Biržiečiai boksininkai vėl parsivežė medalių

Iš kai­rės: II vie­tos lai­mė­to­jas Mo­tie­jus, I vie­tos – No­jus ir II vie­tos – Ka­ro­lis su tre­ne­riu vir­gi­li­ju­mi Sta­pu­lio­niu.
Gruo­džio 5–7dienomis Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių bok­so čem­pio­na­tas (12–13 me­tų am­žiaus pir­me­ny­bės). Bir­žų bok­so klu­bo "Ter­mi­na­tor" jau­nie­ji bok­si­nin­kai, tre­ni­ruo­ja­mi Vir­gi­li­jaus Sta­pu­lio­nio, vėl pa­si­ro­dė pui­kiai: iš­ko­vo­jo vie­ną pir­mą­ją ir dvi ant­rą­sias vie­tas.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 32,5 ki­log­ra­mų ko­vo­jo No­jus Sta­ni­šaus­kas. Pir­mą­ją var­žy­bų die­ną No­jus su­si­ti­ko su bok­si­nin­ku iš Vi­sa­gi­no ir jį leng­vai įvei­kė. Pa­te­kęs į pus­fi­na­lį, run­gė­si su la­biau už sa­ve pa­ty­ru­siu pa­sva­lie­čiu ir jį nu­ga­lė­jo. Fi­na­le No­jus su­si­ti­ko su Ma­ri­jam­po­lės bok­si­nin­ku, ku­rį įvei­kęs ryš­kia per­sva­ra, ta­po pir­me­ny­bių čem­pio­nu.

– No­jus no­riai lan­ko tre­ni­ruo­tes ir vis to­bu­lė­ja. Iš jo dar tik­rai su­lauk­si­me ne vie­nos per­ga­lės, – auk­lė­ti­niui ge­rų žo­džių ne­gai­lė­jo V. Sta­pu­lio­nis.

Ki­to­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ko­vo­jo Ka­ro­lis Ja­ku­bo­nis, ku­ris bur­tų ke­liu pa­te­kęs į var­žy­bų pus­fi­na­lį, su­si­ti­ko su Ši­lu­tės mies­to at­sto­vu. Bir­žie­tis ne­sun­kiai įvei­kė sa­vo var­žo­vą. Pra­lai­mė­jus ko­vą su bok­si­nin­ku iš Ma­ri­jam­po­lės, Ka­ro­liui ati­te­ko gar­bin­ga ant­ro­ji vie­ta.

– Ka­ro­lis tre­ni­ruo­tes lan­ko kar­tu su bro­liu Do­man­tu. Šie bro­liai – tik­ri ko­vo­to­jai, - kal­bė­jo tre­ne­ris.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 40 ki­log­ra­mų vi­ce­čem­pio­nu ta­po Mo­tie­jus Nar­kus, ku­ris, pa­sak V. Sta­pu­lio­nio, bu­vo tik­rai ver­tas čem­pio­no var­do. Mo­tie­jus pir­mo­je ko­vo­je ryš­kia per­sva­ra įvei­kė kre­tin­giš­kį, o pus­fi­na­ly­je ne­sun­kiai nu­ga­lė­jo bok­si­nin­ką iš Kau­no. Fi­na­li­nė­je ko­vo­je bir­žie­tis pra­lai­mė­jo tau­ra­giš­kiui.

– Tei­sė­jai sky­rė per­ga­lę tau­ra­giš­kiui, bet ma­nau, kad Mo­tie­jus ko­vos tik­rai ne­pra­lo­šė ir ga­lė­jo bū­ti pa­skelb­tas čem­pio­nu. Jis lai­mė­jo pir­muo­sius du raun­dus, o pra­lai­mė­jo tre­čią­jį, į ku­rį tei­sė­jai la­biau ir at­si­žvel­gė, – ne­slė­pė nu­si­vy­li­mo tei­sė­jo spren­di­mu V. Sta­pu­lio­nis.

Bok­so klu­bo "Ter­mi­na­tor" įkū­rė­jas ir tre­ne­ris džiau­gė­si, kad Bir­žų ra­jo­no ta­ry­ba priė­mė spren­di­mą vyk­dy­ti bok­so tre­ni­ruo­tes Bir­žų ra­jo­no kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­re.

– Ti­kiuo­si pra­dė­ti dirb­ti kaip bok­so tre­ne­ris ne tik sa­vo bok­so klu­be. Tai su­teiks ga­li­my­bę vai­kams lan­ky­ti bok­so tre­ni­ruo­tes Bir­žų kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­re už sim­bo­li­nę mė­ne­si­nę kai­ną, nes tik­rai ne vi­si tė­ve­liai ga­li iš­leis­ti sa­vo vai­kus į pri­va­tų bok­so klu­bą. Sa­vo, kaip bok­si­nin­ko ir tre­ne­rio pa­tir­tį no­riu per­duo­ti Bir­žų mies­to bok­si­nin­kams, iš ku­rių ti­kiuo­si išug­dy­ti, pir­miau­sia do­rus pi­lie­čius, o ta­da gar­sius bok­si­nin­kus.

Į Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ku­sias var­žy­bas jau­nie­siems mies­to bok­si­nin­kams pa­dė­jo iš­vyk­ti Bir­žų ra­jo­no kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ras.