Jaunieji Biržų boksininkai – čempionai

As­me­ni­nė nuo­tr.
Čem­pio­nės ti­tu­lą iš­ko­vo­ju­si Gab­rie­lė Šer­nai­tė su tre­ne­riu Vir­gi­li­ju­mi Sta­pu­lio­niu.
Lapk­ri­čio 14–16 die­no­mis Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ko Lie­tu­vos jau­nių, 14–15 me­tų am­žiaus bok­so čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vę Bir­žų jau­nie­ji bok­si­nin­kai sky­nė me­da­lius.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo apie šim­tas bok­si­nin­kų iš vi­sos Lie­tu­vos. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 ki­log­ra­mų, čem­pio­nės var­dą iš­ko­vo­jo bir­žie­tė Gab­rie­lė Šer­nai­tė. "Gab­rie­lė yra la­bai kruopš­ti ir darbš­ti, su ja vi­sa­da ma­lo­nu dirb­ti. Dau­ge­liui iš jos rei­kė­tų pa­si­mo­ky­ti už­si­de­gi­mo siek­ti už­si­brėž­to tiks­lo," – apie sa­vo auk­lė­ti­nę kal­bė­jo tre­ne­ris V. Sta­pu­lio­nis.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 66 ki­log­ra­mų čem­pio­nu ta­po Eri­kas Ki­se­liū­nas, ku­ris bur­tu ke­liu pa­te­ko į pus­fi­na­lį ir ja­me su­si­ti­ko su kau­nie­čiu, ku­ri įvei­kė no­kau­tu ant­ra­me raun­de. Fi­na­le Eri­kas su­si­ti­ko su Jo­na­vos mies­to bok­si­nin­ku, ku­rį jau ant­ra­me raun­de po stip­rių smū­gių la­vi­nos pa­siun­tė į nok­dau­ną. Jo­na­vie­tis at­si­sa­kė to­liau tęs­ti ko­vą ir aiš­kia per­sva­ra nu­ga­lė­to­ju bu­vo pa­skelb­tas Eri­kas. V. Sta­pu­lio­nis pa­žy­mė­jo, jog iš sa­vo mo­ki­nio ti­ki­si su­lauk­ti dar ne vie­nos per­ga­lės, mat vai­ki­nas tre­ni­ruo­ja­si dar tik du mė­ne­sius, o jau ta­po Lie­tu­vos jau­nių čem­pio­nu.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 60 ki­log­ra­mų ko­vo­jo du bir­žie­čiai: Lu­kas Bar­ta­šius ir Do­man­tas Ja­ku­bo­nis. Pir­mo­je ko­vo­je Lu­kas įvei­kė ma­ri­jam­po­lie­tį, Do­man­tas įvei­kė vil­nie­tį. Bur­tai lė­mė, kad abu bir­žie­čiai pus­fi­na­ly­je tu­ri kau­tis vie­nas su ki­tu. Ant­ra­ja­me raun­de dėl Do­man­to krau­juo­jan­čios no­sies ko­va bu­vo su­stab­dy­ta, tad per­ga­lė ati­te­ko Lu­kui. Fi­na­le spor­ti­nin­kas su­si­ti­ko su Kau­no mies­to bok­si­nin­ku, ku­riam pra­lai­mė­jęs, iš­ko­vo­jo gar­bin­gą ant­rą­ją vie­tą. Do­man­tas iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. Pa­sak V. Sta­pu­lio­nio, spor­ti­nin­kas la­bai stro­piai lan­ko tre­ni­ruo­tes ir pui­kiai ge­ba įsi­sa­vin­ti tam tik­ras bok­so pa­slap­tis: "Ma­tau daug per­spek­ty­vų, Do­man­to, kaip bok­si­nin­ko kar­je­ro­je". Sa­vo auk­lė­ti­niui Lu­kui tre­ne­ris taip pat ne­gai­lė­jo ge­rų žo­džių: "Lu­kas – šau­nuo­lis, stip­rus fi­ziš­kai ir kryp­tin­gai ei­nan­tis tiks­lo link".

Bok­so spor­to klu­bas "Ter­mi­na­tor" jau skai­čiuo­ja tre­čius gy­va­vi­mo me­tus. Kai pir­mai­siais me­tais klau­sė­me klu­bo sa­vi­nin­ko ir tre­ne­rio V. Sta­pu­lio­nio, ar bir­žie­čiai do­mi­si bok­su, ar jis ma­to juo­se po­ten­cia­lių spor­ti­nin­kų, tre­ne­ris dar ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti. Šį­kart už­da­vus V. Sta­pu­lio­niui tuos pa­čiu klau­si­mus, tre­ne­ris at­sa­kė iš pa­tir­ties ir už­tik­rin­tai.

Kaip jau­čia­tės, kai Jū­sų auk­lė­ti­niai iš­ko­vo­ja per­ga­lę?

