Burokas – 10 kg 100 gramų

Sand­ros BIE­LIAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Ma­ry­tės Un­dzė­nie­nės au­gin­tas sėk­lo­jas run­ke­lis sve­ria 10 kg 100 g.

Skre­biš­kie­tė Ma­ry­tė Un­dzė­nie­nė po­pu­lia­ri­na se­no­vi­nius pa­ša­ri­nius bu­ro­kus. Jie tin­ka gar­džiai sriu­bai, įvai­riems pa­tie­ka­lams. Ma­ry­tė pa­ti iš dvi­me­čių bu­ro­kų už­siau­gi­na nau­jam der­liui sėk­lų. Ir šį pa­va­sa­rį pa­si­so­di­no 14 pa­ša­ri­nių bu­ro­kų. Sėk­lo­jai lenk­ty­niau­da­mi sa­vo šak­nis lei­do į že­mes vis gi­lyn, pa­tys tem­pė­si il­gyn, no­ki­no sėk­las. Iš tų di­de­lių pa­stan­gų varg­še­liai kaip pri­klau­so – su­ny­ko. Bet vie­nas sėk­lo­jų ko­man­dos na­rys, prie­šin­gai – ru­de­niop vis veš­liau la­po­jo, vis smar­kiau į šo­nus pū­tė­si. Tai bent run­ke­lio prin­ci­pai! Neu­žau­gi­no nė vie­nos sėk­los. Pa­sak Ma­ry­tės Un­dzė­nie­nės, jos pa­ša­ri­niai bu­ro­kai įpras­tai sve­ria 2-4 kg, o šis gi­gan­tas "pri­si­pū­tė" iki 10 kg 100 g. Svei­kiau­sias, gra­žiau­sias – jam dar ne gy­ve­ni­mo pa­bai­ga. Klau­si­mas, iš­bus iki ki­to pa­va­sa­rio ar su­pus? Gal būt se­no­lis tre­čiuos me­tuos sa­vo klai­dą iš­tai­sys ir pa­ša­ri­nių bu­ro­kų gi­mi­nę pra­tęs?..