­kus sku­bios pa­gal­bos, dėl pra­sto ke­lio išau­ga jos at­vy­ki­mo lai­kas. Pa­na­šiai pro­ble­mos iš­sa­ko­mos ir raš­te „dėl ke­lio (nr. 2408) at­kar­pos nuo Sat­kū­nų iki Ga­lin­tiš­kio žvyr­ke­lio as­fal­ta­vi­mo“.

Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius sa­kė, kad „abu ke­liai 2017 m. bu­vo įvar­din­ti, kaip Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prio­ri­te­ti­niai žvyr­ke­liai, ta­čiau dėl ne­ži­no­mų prie­žas­čių jie ne­bu­vo įtrauk­ti į 2018-2020 m. žvyr­ke­lių pro­gra­mą.“

V. Rin­ke­vi­čius ap­gai­les­ta­vo, kad at­ren­kant ke­lius į žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pro­gra­mą nė­ra at­krei­pia­mas dė­me­sys į sa­vi­val­dy­bių re­ko­men­da­ci­jas.

Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius „Bir­žie­čių žo­džiui tvir­ti­no iš Ke­lių di­rek­ci­jos su­lau­kęs pa­ža­do, kad žvyr­ke­lis į as­fal­tuo­ja­mų ke­lių są­ra­šą bus įtrauk­tas po 2021-ųjų me­tų, į 2021-2024 me­tų pro­gra­mos as­fal­tuo­ja­mų ruo­žų są­ra­šą.