Var­žy­bų re­zul­ta­tai ma­lo­niai nu­ste­bi­no, ma­no auk­lė­ti­niai iš­ko­vo­jo net dvi pir­mas, po vie­ną ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas. Pa­me­nu, kai ko­vo­da­vau pa­ts, siek­da­vau per­ga­lės iš vi­sų jė­gų, ne­rū­pė­jo, skau­da ar ne, to­dėl ir sa­vo auk­lė­ti­nius vi­sa­da ska­ti­nu siek­ti tiks­lo ne vien rin­ge, bet ir gy­ve­ni­me. O kai jie iš­ko­vo­ja per­ga­lę, jau­čiu to­kį džiaugs­mą, tar­si pa­ts bū­čiau lai­mė­jęs var­žy­bas ...

Da­ly­vau­ja­te var­žy­bo­se ir lai­mi­te jau ne pir­mą kar­tą, va­di­na­si Jū­sų auk­lė­ti­niai to­bu­lė­ja?

Vi­si bok­si­nin­kai, ku­rie da­ly­va­vo šio­se var­žy­bo­se yra tik­ri šau­nuo­liai: mo­ty­vuo­ti, rim­ti ir sie­kian­tys sa­vo tiks­lo – iš­ko­vo­ti per­ga­lę, di­džiuo­juo­si jais. Bir­žuo­se esa­me įsi­kū­rę tre­ti me­tai, tad ne­ga­liu sa­ky­ti, kad jau tu­ri­me daug la­bai pa­žen­gu­sių bok­si­nin­kų. Ga­liu teig­ti, kad jų meist­riš­ku­mas spar­čiai au­ga, o ir nau­jo­kams jau yra iš ko pa­si­mo­ky­ti. No­ri­si pa­ro­dy­ti žmo­nėms, kad tik­rai su­ge­ba­me, kad sie­kia­me ne tik su­da­ly­vau­ti var­žy­bo­se, bet ir par­si­vež­ti ne vie­ną per­ga­lę... Ti­kiu, kad užau­gin­siu ne vie­ną čem­pio­ną, ku­rie Bir­žus gar­sins sa­vo per­ga­lė­mis.

Ar sun­ku iš­vyk­ti į var­žy­bas?

Džiau­giuo­si, kad su­lau­kia­me pa­ra­mos iš mies­to val­džios ir ma­no auk­lė­ti­nių tė­ve­lių, ku­rie fi­nan­siš­kai pa­de­da iš­leis­ti vai­kus į var­žy­bas, ki­taip bū­tų su­dė­tin­ga. Bir­žie­čių bok­si­nin­kų ke­lio­nės ir nak­vy­nės iš­lai­das Ma­ri­jam­po­lė­je pa­den­gė Bir­žų kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ras.

G. Šer­nai­tė – vie­nin­te­lė Jū­sų mo­ki­nė, mer­gi­na iš­ko­vo­ju­si per­ga­lę. Ar tie­sa, kad šis spor­tas įtrau­kia vis dau­giau mer­gi­nų?

Mer­gi­nų bok­sas Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­ja. Bir­žuo­se bok­so tre­ni­ruo­tes lan­ko ne­ma­žai mer­gi­nų, bet ne vi­sos iš­drįs­ta už­lip­ti į rin­gą ko­vo­ti. Išim­tis – Gab­rie­lė, ji šau­nuo­lė. Bok­sas – tai ne pa­si­bė­gio­ji­mas sta­dio­ne, šia­me spor­te yra daug psi­cho­lo­gi­nių da­ly­kų, vie­nas jų – su­ge­bė­ti įveik­ti sa­ve kad iš­drįs­tum už­lip­ti į rin­gą, o ta­da įveik­ti dar ir var­žo­vą...

Ko rei­kia, kad bok­si­nin­kas sėk­min­gai to­bu­lė­tų?

No­ro, už­si­de­gi­mo, tiks­lo ir iš­tver­mės. Spor­to sa­lė­je tu­ri­me bok­so rin­gą, ku­ria­me daž­nai su­ren­giu drau­giš­kas var­žy­bas su bok­si­nin­kais iš ki­tų mies­tų. Taip ma­no mo­ki­niai įgy­ja dau­giau pra­kti­kos ir pa­tir­ties, nes be jų to­bu­lė­ji­mas daug lė­tes­nis.

Ko­kie atei­ties pla­nai?

Ki­tą šeš­ta­die­nį sa­lė­je reng­siu drau­giš­kas var­žy­bas. O gruo­džio mė­ne­sio pra­džio­je vėl su auk­lė­ti­niais vyk­si­me į Ma­ri­jam­po­lę, Lie­tu­vos jau­nu­čių moks­lei­vių čem­pio­na­tą. Tik šį kar­tą ja­me da­ly­vaus me­tais ar dve­jais jau­nes­ni bok­si­nin­kai, ne­gu da­ly­va­vo ką tik praė­ju­sio­se var­žy­bo­se.