Lietuvos merginų "Ladygolo" superfinale biržietės iškovojo II vietą

Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los nuo­tr.
"La­dy­go­lo" su­per­fi­na­le Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­dai – II vie­ta.
Ko­vo 4 die­ną Prie­nų spor­to are­no­je vy­ko Lie­tu­vos mer­gi­nų "La­dy­go­lo" su­per­fi­na­las.

Su­per­fi­na­le da­ly­va­vo 10 ko­man­dų – ap­skri­čių nu­ga­lė­to­jos. Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties nu­ga­lė­to­ja – Bir­žų Kaš­to­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la – pa­te­ko į A po­gru­pį, kur su­si­ti­ko su Lei­pa­lin­gio pro­gim­na­zi­jos (Aly­taus ap­skr.) spor­ti­nin­kė­mis ir lai­mė­jo 3:1. Ant­ras var­žy­bas 1:1 su­žai­dė su KTU in­ži­ne­ri­jos li­cė­ju­mi (Kau­no ap­skr.). Pog­ru­py­je užė­mė II vie­tą ir pir­ma­ja­me pus­fi­na­ly­je su­si­ti­ko su B gru­pės nu­ga­lė­to­ja – Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus gim­na­zi­ja (Tel­šių ap­skr.), lai­mė­jo 3:0 ir pa­te­ko į su­per­fi­na­lo fi­na­lą.

Fi­na­le žai­dė dvi Aukš­tai­ti­jos ko­man­dos: Ute­nos Vy­tu­rių pro­gim­na­zi­ja (Ute­nos ap­skr.) ir Bir­žų Kaš­to­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Lem­tin­gos bu­vo pir­mo­sios 3 mi­nu­tės, per ku­rias pra­si­lei­do 2 įvar­čius į sa­vo var­tus. To­liau var­žy­bų ko­va bu­vo apy­ly­gė, iš­ly­gin­ti re­zul­ta­tą bir­žie­tės tu­rė­jo daug pro­gų, bet jų neiš­nau­do­jo, to­dėl re­zul­ta­tas ne­pa­si­kei­tė.

Bir­žie­tės penk­ta­ja­me La­dy­go­lo se­zo­ne užė­mė II vie­tą. Tai – aukš­čiau­sias spor­ti­nin­kių lai­mė­ji­mas mer­gi­nų fut­bo­le. Šio­se var­žy­bo­se žai­dė: Orin­ta Ki­se­liū­nai­tė (5 įv.), Go­da Braš­ky­tė (2), Ru­gi­lė Ka­ri­to­nai­tė, Ur­tė Stu­kai­tė, Ka­mi­lė Ne­bi­le­vi­čiū­tė, Aus­tė­ja Ka­be­čiū­tė, Ka­mi­lė Jan­kaus­kai­tė. Kar­tu su ko­man­da į var­žy­bas vy­ko ir ko­man­dą mo­ra­liš­kai pa­lai­kė bei fi­ziš­kai var­žy­boms pa­si­ruoš­ti pa­dė­jo pa­tir­ties var­žy­bo­se tu­rin­čios mer­gi­nos - Eg­lė Un­dzė­nai­tė bei Ga­bi­ja Jo­nai­ty­tė.