Kaštonų mokyklos sportininkės pateko į superfinalą

Bir­žų Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­da pa­te­ko į Lie­tu­vos mer­gi­nų sa­lės fut­bo­lo čem­pio­na­to "La­dy­go­las" su­per­fi­na­lą.

Sau­sio 21 d. Pa­ne­vė­žio fut­bo­lo aka­de­mi­jos spor­to sa­lė­je vy­ko U12 „La­dy­Go­lo“ fi­na­li­nės var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo Bir­žų Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los jau­no­sios spor­ti­nin­kės. Kaš­to­nie­tės su­žai­dė ly­gio­sio­mis su Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Dem­ba­vos pro­gim­na­zi­jos (re­zul­ta­tu 1:1) ir Pa­ne­vė­žio „Vy­tu­rio“ pro­gim­na­zi­jos (re­zul­ta­tu 0:0) mer­gi­nų ko­man­do­mis bei iš­plė­šė per­ga­lę prieš Pa­ne­vė­žio „Šal­ti­nio“ pro­gim­na­zi­jos (re­zul­ta­tu 3:2) mer­gi­nas ir už­si­tik­ri­no ke­lia­la­pį į Lie­tu­vos „La­dy­Go­las“ su­per­fi­na­lą. Kaš­to­nų mo­kyk­lai įvar­čius pel­nė Orin­ta Ki­se­liū­nai­tė (3) ir Sa­man­ta Stan­ke­vi­čiū­tė (1). Ki­tos ko­man­dos žai­dė­jos: Go­da Braš­ky­tė, Ru­gi­lė Ka­ri­to­nai­tė ir Ka­mi­lė Ne­bi­le­vi­čiū­tė. La­bai ge­rai var­tus gy­nė nau­jo­ji var­ti­nin­kė, jau­niau­sia ko­man­dos žai­dė­ja, penk­to­kė Ur­tė Stu­kai­tė.

U-12 „La­dy­Go­las“ su­per­fi­na­las, kur su­si­tiks 10 ko­man­dų, nu­ma­to­mas šių me­tų va­sa­rio mė­ne­sį.