Bend­ro­vės "Bir­žų ši­lu­mos tink­lai" lai­ki­na­sis va­do­vas Li­nas Kul­bis.
Jau ku­rį lai­ką Bir­žuo­se ne­bu­vo ma­ty­ti re­no­va­ci­jos dar­bus at­lie­kan­čių dar­bi­nin­kų. Ta­čiau praė­ju­sį mė­ne­sį dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo dar­bai at­gi­jo. Apie re­no­va­ci­jos ei­gą kal­bė­jo­mės su bend­ro­vės "Bir­žų ši­lu­mos tink­lai" pro­jek­tų va­do­vu, lai­ki­nai ei­nan­čiu bend­ro­vės di­rek­to­riaus pa­rei­gas Li­nu Kul­biu.

Kiek na­mų Bir­žuo­se jau baig­ta re­no­vuo­ti?

Dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ja Bir­žuo­se pra­si­dė­jo 2013 me­tais. Per tą lai­ką 44 dau­gia­bu­čiai na­mai yra re­no­vuo­ti ir pri­duo­ti, dar trys na­mai re­no­vuo­ti baig­ti, bet ne­pri­duo­ti ir du pra­dė­ti re­no­vuo­ti – Vy­tau­to gat­vės 65-asis ir 31-asis na­mai. Taip pat baig­tas re­no­vuo­ti Res­pub­li­kos 62-asis na­mas, ku­rio re­no­va­ci­ja rū­pi­no­si pa­tys na­mo gy­ven­to­jai.

Mi­nė­jo­te, jog trys na­mai re­no­vuo­ti, ta­čiau dar­bai ne­pri­duo­ti. Kas truk­do tai pa­da­ry­ti?

Nep­ri­duo­ti yra Vil­niaus 12-asis, Vy­tau­to 61-asis ir Vė­jo 22A na­mai. Vy­tau­to 61-ojo na­mo ne­ga­li­me pri­duo­ti dėl to, jog ten vyks­ta teis­mi­niai gin­čai tarp gy­ven­to­jų ir ka­vi­nės sa­vi­nin­ko. Vil­niaus 12-ojo na­mo ne­pri­duo­da­me to­dėl, kad trūks­ta pi­ni­gų su­mo­kė­ti ran­go­vams.

Bet juk su ran­go­vais yra su­da­ry­ta su­tar­tis, ku­rio­je nu­ma­ty­ta pi­ni­gų su­ma, už ku­rią jie at­lie­ka dar­bus?

At­si­ti­ko taip, kad in­ves­ti­ci­nio pla­no ren­gė­jai neap­si­žiū­rė­jo ir in­ves­ti­ci­nia­me pla­ne ne­nu­ma­tė pi­ni­gų ke­tu­rių bal­ko­nų re­no­va­ci­jai. Ran­go­vai to ne­pas­te­bė­jo. Da­bar jie rei­ka­lau­ja apie 4000 eu­rų už tuos ke­tu­ris re­no­vuo­tus bal­ko­nus, ta­čiau Agen­tū­ra tos su­mos ne­ski­ria.

O kas truk­do pri­duo­ti Vė­jo g. 22A na­mą?

Na­mas bus ne­tru­kus pri­duo­tas, li­ko su­tvar­ky­ti ap­lin­ką. Ruo­šia­mi pri­da­vi­mo do­ku­men­tai.

Ku­rie na­mai pla­nuo­ja­mi pra­dė­ti re­no­vuo­ti ar­ti­miau­siu me­tu?

2019 m. rug­sė­jo 23 d. pa­si­ra­šė­me su­tar­tį dėl vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (šeš­ta­sis šau­ki­mas). Pa­gal šią su­tar­tį bus re­no­vuo­ja­ma 12 dau­gia­bu­čių na­mų: Ja­no­nio a.7, Vil­niaus g. 57A, 3. Vy­tau­to g. 39A, Vy­tau­to g. 33A, Vil­niaus g. 40A, Gim­na­zi­jos g. 1, Vil­niaus g. 56, Rin­kuš­kių g. 47, Rin­kuš­kių g. 47A, Tink­lų g. 5, S. Nė­ries g. 21, Vy­tau­to g. 15. Taip pat pa­teik­ti do­ku­men­tai sep­tin­ta­jam šau­ki­mui, ruo­šia­mos su­tar­tys. Pa­gal sep­tin­tą­jį šau­ki­mą bus re­no­vuo­ja­mi Vy­tau­to g. 24 ir 42-asis na­mai. Taip pat ren­ka­mi do­ku­men­tai aš­tun­ta­jam šau­ki­mui. Jau pa­reng­ti in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai. Pa­gal aš­tun­tą­jį kvie­ti­mą bus re­no­vuo­ja­mi J. Ba­sa­na­vi­čiaus g. 18, Sto­ties g. 14, Skra­tiš­kių g. 10, Vė­jo g. 24, Vil­niaus g. 46A, Kęs­tu­čio g. 4, Vy­tau­to g. 22, Rin­kuš­kių g. 51 dau­gia­bu­čiai na­mai.

Kaip čia per­šo­ko­me nuo tre­čio­jo iki šeš­to­jo šau­ki­mo?

Ket­vir­ta­ja­me ir penk­ta­ja­me šau­ki­me Bir­žų sa­vi­val­dy­bė ne­da­ly­va­vo. To­dėl, kad tre­čia­ja­me šau­ki­me bu­vo gau­ta vals­ty­bės pa­ra­ma 19 na­mų re­no­vuo­ti. Dar­bų už­te­ko.

Ka­da pla­nuo­ja­ma baig­ti re­no­vuo­ti vi­sų tri­jų šau­ki­mų – šeš­to­jo, sep­tin­to­jo ir aš­tun­to­jo – dau­gia­bu­čiai na­mai?

