Dovana – knygelė "Mano mokytojas"

Praė­ju­siais me­tais Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius pa­kvie­tė jau­nuo­sius kū­rė­jus da­ly­vau­ti ra­ši­nė­lių kon­kur­se "Ma­no mo­ky­to­jas". Šio­mis die­no­mis pa­si­ro­dė kny­ge­lė, į ku­rią su­dė­ti ra­ši­nė­lių kon­kur­so dar­bai. Kny­ge­lė "Ma­no mo­ky­to­jas" V. Rin­ke­vi­čius iš­lei­do as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis 100 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu. Kny­ge­les do­va­nų gaus ra­ši­nė­lių kū­rė­jai ir jų mo­ky­to­jai. Įva­di­nia­me žo­dy­je V. Rin­ke­vi­čius ra­šo:" Vie­na ge­riau­sių pa­dė­kų mo­ky­to­jui – mo­ki­nio jam su­kur­tas ra­ši­nys, ma­žos šir­de­lės plunks­na iš­reikš­ta pa­dė­ka Mo­ky­to­jui". Lei­di­nį puo­šia tau­to­dai­li­nin­kės Sai­gū­nės Ro­žė­nie­nės kar­pi­niai.