Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Chri­zan­te­mų vil­nis.
Bir­žų tur­gų ska­lau­ja įvai­rias­pal­vių chri­zan­te­mų vil­nis. Mie­liū­nie­tis gė­lių au­gin­to­jas Lai­mu­tis Ba­ra­dins­kas pir­kė­jams siū­lo net 30 veis­lių chri­zan­te­mų. Pa­sak gė­li­nin­ko, šios gė­lės iš­ken­čia 2-5 laips­nių šal­tį. Išt­ver­min­giau­sios – smul­kia­žie­dės chri­zan­te­mos. Le­piau­sios stam­bia­žie­dės, "ka­ra­liš­ko­sios".

Bir­žų tur­gu­je chri­zan­te­mų kai­na nuo 1 iki 5 eu­rų. Pir­kė­jai rin­ko­si spal­vin­gas. Vie­na pre­kiau­to­ja šeš­ta­die­nį ste­bė­jo­si: pir­kė­jai kaip su­si­ta­rę iš ry­to pir­miau­sia nuo jos pre­kys­ta­lių nu­šla­vė gel­tons­pal­ves.

Vir­žių ir­gi įvai­rus pa­si­rin­ki­mas. Vir­žių kai­na nuo 0,50 iki 4 eu­rų.

Pir­ki­nė­ja­mos ir dirb­ti­nės gė­lių puokš­tės. Kom­po­zi­ci­jas pa­gy­vi­na eg­li­ša­kių, buks­me­džio, tu­jų, mau­me­džio ša­ke­lės. Po­pu­lia­riau­sios puokš­tės, ku­rio­se dau­giau ža­lu­mos. Bir­žie­tė An­da puokš­tes ku­ria ne­be pir­mi me­tai. Pa­sak An­dos, kiek žmo­nių tiek nuo­mo­nių... Bet dirb­ti­nių gė­lių puokš­tės iš ma­dos nei­šei­na. An­dos puokš­tės nuo 2 iki 7 eu­rų.

Kai ku­rios gė­li­nin­kės dar­že­liuo­se užau­gi­no ir į tur­gų at­ne­šė šiu­še­lių, dump­lai­nių puokš­te­lių. Tiems, ku­rie iš­ti­ki­mi se­no­lių tra­di­ci­jai Bir­žų tur­gu­je ka­pų pa­puo­ši­mui šeš­ta­die­nį ga­lė­jo ras­ti ir džio­vin­tų au­ga­lų sau­sų gė­lių kom­po­zi­ci­joms: ker­mė­kų, šla­mu­čių, zun­dų. Jų kai­na – 0,50 – 2 eu­rai.

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bir­žie­tės An­dos puokš­tės.