Tarptautiniame turnyre

BKKSC nuo­tr.
Suau­gu­sių čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja Eve­li­na Klei­ny­tė.

Sau­sio 19 d. Lat­vi­jo­je, Car­ni­ka­va mies­te vy­ko Tarp­tau­ti­nis dziu­do tur­ny­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo aš­tuo­ni bir­žie­čiai.

Mei­lė Mi­liaus­kai­tė (svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 44 kg) iš­ko­vo­jo II vie­tą, Aren­tas Kor­sa­kas (svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 42 kg) iš­ko­vo­jo III vie­tą, Rė­jus La­pė­nas (dau­giau kaip 42 kg) – III vie­tą, Ma­rius Puo­džiū­nas (dau­giau kaip 42 kg) – II vie­tą. Lu­kui Mar­tin­kė­nui iki pri­zi­nės vie­tos ne­daug trū­ko: jis lai­mė­jo tris ko­vas ir dvi pra­lai­mė­jo. Lu­kas svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 32 kg, kur ko­vo­jo itin daug var­žo­vų, užė­mė penk­tą­ją vie­tą.

Prieš sa­vai­tę Lat­vi­jo­je, Ry­go­je vy­ku­sia­me suau­gu­sių čem­pio­na­te sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je Eve­li­na Klei­ny­tė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Eve­li­na sa­vo am­žiaus gru­pė­je įvei­kė sa­vo var­žo­vę lat­vę ka­de­tų Eu­ro­pos čem­pio­na­to ant­ros vie­tos lai­mė­to­ją.