Sprogus padangai, pienvežis rėžėsi į medžius

Al­gir­do BALT­RĖ­NO nuo­tr.
Sau­sio 18 d. ke­ly­je Pa­liū­niš­kis-Va­bal­nin­kas ties Le­be­niš­kiais spro­gus prie­ki­nei kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio MAN pa­dan­gai, ku­piš­kė­nas vai­ruo­to­jas ne­su­val­dė trans­por­to prie­mo­nės, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ap­si­ver­tė. Į įvy­kio vie­tą pir­ma­sis at­sku­bė­jo ir pa­gal­bą su­tei­kė le­be­niš­kie­tis Al­gir­das Balt­rė­nas.

"Bir­žie­čių žo­džiui" Le­be­niš­kiuo­se gy­ve­nan­tis ir Pa­ne­vė­žy­je dir­ban­tis Al­gir­das Balt­rė­nas pa­sa­ko­jo, kad praė­ju­sį šeš­ta­die­nį su šei­ma jis su­si­ruo­šė į miš­ką. Vie­to­je pla­nuo­tos pra­mo­gos vy­riš­kiui tą die­ną te­ko kil­nes­nė mi­si­ja. Jis iš su­nio­ko­tos pien­ve­žio ka­bi­nos iš­va­da­vo vai­ruo­to­ją ir iš­kvie­tė spe­cia­lią­sias tar­ny­bas.

– Vaikš­ti­nė­da­mi po miš­ką, apie 12 va­lan­dą iš­gir­dom trenks­mą ir iš­vy­dom žiau­rų vaiz­dą. Ties ke­liu­ku į Le­be­niš­kius, Bir­žų ra­jo­no ri­bo­se nuo ke­lio skrie­jo ir vir­to pien­ve­žis. Pien­ve­žis va­žia­vo į Va­bal­nin­ko pu­sę, bet nuo smū­gio (spro­gus prie­ki­nei pa­dan­gai) jis ap­si­su­ko į Pa­ne­vė­žio pu­sę ir nu­lau­žė ke­lis me­džius. Ne­dels­da­mas nu­sku­bė­jau į įvy­kio vie­tą. Skam­bi­nau bend­ro­sios pa­gal­bos te­le­fo­nu. Kad ne­kil­tų gais­ras, pir­miau­sia sku­bė­jau at­jung­ti au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­rių. Vai­ruo­to­jas bu­vo są­mo­nin­gas ir šau­kė­si pa­gal­bos. Jį iš­trau­kiau iš su­mai­to­tos ka­bi­nos. Džiau­gė­mės, kad žmo­gus iš­li­ko gy­vas, tar­si gi­męs ant­rą kar­tą, – pa­sa­ko­jo Al­gir­das Balt­rė­nas.

Al­gir­das Balt­rė­nas su­ra­do ir do­ku­men­tus, iš­siaiš­ki­no ko­kiai bend­ro­vei pri­klau­so kro­vi­ni­nis au­to­mo­bi­lis ir pra­ne­šė apie ava­ri­ją tos bend­ro­vės sau­gos tar­ny­bai. Už 20-30 mi­nu­čių į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo me­di­kai, ug­nia­ge­siai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Kiek­vie­na tar­ny­ba dir­bo sa­vo dar­bą. Užt­ru­ko iki va­ka­ro.

Įvy­kio vie­to­je po me­di­kų ap­žiū­ros vai­ruo­to­jui rim­tų su­ža­lo­ji­mų ne­nus­ta­ty­ta. Dėl de­ta­les­nės ap­žiū­ros į gy­dy­mo įstai­gą vai­ruo­to­jas vyk­ti at­si­sa­kė. Ta­čiau "Bir­žie­čių žo­džio" ži­nio­mis, tos pa­čios die­nos, šeš­ta­die­nio va­ka­rą, vy­ras krei­pė­si į Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­rių. Me­di­kai jam nu­sta­tė kai­rio ke­lio ir vei­do su­mu­ši­mą, gal­vos sme­ge­nų su­ža­lo­ji­mą (ūmi su­bdu­ri­nė he­ma­to­ma). Vai­ruo­to­jas pa­gul­dy­tas į Neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­rių.