Biržų turguje – rauginti česnakai

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bir­žų tur­gaus nau­jie­nos: rau­gin­ti čes­na­kai, rau­gin­ti čes­na­kų žied­ko­čiai, ka­na­pių sėk­los ir ka­na­pių drus­ka.

Bir­žų tur­gu­je įvai­rė­ja vie­tos ūki­nin­kų rau­gin­tų dar­žo­vių pa­siū­la. Pir­kė­jai graibs­to rau­gin­tus rau­do­nuo­sius bu­ro­kė­lius, to­dėl ne vi­suo­met jų ra­si. Nuo pre­kys­ta­lių tirps­ta ir rau­gin­ti agur­kai, rau­gin­ti ko­pūs­tai. Nau­jie­na – rau­gin­ti čes­na­kai bei rau­gin­ti čes­na­kų žied­ko­čiai. Ki­log­ra­mas rau­gin­tų čes­na­kų skil­te­lių po 10 eu­rų, o 400 gra­mų čes­na­kų žied­ko­čių – 2 eu­rai. Rau­gin­tų čes­na­kų ne­bū­ti­na pirk­ti vi­są ki­log­ra­mą, par­da­vi­nė­ja­ma ir ma­žes­niais in­de­liais. Šeš­ta­die­nį pir­kė­jai džiau­gė­si ir pi­giais žie­mi­niais čes­na­kais. Už jų ki­log­ra­mą par­da­vė­ja pra­šė dvie­jų eu­rų. Čes­na­kų įvai­ro­vė iš Bir­žų kraš­to ūki­nin­kų Mi­se­vi­čių ūkio. Ant tur­gaus pre­kys­ta­lio taip pat pir­kė­jų dė­me­sį at­krei­pė ir šio ūkio ka­na­pių pro­duk­tai: tam­siuo­se bu­te­liuo­se su­pils­ty­tas ka­na­pių alie­jus (0, 5 lit­rų) po 8 eu­rus, ka­na­pių sėk­los (100 gra­mų po 2 eu­rus), ka­na­pių drus­ka (100 gra­mų po 1,50 eu­rų). Tur­gaus lan­ky­to­jai, ku­rie jau iš­ban­dė ka­na­pių sėk­las ir ka­na­pių drus­ką gy­rė, kad tai pui­kus prie­sko­nis. Tur­gaus lan­ky­to­jų dė­me­sys kry­po į eko­lo­giš­kus gri­kius. Už 800 gra­mų gri­kių mai­še­lį par­da­vė­ja pra­šė 2 eu­rų. Gri­kių lukš­tų pa­gal­vės kai­na­vo nuo 8 iki 20 eu­rų.