Pla­nuo­ja­me, kad vi­si dau­gia­bu­čiai bus baig­ti re­no­vuo­ti iki me­tų pa­bai­gos.

Gal ga­li­te pa­ko­men­tuo­ti, kuo bai­gė­si su­ba­dy­tų sto­gų is­to­ri­ja? Skai­ty­to­jams pri­min­si­me, jog praė­ju­sią žie­mą re­no­va­ci­jos me­tu bu­vo ken­kė­jiš­kai su­ba­dy­ti Vy­tau­to g. 39B, C ir Vy­tau­to g. 62-ojo na­mų sto­gai.

Drau­dė­jai at­ly­gi­no ža­lą. Taip pat bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Kuo jis bai­gė­si, in­for­ma­ci­jos ne­tu­riu.

Pri­si­min­ki­me ir Rin­kuš­kių 22-ojo na­mo gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl pe­li­jan­čių sie­nų ir pa­lan­gių bei van­dens se­mia­mo rū­sio. Kas bu­vo da­ro­ma?

Dėl pe­lė­sio, kad pri­klau­sė nuo ran­go­vų, klai­da bu­vo iš kar­to iš­tai­sy­ta. Ta­čiau žmo­nės ir pa­tys kal­ti, neį­jun­gia re­ku­pe­ra­to­rių ir ne­vė­di­na pa­tal­pų. Dėl se­mia­mų rū­sių nie­ko ten ne­pa­da­ry­si. Tai – sta­ty­bos bro­kas. Na­mas sto­vi "bliū­de", to­dėl van­duo ir su­bė­ga į rū­sius.

Ko­kie ran­go­vai šiuo me­tu at­lie­ka re­no­va­ci­jos dar­bus Bir­žuo­se?

Vy­tau­to g. 31-ąjį na­mą re­no­vuo­ja sen­bu­viai bend­ro­vė "Mo­der­naus būs­to pro­jek­tai". Vė­jo g. 22A na­me dar­bus bai­gi­nė­ja ir Vy­tau­to g. 65-ąjį na­mą re­no­vuo­ja nau­jo­kai UAB "Drūt­na­mis" ir su­bran­go­vai UAB "Gu­res­ta". Dėl pa­sta­rų­jų dvie­jų na­mų re­no­va­ci­jos bu­vo nu­trauk­ta su­tar­tis su bend­ro­ve "Sta­ty­bų ko­das", kon­kur­są lai­mė­jo "Drūt­na­mis".

Ar tu­ri­te nu­si­skun­di­mų dėl ran­go­vų dar­bo?

To­kių pro­ble­mų, ku­rias tu­rė­jo­me dėl bend­ro­vės "Sta­ty­bų ko­das" dar­bo tik­rai nė­ra. O pro­ble­mų vie­no­kių ar ki­to­kių dar­be vi­suo­met pa­si­tai­ko.

Kas pri­žiū­ri ran­go­vų dar­bą?

UAB "Sta­ty­bų tech­ni­nė prie­žiū­ra" ir UAB "Šil­tas na­mas" sam­do tech­ni­nį pri­žiū­rė­to­ją. Tech­ni­nę prie­žiū­rą at­lie­ka V. Pa­tec­kas.

Ka­da bus baig­ti re­no­vuo­ti Vy­tau­to g. 31 ir 65 na­mai, ku­riuo­se da­bar pra­si­dė­jo re­no­va­ci­ja?

Dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti iki ge­gu­žės pa­bai­gos, ta­čiau, jei ne­pa­vyks, su­tar­tį ga­li­me pra­tęs­ti.

Ko­kią pa­ra­mos da­lį da­bar gau­na na­mus re­no­vuo­ti ap­si­spren­dę gy­ven­to­jai?

Vals­ty­bės pa­ra­ma – 30 pro­c.: pu­se pi­ni­gų su­da­ro vals­ty­bės pa­ra­ma, ki­ta pu­sė – iš kli­ma­to kai­tos pro­gra­mos. Taip pat vals­ty­bė šim­tu pro­cen­tų den­gia pro­jek­ta­vi­mo ir tech­ni­nės prie­žiū­ros dar­bus. Gy­ven­to­jai pen­ke­rius me­tus mo­kės 3 pro­c. fik­suo­tų pa­lū­ka­nų, o po to pa­lū­ka­nas dik­tuos ban­kas.

Pa­ko­men­tuo­ki­te, kiek at­pi­go būs­to šil­dy­mas re­no­vuo­tų na­mų gy­ven­to­jams?

Praė­ju­sių me­tų šil­dy­mo se­zo­ną kai­nos sky­rė­si per­pus ir dau­giau. Praė­ju­sią žie­mą ne­re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai už šil­dy­mą mo­kė­jo dau­giau kaip eu­rą už 1 kv.m, re­no­vuo­tų na­mų – iki 50 ct. Re­kor­diš­kai su­ma­žė­jo są­skai­tos už šil­dy­mą Vy­tau­to g. 36 na­me. Šio na­mo gy­ven­to­jai už 1 kv. m mo­kė­jo 0,16 ct.

Kiek gy­ven­to­jai su­tau­pė šią žie­mą?

Šią žie­mą ši­lu­mą at­pi­gi­no ne tik re­no­va­ci­ja, bet ir kli­ma­tas – žie­mos kaip ir ne­bu­vo. To­dėl 45 – 50 pro­c. su­ma­žė­jo ši­lu­mos ener­gi­jos ga­my­ba – 30 pro­c. dėl re­no­va­ci­jos, 20 pro­c. lė­mė oro są­ly­gos.

Ačiū už po­kal­bį.