Jaunieji boksininkai puikiai pasirodė Pasvalyje

As­me­ni­nė nuo­tr.
Bir­žie­čiai bok­si­nin­kai grį­žo su me­da­liais.
Va­sa­rio 13-15 die­no­mis Pas­va­ly­je vy­ko Lie­tu­vos ra­jo­nų jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų čem­pio­na­tas. Bir­žų bok­so klu­bo "Ter­mi­na­tor"’ bok­si­nin­kai pa­si­ro­dė pui­kiai.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 ki­log­ra­mų čem­pio­ne ta­po Gab­rie­lė Šer­nai­tė. Mer­gi­na pir­mo­je ko­vo­je įvei­kė bok­si­nin­kę iš Pa­lan­gos ir pa­te­ko į fi­na­lą. Ja­me, nu­run­gu­si var­žo­vę iš Kė­dai­nių, ta­po nu­ga­lė­to­ja. Abi bok­si­nin­kės už Gab­rie­lę bu­vo vy­res­nės.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 75 ki­log­ra­mų bir­žie­tis Nag­lis Pet­rė­nas, įvei­kęs tau­ra­giš­kį, taip pat bu­vo pa­skelb­tas čem­pio­nu.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 60 ki­log­ra­mų ko­vo­jo du bir­žie­čiai: To­mas Kub­lins­kas ir Mo­des­tas Bud­riū­nas. Mo­des­tas var­žy­bo­se iš­ko­vo­jo ant­rą­ją, o To­mas tre­čią­ją vie­tas.

Jau­nu­čių am­žiaus gru­pė­je vy­ko pa­ro­do­mo­sios ko­vos. Jo­se ko­vo­jo jau­na­sis Vir­gi­li­jaus Sta­pu­lio­nio auk­lė­ti­nis, de­šimt­me­tis Tro­jus Vi­lei­šis. Tro­jus bok­sa­vo­si su dve­jais me­tais vy­res­niais var­žo­vais ir iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. "Tro­jus - vie­nas per­spek­ty­viau­sių bok­si­nin­kų Bir­žuo­se. Jis dar tik­rai pa­sieks įspū­din­gų per­ga­lių", - apie Tro­jų kal­bė­jo jo tre­ne­ris V. Sta­pu­lio­nis.

V. Sta­pu­lio­nis džiau­gė­si tuo Bir­žų jau­ni­mu, ku­ris mie­liau ren­ka­si spor­tą ir taip stip­ri­na sa­vo dva­si­nį ir fi­zi­nį pa­sau­lį. "Ge­rai, kad ir tė­ve­liai rū­pi­na­si vai­kų atei­ti­mi ir pa­spau­džia juos, kad spor­tuo­tų. Jau­ni­mui tik­rai rei­kia jų pa­lai­ky­mo. Kai tu­ri stip­rų už­nu­ga­rį iš tė­vų, ta­da ir re­zul­ta­tas leng­viau pa­sie­kia­mas", – sa­kė tre­ne­ris.

V. Sta­pu­lio­nis su sa­vo auk­lė­ti­niais jau ki­tą sa­vai­tę vyks į Pa­ne­vė­žį, ku­ria­me da­ly­vaus Lie­tu­vos jau­ni­mo bok­so čem­pio­na­te.